Test językowy / Language test

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

Dnia 2.04.2012 weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: „Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.”

  • 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego „…W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka odpowiednio B2 dla studentów I stopnia i B2+ w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z lektoratu z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.”

Realizując postanowienia tej ustawy przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z sześciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolną przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP  i kursu przysposobienia bibliotecznego. Zwracamy uwagę, że każdy z Wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

           KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU  JĘZYKÓW

NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności od liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla Dziekanatów i Studium Języków Obcych.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu (ale nie z egzaminu) oraz nabycia prawa do wyboru innego języka na dowolnym poziomie ( również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

Uwaga: samodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy również o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z zaliczeń semestralnych i z egzaminu programowego na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów.

Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/2015 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

Test będzie dostępny na platformie od 2 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z administratorem platformy.

 

Z  wyrazami szacunku
Dyrektor Studium Języków Obcych
Mgr Wojciech Bachliński

Dear Students,

On 2 April 2012, Resolution No. 458 of the Senate of the University of Lodz became effective. This is on the rules of knowledge and practical use of a modern foreign language by students at the University of Lodz. 

Pursuant to § 1 section 1 of the resolution, graduate of the first-degree studies conducted at the University of Lodz should demonstrate foreign language skills meeting requirements specified for level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages.

Section 2: „Graduate of the second-degree studies and 5-year MA studies conducted at the University of Lodz should demonstrate foreign language skills in the scientific fields and disciplines relevant to the study course, pursuant to the requirements specified for B2+ level of the Common European Framework of Reference for Languages.

  • 3 of the resolution informs about the obligation to take the test specifying level of knowledge of the modern foreign language chosen by student „… In the event of obtaining a number of scores corresponding to the level of language knowledge – B2 for first-degree studies and B2+ for 5-year MA studies, relatively, a student is exempted from foreign language classes and only sits for the final exam.”

To adopt provisions of the resolution, we have designed the diagnostic tests in six languages (English, German, French, Russian, Spanish and Italian). The tests are available on the university platform for distance learning (https://moodle.uni.lodz.pl) as the courses called … Language Test [Test z języka …]  To take the test, you should log into the platform and enroll for the course. You may log into the platform from any computer with Internet connection and any browser. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

First-year students have already used the platform (courses on Health and Safety in the Workplace [BHP] course and Use of the Library). After logging into the platform you should find an appropriate course on the list, i.e. English Language Test [Test z języka angielskiego]. After choosing the course you will be asked to give the access code. It is the same as for the BHP course Remember that each Faculty has a different code so you must use only your faculty code!

EACH STUDENT IS ENTITLED TO TAKE ONLY ONE LANGUAGE TEST

IT IS FORBIDDEN TO ENROLL FOR SEVERAL TESTS!

Tests evaluate language competencies at A1, A2, B1, B2, and B2+ levels, relatively. Each test comprises 20 one-choice questions (only one answer is correct). Each test must be done in 10 minutes! You may sit for the test only once! You should start from A1 level. If you have over 70 per cent of correct answers, you can go A2 level test and then B1, B2, B2+ successively. Thus the test comprises 100 questions divided into 5 levels: A1, A2, B1, B2, B2+. The test is progressive: if you do not get minimum 70 per cent of correct answers at the specific level (14 scores at the level), the next level “will not open.” If you find the next questions too difficult, skip them and finish doing the test. After completing the test (even when the time limit is over), the score will be displayed and depending on a number of scores another test may be opened. Test scores are also available for the Deans’ Offices and Foreign Languages Centre.

The prerequisite for being exempted from foreign language classes (but not from exam) and being entitled to choose another language at any level (including the starter level) is at least 70 per cent of correct answers at B2 or B2+ levels.

Please note! It is in your interest to do the test on your own and fairly – your foreign language competencies will be accurately evaluated and a proper foreign language course selected. The test will provide an objective evaluation of the foreign language competencies level when you do it on your own and do not use any scientific aids (textbook, dictionary and the like).

If your test score corresponds to A1 or A2 levels, you should take appropriate steps to catch up. We would like to recommend you to contact the Foreign Languages Centre of the University of Lodz where you will receive the professional advice.

If you receive the score entitling you to be exempted from foreign language classes (B2, B2+), we would like to ask you to make a rational decision as passing the test shall not exempt you from taking the semester tests and sitting for the B2 or B2+ exam and  it includes professional language for the specific field of study.

Please note!  Pursuant to the decision made by the Didactic Commission on 8 May 2014, the diagnostic test  is obligatory for all students of the first-degree regular and extramural studies who have enrolled in this academic year. You must do the test to enroll for the language class.

The test is available on the university platform from 2 November 2020 to 31 January 2021

 

In the event of technical problems associated with the platform operation, you should contact the platform administrator.

 

Yours faithfully,
Wojciech Bachliński, MA
Head of Foreign Languages Centre

Wiadomość wygasa dnia: 2021-01-31

0