UŁ współredaguje pismo kulturalne

„Kalejdoskop Kultury” to czasopismo kulturalno-naukowe, które powstało z inicjatywy i w partnerstwie Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, afiliowanego przy miesięczniku kulturalnym „Kalejdoskop”, którego wydawcą jest Łódzki Dom Kultury. Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do pierwszego numeru czasopisma. Termin przyjmowania abstraktów to 15.06.2020, kalejdoskop.kultury.red@gmail.com.

Pismo jest półrocznikiem ogólnopolskim – pierwszym od wielu lat i pierwszym tego typu w Łodzi – którego wersją referencyjną będzie wydanie internetowe. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury przyjmuje specyficznie rozumianą peryferyjność i regionalność. Ta perspektywa oferuje alternatywny do centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie funkcjonujące w jej obrębie, a naszym założeniem jest, by przenikała ona artykuły publikowane w każdym z numerów, pomyślanych w dużej mierze monograficznie – mówi Łukasz Kaczyński, redaktor naczelny miesięcznika „Kalejdoskop. Magazynu kulturalnego Łodzi i województwa łódzkiego”.

Publikowane będą zarówno dłuższe artykuły o charakterze naukowym, teoretycznym, analitycznym – w każdym numerze zajmować będą one ok. 50% objętości pisma, jak również teksty o charakterze krytycznym, np. recenzje wartościowych książek, wystaw, dzieł audiowizualnych i plastycznych.

Temat pierwszego numeru – „Przystanek pandemia” – poświęcony będzie z jednej strony refleksji nad wpływem pandemii koronawirusa na kulturę i reakcjom sztuki na zarazę, z drugiej strony potencjalnemu impulsowi do krytycznego namysłu nad zastanymi warunkami funkcjonowania kultury i możliwościom wprowadzenia pozytywnych zmian w tym obszarze, dotąd uznawanych za nierealne.

Poniżej prezentujemy najciekawsze, zdaniem redakcji problemy, zagadnienia i pola, ale jesteśmy otwarci także na artykuły podejmujące inne tematy:

– doświadczane i potencjalne zmiany w organizacji życia artystycznego;

– sytuacja bytowa artystów przed, w trakcie i po pandemii;

– nowe praktyki i nowe obiegi artystyczne;

– nowe zjawiska artystyczne będące częścią sztuki Internetu;

– wpływ wymuszonej obecności w przestrzeni wirtualnej na odbiór i „życie” dzieł sztuki;

– konsekwencje funkcjonowania kultury w sieci: zmiana ekonomicznej sytuacji instytucji artystycznych i idei kultury dostępnej – możliwe przewartościowania i zagrożenia;

– projektowanie związków między technologią, sztuką i naukami humanistycznymi;

– reakcje przyrody (także miejskiej) na wymuszoną kwarantannę;

– matryce kulturowe związane z „zarazą”, które uruchomiła pandemia;

– polityki miejskie wobec pandemii;

– dzienniki „czasu korony” i inne praktyki narracyjne;

Objętość artykułu naukowego wynosi między 20 a 40 tys. znaków. W sprawie publikacji i honorarium redakcja skontaktuje się autorami wybranych abstraktów.

Termin przyjmowania abstraktów – 15.06.2020

Odpowiedź redakcji: 22.06.2020

Termin przesyłania gotowych artykułów: 31.07.2020

mail: kalejdoskop.kultury.red@gmail.com

0