List otwarty Pani Dziekan prof. Joanny Jabłkowskiej skierowany do studentów

Drogie Studentki i drodzy Studenci,

od przeszło trzech tygodni znajdują się Państwo – razem z nami, nauczycielami akademickimi – w sytuacji wyjątkowej. Nikt jej nie przewidział, nikt nie mógł się przygotować.

Jak dowiedzieliśmy się właśnie, gmachy naszej Uczelni są zamknięte do 3 maja. Zdecydowałam się – jako dziekan naszego Wydziału – napisać do Państwa i podzielić się z Państwem naszymi zamiarami i przewidywaniami. Uprzedzam, że są to plany na dziś. Mamy nadzieję, że okażą się one realistyczne.

Większość zajęć odbywa się w sposób zdalny. Mamy komunikaty ze strony wykładowców i kierowników jednostek, że pracują Państwo bardzo intensywnie i wytrwale. Państwa i nasze zaangażowanie daje możliwość zakończenia semestru w normalnym terminie, ewentualnie z niewielkimi przesunięciami. Nie chcemy w chwili obecnej podejmować decyzji dotyczących sesji. Jest na to za wcześnie. Jesteśmy zdania, że egzaminy i zaliczenia powinny odbywać się w sposób jak najbardziej dogodny i przyjazny dla studentów. Być może niektóre przedmioty będą Państwo mogli zaliczyć „normalnie”, na podstawie prac semestralnych i udziału w zajęciach; być może niektóre zaliczenia i egzaminy (również dyplomowe) będą musiały odbyć się w trybie zdalnym. Postaramy się stworzyć jak najlepsze warunki, które zapewnią Państwu uzyskanie sprawiedliwych ocen.

Jeżeli jakieś zajęcia nie będą mogły zostać zaliczone w terminie lub student(ka) nie ze swojej winy nie wypełni zadanych obowiązków, sesja w indywidualnych przypadkach zostanie przedłużona tak, by można było zorganizować zaliczenie. Nie będą Państwo musieli płacić za brakujące przedmioty lub punkty ECTS. Nie martwcie się takimi problemami, nikomu nie stanie się krzywda.

Będziemy starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla studentów ostatnich semestrów. Wiemy, że denerwują się Państwo egzaminami dyplomowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie – jeśli zaistnieje taka konieczność – by egzaminy te przeprowadzić online. Wszystko będzie zależało od tego, jak długo będzie trwała epidemia. Nabór na studia II stopnia na Wydziale Filologicznym UŁ będzie trwał na 100% do końca września lub dłużej, jeśli okaże się to konieczne.

Mogą Państwo pytać wykładowców, kierowników jednostek, prodziekanów i mnie o wszystkie sprawy związane z tokiem kształcenia. Dziekanat pracuje zdalnie, prodziekani także pracują.

Być może niektórzy zadają sobie pytanie, czy nauka ma jeszcze sens. Czy warto czytać książki, pisać eseje, pracować nad pracą dyplomową, uczyć się obcych języków, jeśli nasz świat przestaje być bezpieczny i przewidywalny. Otóż warto się uczyć: warto, ponieważ tylko człowiek wykształcony może stawić czoła zagrożeniom; warto, ponieważ wiedza i rozum to najlepsze lekarstwa w każdej sytuacji; warto, ponieważ najlepszą obroną przed lękiem i niepewnością jest mądrość. Ta nowa sytuacja, w jakiej się znaleźliście rozwija Waszą inteligencję i kreatywność oraz uczy szukać nowych rozwiązań. Wykorzystajcie to. Każda epidemia mija. Wrócimy do normalnego życia i opowiemy sobie o tym przedziwnym czasie zawieszenia. I odetchniemy z ulgą.

Życzę wszystkim wytrwałości i dziękuję za dotychczasową pracę. Myślę, że życzenia „wesołych” Świąt Wielkanocnych byłyby niestosowne. Życzę więc zdrowia, spokoju, pogody ducha i wytrwałości.

prof. dr hab.Joanna Jabłkowska
Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ


Dear Students,

For almost three weeks, we have all – students and academic teachers alike – found ourselves in an extraordinary situation which nobody had predicted or could have prepared for.

We have just learned that our University will be on lockdown until 3 May. As the Dean of our Faculty, I have decided to write this letter in order to let you know what we plan and anticipate. Please note that these plans take into account the present situation. We hope that they are realistic.

Most classes are being held remotely. We have been told by your teachers and heads of departments that you have been working hard. Our shared commitment means that concluding the semester on time – or with minor delays – is a possibility. For the time being, we will not be making any decisions regarding the examination period; it is too early for that. We believe that the exams and other examination forms should be organized with the students’ best interests in mind. Perhaps you will be able to fulfill the requirements of some classes in a “regular” fashion, that is, based on term papers and class participation; perhaps some examinations (including BA and MA exams) will have to be held remotely. We will do our utmost to create the best conditions for the fair assessment of your efforts.

If a class cannot be completed on time, or if a student – through no fault of their own – fails to meet the requirements, it will be possible to extend the examination period on a case-by-case basis so that the student will get a chance to complete the course. You will not be charged for any outstanding subjects or ECTS points. Do not worry about any such problems – no harm will come to you.

We are striving to find the best solutions for the students of final semesters. We realize that you are anxious about your BA and MA exams. Nothing stands in the way of holding these exams online if need be. It all depends on when the epidemic ends. The admission period for the second-cycle degree programs will definitely continue throughout September and will be extended if necessary.

You can ask the teachers, heads of departments, Deans, and myself about any issues pertaining to your education process. The Faculty Office is working remotely, as are the Deans. Some of you may be wondering if studying makes sense anymore; if it is worth reading books, writing essays, preparing theses, or learning foreign languages, seeing as the world that surrounds us is no longer safe and predictable. The answer is: yes, it is. It is worth it, because only well-educated people may rise up to challenges; it is worth it, because knowledge and reason are the best remedies in every case; it is worth it, because your best protection against fear and uncertainty is wisdom. This new situation in which you have found yourselves stimulates your intelligence and creativity, as well as encourages you to look for new solutions. Do capitalize on that. Every epidemic passes one day. We will get back to normal, and we will all sit together and talk about this most strange hiatus. And we will breathe a sigh of relief.

My message to you is this: stay strong, and let me thank you for your efforts so far. I guess wishing you “happy” holidays would be out of place, so instead I wish you good health, serenity, optimism, and strength.

Prof. Joanna Jabłkowska, Ph.D.
Dean of the Faculty of Philology
University of Lodz

0