Nabór tekstów do czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”

Redakcja kwartalnika „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” zaprasza do składania artykułów do numeru tematycznego (4/2022), poświęconego przedstawieniu, zestawieniu oraz analizie wzajemnych relacji, oddziaływań i dialogu, pomiędzy – z jednej strony, literaturą polską z drugiej zaś, literaturami języka hiszpańskiego (hiszpańską i latynoamerykańską).

Interesują nas wzajemne interakcje i korelacje między polskimi i hiszpańskojęzycznymi tekstami literackimi; zarówno procesy konwergencji, jak i dywergencji: literatura polska i literatury języka hiszpańskiego przedstawione zarówno w ich odmienności, jak i tożsamości; postrzegane w ujęciu ponadnarodowym, osadzone w innej/innych kulturze/kulturach.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów komparatystycznych w języku polskim lub angielskim (ewentualnie hiszpańskim). Czekamy na teksty dotyczące m.in.:

– związków literatury polskiej z literaturą hiszpańską lub/i latynoamerykańską;

– wzajemnych oddziaływań literatury polskiej i hiszpańskojęzycznej;

– paralelizmów i różnic między literaturą polską a literaturą/literaturami języka hiszpańskiego;

– literatury polskiej postrzeganej z perspektywy hiszpańskiej lub/i hispanoamerykańskiej;

– literatury hiszpańskiej lub/i hispanoamerykańskiej postrzeganej z perspektywy polskiej;

– adaptacji, imitacji i naśladownictwa pomiędzy literaturą polską i hiszpańskojęzyczną;

– przekładów literatury polskiej na język hiszpański;

– przekładów literatury hiszpańskojęzycznej na język polski;

– recepcji literatury polskiej w krajach hiszpańskojęzycznych;

– recepcji literatury hiszpańskojęzycznej w Polsce.

Do czasopisma mogą zostać zgłoszone również artykuły obejmujące inne, niewymienione powyżej zagadnienia, wpisujące się w zakres tematyczny tomu.

Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2022

Prosimy o przestrzeganie wytycznych redakcyjnych, zamieszczonych na stronie czasopisma (https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/editorial_instructions) oraz przesłanie tekstu za pośrednictwem platformy OJS (https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about/submissions).

0