Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2020/2021

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:

  • wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowi Akademia Polskiego Filmu, za którą należy uiścić opłatę w każdym przypadku).

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

Rejestracja elektroniczna poprzez USOSWEB na semestr letni 2020/2021 trwa od 2 do 15 marca 2021 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L20/21

 

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 31 marca br.

 

 

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-03-31

0