Nabór w ramach Funduszy Norweskich

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła nabór wniosków w programie Edukacja (tzw. fundusze norweskie). Termin składania wniosków to 15 września 2019.

 

Program podzielony jest na 4 komponenty, z czego części 1,2 i 4 dotyczą działań w szkolnictwie wyższym:

  1. Profesjonalny rozwój kadry (wizyty studyjne, szkolenia)
  2. Mobilność w szkolnictwie wyższym
  3. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)
  • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia,
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców
  • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń

 

W ramach komponentu 2. – Mobilność w szkolnictwie wyższym –  Biuro Współpracy z Zagranicą przygotuje jeden wniosek dla całej uczelni na mobilność studentów i pracowników. Do współpracy zostaną zaproszone uczelnie z Państw-Darczyńców, z którymi realizowana jest mobilność w ramach programu Erasmus+. Wydziały, które chciałyby realizować mobilności w ramach II komponentu z innymi uczelniami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), proszone są o przekazanie informacji do p. Gabrieli Szkup gabriela.szkup@uni.lodz.pl do dnia 20.08.2019. Mobilności te zostaną dodane do wniosku ogólnouczelnianego. Na etapie składania wniosku wydział będzie odpowiedzialny za uzgodnienie z uczelnią partnerską liczby i typów mobilności, dziedzin współpracy i pozyskanie listu intencyjnego (skan) z podpisem przedstawiciela uczelni zagranicznej.

 

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie programu http://education.org.pl/

Wiadomość wygasa dnia: 2019-09-16

0