Ruszyły konkursy SONATA BIS i MAESTRO

Pragniemy poinformować, iż NCN ogłosił kolejne edycje konkursów: SONATA BIS i MAESTRO.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

W konkursie MAESTRO 13 adresatami są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o mistrzowski grant badacz musi posiadać w swoim dorobku minimum pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a także wykazać się udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Budżet trzynastej edycji konkursu wynosi 20 mln zł.

 

W konkursie SONATA BIS 11 finansowane są projekty, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przedstawi wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w ciągu ostatniej dekady.

 

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

 

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-15-ogloszenie-konkursow-maestro-13-sonata-bis-11.

Wiadomość wygasa dnia: 2021-09-17

0