Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2019/2020

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2019/2020 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:

  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

 

 Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2019/2020  trwa od 26 września do 8 października 2019 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z19/20

 

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 15 października br.

 

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej. Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

 

 

UWAGA!! W ofercie zajęcia prowadzone na Wydziale Filologicznym UŁ

 

Oferta zajęć ogólnouczelnianych

rejestracja zima 2019/2020

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z19/20

 

Tutoring, dziennikarstwo i media

Prowadzący:  Jacek Grudzień

Warsztaty 30 godzin; 3 punkty ECTS

 

  1. Opis skrócony

Celem zajęć jest przygotowanie profesjonalnych „materiałów” dziennikarskich, które spełniają wymogi publikacji w mediach. Uczestnicy zajęć będą mogli w ten sposób stworzyć zawodowe cv. Ponieważ partnerem zajęć jest dział promocji UŁ, studenci będą przygotowywali „kontent” przeznaczony do wykorzystania jako „materiał” promocyjny UŁ. Uczestnicy zajęć będą korzystać z profesjonalnego sprzętu, a także współpracować w studiu z operatorem. Ponadto uczestnicy zajęć będą przygotowywani do prowadzenia, relacjonowania wydarzeń. Zdobędą kompetencje moderowania konferencji, spotkań z zapraszanymi gośćmi, występowania przed kamerami. W ten sposób nauczą się jak przygotować wydarzenia, które osiągną zasięg większy niż wydarzenie uniwersyteckie. Jednym z celów zajęć jest przygotowanie i promocja „otwartych spotkań” z gwiazdami mediów, odbywających się raz w semestrze. Inne zadania, które realizowane będą podczas zajęć to między innymi przygotowanie wystawy łódzkiej fotografii prasowej.  Nadrzędnym celem zajęć jest wyłonienie liderów projektu gotowych do podjęcia pracy w trakcie trwania studiów

  1. Treści kształcenia

Zajęcia mają charakter „zindywidualizowany”, studenci realizują swoje projekty (za które odpowiadają) we współpracy z kolegami i koleżankami z grupy tworząc „redakcję” . Konsultowanie indywidualnych przedsięwzięć odbywa się w grupie. Na pierwszych zajęciach omawiamy aplikacje studentów, dyskutujemy o możliwościach ich realizacji, określamy cele indywidualne i grupowe.  Ustalamy priorytety studentów jeśli chodzi o współprace z mediami, w szczególności praktyki, staże i przygotowywanie konkretnych przedsięwzięć dziennikarskich do publikacji.

Przygotowujemy kalendarz wydarzeń, ustalamy terminy realizacji projektów i harmonogramy ich realizacji.  Naukę teorii wprowadzamy przy realizacji konkretnych projektów. Podstawą pracy jest projekt dziennikarski i przygotowanie studentów do pracy w konkretnych mediach.

Elementy wspólnej pracy to : praca z kamerą i przed kamerą, wystąpienia publiczne, przygotowywanie do wypowiedzi, praktyczne przygotowywanie filmowych relacji z wydarzeń, komunikowanie wydarzeń na zewnątrz.  Warsztat dziennikarstwa smarfonowego (we współpracy z trenerem zewnętrznym). Celem tego warsztatu jest uzyskanie kompetencji profesjonalnego przygotowywania projektów przy wykorzystaniu smartfona.   Osobną część programu stanowi przygotowanie materiałów dziennikarskich prasowych oraz internetowych.  Studenci będą także uczestnikami ważnych wydarzeń dziejących się w Łodzi. Gośćmi spotkań będą absolwenci programu mentorkiego UŁ, którzy z powodzeniem rozwijają kariery w mediach.

TYDZIEŃ 1:

– Przygotowanie komunikatów dla różnych rodzajów mediów; analiza różnic miedzy typami kontentu w różnych mediach; umiejętność nawiązywania kontaktów z mediami.

TYDZIEŃ 2:

– Praktyczne przygotowanie relacji dziennikarskich, spotów promocyjnych, transmisji przy wykorzystaniu smartfona. Techniki przygotowywania przekazu; technologia mojo journalist. Przygotowania wstępne.

TYDZIEŃ 3:

Kontynuacja: praktyczne przygotowanie relacji dziennikarskich, spotów promocyjnych, transmisji przy wykorzystaniu smartfona. Techniki przygotowywania przekazu; technologia mojo journalist. Praca z trenerem (certyfikowanym trenerem BBC dziennikarstwa i’phoneowego).

TYDZIEŃ 4:

Praca dla internetu: tworzenie własnych przekazów, wykorzystanie mediów społecznościowych, stron z dużymi zasięgami do popularyzacji strony.

TYDZIEŃ 5:

Praktyczne ćwiczenia dziennikarskie zakończone publikacji . Przygotowywanie i realizacja „relacji na żywo” oraz jej publikacja.

TYDZIEŃ 6:

Wstęp: Praktyczne przygotowanie wydarzenia medialnego, praca w zespole (redakcji) , wybór tematu (gościa), metody dokumentacji  i zbierania informacji, opracowanie tematu spotkania, podział kompetencji, komunikacja, przygotowanie strategii promocji wydarzenia i jej realizacja. Realizacja relacji z wydarzenia. Obsługa wydarzenia i jego relacjonowanie. 

TYDZIEŃ 7:

Kontynuacja: Praktyczne przygotowanie wydarzenia medialnego, praca w zespole (redakcji) , wybór tematu (gościa), metody dokumentacji  i zbierania informacji, opracowanie tematu spotkania, podział kompetencji, komunikacja, przygotowanie strategii promocji wydarzenia i jej realizacja. Realizacja relacji z wydarzenia. Obsługa wydarzenia i jego relacjonowanie. 

TYDZIEŃ 8:

Przygotowanie i prowadzenie wystąpień publicznych i ich realizacja. Techniki przygotowywanie wystąpień w tym:  prowadzenia panelu z zaproszonym gościem; przygotowanie do obsługi najważniejszych wydarzeń uczelni.

TYDZIEŃ 9:

Wstęp: warsztat fotografa prasowego. Współpraca z najlepszymi łódzkimi fotoreporterami; prezentacja efektów warsztatów w przestrzeni miejskiej.

TYDZIEŃ 10:

Kontynuacja: warsztat fotografa prasowego. Współpraca z najlepszymi łódzkimi fotoreporterami; prezentacja efektów warsztatów w przestrzeni miejskiej.

TYDZIEŃ 11:

PR i dziennikarstwo: wykorzystanie umiejętności dziennikarskich do promocji własnych przedsięwzięć, aspekty praktyczne.

Pozostałe zajęcia poświęcone zostaną na opracowanie i prezentację projektów własnych uczestników zajęć. 

  1. Metody dydaktyczne

 

Metody pracy zindywidualizowane; zakładają pracę w grupach, zbieranie i opracowywanie danych, prezentacje wyników badań, zadania pisarskie, obsługa logistyczna wydarzeń.

 

  1. Czas i miejsce zajęć

Wtorki od godz. 10.00 do 11.30

Pierwsze zajęcia zaplanowano na 8 października

Wydział Filologiczny ul. Pomorska 171/173

Wiadomość wygasa dnia: 2019-10-09

0