Nabór tekstów do „Rozpraw Komisji Językowej” ŁTN

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego 70 tomu czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, który ukaże się w 2022 r.

„Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN to rocznik wydawany od 1954 r., poświęcony problematyce językoznawczej. Czasopismo jest recenzowane i publikowane w wolnym dostępie (ISSN 0076-0390; e-ISSN 2450-9310). Tematyka zamieszczanych w nim artykułów sytuuje się w obrębie różnych subdyscyplin lingwistyki. Publikowane artykuły mają charakter zarówno teoretyczno-metodologiczny, jak i materiałowy. Obok prac polonistycznych
w „Rozprawach…”  ukazują się prace slawistyczne oraz neofilologiczne. Publikowane są teksty w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich, a także w językach kongresowych (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus – ICV 2017: 78.61, CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI). Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są w bazach CEEOL i CEJSH, Index Copernicus, na portalach epnp.pl oraz w wolnym dostępie (Open Access).

Punktacja MEiN (2021): 20 pkt.

📆 DATY
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia 2022 roku.
Planowany termin publikacji: grudzień 2022.

✍️ PRZYJMOWANIE TEKSTÓW

  • Prosimy o nadsyłanie tekstów pocztą elektroniczną na adres: rozprawyltn@uni.lodz.pl
  • Wymagane jest zredagowanie tekstu zgodnie z zasadami edytorskimi przyjętymi w „Rozprawach…” (zasady na stronie: http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej)
  • Przyjmowane są teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane.
  • Artykuły naukowe są recenzowane przez niezależnych recenzentów – językoznawców, specjalistów w danej dziedzinie wiedzy. Recenzowanie odbywa się zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (anonimowość autora i recenzenta).  
  • Podstawą kwalifikacji tekstu do druku są dwie pozytywne recenzje.
  • Artykuły otrzymują adres DOI.

Wszelkie informacje oraz poprzednie tomy czasopisma dostępne są na stronie: http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

 

👥 Redakcja „Rozpraw…”

Redaktor Naczelny: dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska

Sekretarz Redakcji: dr Ewelina Zając

0