Oferty pracy dla doktoranta i studenta w projekcie CEUS-UNISONO

Informujemy o możliwości zatrudnienia doktoranta/ki – stypendysta/ki w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO realizowanym na Wydziale Filologicznym

Wymagania:

status studenta/studentki trzeciego stopnia studiów w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych

znajomość narzędzi digital humanities

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

doświadczenie w pracy z archiwami stacjonarnymi i online

dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na aktywne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz umożliwiająca przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim; mile widziana znajomość języka niemieckiego, czeskiego lub rosyjskiego

obsługa pakiet programów MS Office oraz opcjonalnie innych narzędzi cyfrowych (grafika, obróbka zdjęć)

zdolność do podjęcia prac terenowych (wywiady) wymagających dobrego kontaktu z rozmówcami

umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, samodzielność, dobra organizacja pracy

mile widziane doświadczenie w korekcie i edycji tekstów

Opis zadania:

gromadzenie i wprowadzenie danych do bazy tworzonej w ramach projektu

kwerendy archiwalne (w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w archiwum w Milanówku, Archiwum Państwowym w Łodzi, Filmotece Narodowej-Instytut Audiowizualny – Łódź i Warszawa)

kwerendy w prasie lokalnej i fachowej

częściowe opracowywanie wyników badań w języku polskim i angielskim

aktywny udział w pracach badawczych zespołu (języki robocze: polski i angielski) i inicjatywa badawcza

opracowywanie materiałów zgromadzonych i wypracowanych w trakcie trwania projektu

rozmowy (wywiady) z pracownikami sektora animacji filmowej

 

Typ konkursu NCN: CEUS-UNISONO, HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Termin składania ofert: 22 lutego 2021, 16:00

Forma składania ofert: Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy ewa.ciszewska@uni.lodz.pl do dnia 22.02.2021.

Warunki zatrudnienia: Laureat/ka otrzyma stypendium na Uniwersytecie Łódzkim na 12 miesięcy, od marca 2021. W wypadku obustronnej deklaracji woli, umowa może zostać przedłużona o kolejne 12 miesięcy. Wynagrodzenie w projekcie wynosi 1900 zł brutto.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Wymagane dokumenty:

Kandydat/ka powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek skierowany do Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, J.M. Rektor UŁ o stypendium w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu CESUS UNISONO Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 3. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 4. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia z aktualną fotografią.
 5. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego.
 6. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języków obcych, jeżeli kandydat/ka nimi dysponuje.
 7. List rekomendacyjny (jeżeli kandydat/ka dysponuje).
 8. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Wnioski niekompletne zostają odrzucone. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, po czym przewodniczący komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający kandydaturę rekomendowanej osoby do prac w projekcie badawczym. Osoba wybrana na stanowisko zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr Ewa Ciszewska

Nazwa projektu: Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa

Studia filmów animowanych w Zlínie (Czechy) i Łodzi (Polska) były jednymi z najważniejszych ośrodków produkcji filmowej w bloku wschodnim. Pracowali w nich uznani później na całym świecie twórcy tacy jak Karel Zeman, Hermina Týrlová, Daniel Szczechura czy Zbigniew Rybczyński, a ich filmy zdobyły najbardziej prestiżowe nagrody na festiwalach w Cannes, Wenecji i Locarno czy nagrodę Oscara. W ciągu swojego istnienia oba studia wyprodukowały tysiące filmów animowanych, lalkowych i kombinowanych; ważną częścią ich dorobku były także produkcje na zamówienie, zwłaszcza dla telewizji. Oprócz filmów animowanych w studiach w Zlínie i Łodzi powstały również filmy fabularne, dokumentalne, szkolne czy reklamowe. Jednakże dotychczasowe opracowania – popularyzacyjne, poświęcone konkretnym sylwetkom twórców lub analizom wybranych filmów – nie wyczerpują bogactwa zagadnień związanych z produkcją animacji w Studiu Filmowym Gottwaldov i Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi.

Projekt ma na celu analizę i porównanie centrów animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi.  Produkcja animowana w Studiu Filmowym Gottwaldov nawiązywała do po produkcji filmowej firmy Baťa zapoczątkowanej w latach trzydziestych XX wieku. Specyficzna pozycja studia Zlín/Gottwaldov i Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For  w Łodzi poza centrami administracyjnymi i produkcyjnymi sprawia, że są one idealnym materiałem do badań porównawczych. Badania będą metodologicznie oparte na metodzie prozopograficznej (tj. na zbiorowych monografiach wybranej grupy pracowników studiów animacji). Efektywność sieci w Gottwaldovie i Łodzi była uwarunkowana silnym środowiskiem filmowym i autorytetem twórczym filmowców, a jednocześnie sieci przyczyniały się do utrzymania jakości produkcji. Zaproponowane badania otwierają możliwość porównania struktury i intensywności więzi osobistych, materialnych i instytucjonalnych, które ukształtowały te studia. Produkcje z Łodzi i  Zlína są kluczowymi elementami dziedzictwa polskiej i czeskiej animacji filmowej, dlatego ważnym elementem badania będzie określenie charakteru tego dziedzictwa oraz metod kształtowania i zarządzania dziedzictwem polskiej i czeskiej animacji filmowej.

Odpowiedzi na pytania badawcze – udzielane za pomocą analiz filmowych, kwerend archiwalnych i wywiadów z twórcami – umożliwią pełniejszą i bardziej zniuansowaną wiedzę o polskiej i czeskiej animacji filmowej. Efektem badań będą opracowania dotyczące animacji polskiej i czeskiej – dwie zbiorowe monografie (jedna w języku czeskim i jedna w języku polskim), trzy anglojęzyczne teksty publikowane w czasopismach z bazy danych SCOPUS oraz numer tematyczny czasopisma indeksowanego Scopus (w języku angielskim). Zebrane dane dotyczące pracowników studia animacji zostaną opublikowane w formie internetowej bazy danych. Publikacje dotyczące centrów animacji w Gottwaldovie i Łodzi mają wypełnić lukę w badaniach nad kulturą produkcji w odniesieniu do filmu animowanego w czasach komunizmu i transformacji ustrojowej, zarówno w Czechosłowacji, jak i w Polsce.

 

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: Student/studentka – stypendysta/ka w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO

Wymagania:

Kandydat/ka powinien: być uczestnikiem studiów I lub II stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych

Doświadczenie w pracach z kręgu production studies i kina polskiego

Obsługa pakietu MS Office

Dobra znajomość języka angielskiego; mile widziany język niemiecki, czeski lub fiński

Znajomość programów graficznych

Zdolność do podjęcia prac terenowych (wywiady) wymagających dobrego kontaktu z rozmówcami, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, samodzielność, dobra organizacja pracy

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadania:

Współpraca przy przeprowadzaniu wywiadów metodą historii mówionej

Aktywny udział w pracach badawczych zespołu (języki robocze: polski i angielski) i inicjatywa badawcza

Kwerendy archiwalne (w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w archiwum w Milanówku, Archiwum Państwowym w Łodzi, Filmotece Narodowej-Instytut Audiowizualny – Łódź i Warszawa)

Kwerendy archiwalne w prasie lokalnej („Dziennik Łódzki”, „Głos Robotniczy”) i fachowej („Film”, „Gazeta Filmowców”, „Kinotechnik”, „Studio”, „Projekt”)

Częściowe opracowywanie badań w języku polskim

Przygotowywanie opracowania graficznego materiałów projektu

 

Typ konkursu NCN: CEUS-UNISONO, HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Termin składania ofert: 22 lutego 2021, 16:00

Forma składania ofert: Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy ewa.ciszewska@uni.lodz.pl do dnia 22.02.2021.

Warunki zatrudnienia: Laureat/ka otrzyma stypendium Uniwersytecie Łódzkim na 12 miesięcy, od 1 marca 2021. W wypadku obustronnej deklaracji woli, umowa może zostać przedłużona o kolejne 12 miesięcy. Wynagrodzenie w projekcie wynosi 1900 zł brutto.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Wymagane dokumenty:

Kandydat/ka powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek skierowany do Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, J.M. Rektor UŁ o stypendium w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu CESUS UNISONO Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa.
 2. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i/lub drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 3. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia z aktualną fotografią.
 4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego.
 5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języków obcych, jeżeli kandydat/ka nimi dysponuje.
 6. List rekomendacyjny (jeżeli kandydat/ka dysponuje).
 7. Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Wnioski niekompletne zostają odrzucone. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, po czym przewodniczący komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający kandydaturę rekomendowanej osoby do prac w projekcie badawczym. Osoba wybrana na stanowisko zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

 

Dodatkowe informacje j.w.

 

0