Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Informujemy, iż od 1 grudnia do 31 grudnia 2020r.  można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

 

Wnioski składa się za pomocą system ZSUN/OSF znajdującego się pod adresem: https://osf.opi.org.pl/

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosku w konkursie prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

 

Wiadomość wygasa dnia: 2020-12-31

0