Konkurs na wybór stypendystki/ty w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO

Wydział Filologiczny ponawia ogłoszenie konkursu na wybór studenta/studentki – stypendystki/ty w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO dotyczącym porównania pól polskiej i czeskiej animacji filmowej.

Wymagania:

Kandydat/ka powinien/a:

 • posiadać status studenta/studentki trzeciego stopnia studiów w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • posiadać znajomość aparatu badawczego socjologii;
 • dobrze widziana znajomość aparatu badawczego filmoznawstwa;
 • wykazywać się znajomością technik analizy danych ilościowych (w tym obsługa programu SPSS lub innego programu do analizy danych ilościowych) oraz analizą danych jakościowych (Atlas.ti lub pokrewny program);
 • biegle obsługiwać pakiet MS Office – w szczególności arkusz kalkulacyjny;
 • posiadać umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, wykazywać się samodzielnością i dobrą organizacją pracy;
 • być komunikatywnym /ną i zdolnym/ną do pracy w międzynarodowym zespole;
 • wykazywać zainteresowanie tematyką projektu, tj. analizą pól polskiej i czeskiej animacji filmowej w kontekście socjologii karier i studiów nad przemysłami kreatywnymi;
 • władać językiem angielskim;

 

Opis zadania:

Pozyskiwanie i weryfikacja danych ilościowych.

Opracowywanie danych w programie SPSS i Atlas.ti (dostęp zapewniony przez UŁ).

Opracowywanie wyników badań w języku polskim i angielskim.

Przygotowanie artykułu naukowego związanego z tematyką projektu.

Aktywny udział w bieżących pracach badawczych zespołu (języki robocze: polski i angielski).

Łączny czas pracy w miesiącu: 80 godzin. Wymagana obecność w Łodzi raz w miesiącu.

 

Typ konkursu NCN: CEUS-UNISONO, HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Termin składania ofert: 9 marca 2022, 9:00

Forma składania ofert: Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: maria.wisniewska@uni.lodz.pl do dnia 9 marca 2022 r. z tytułem wiadomości STYPENDIUM

Warunki zatrudnienia: Laureat/ka otrzyma stypendium na Uniwersytecie Łódzkim. Całkowita kwota stypendium to 22 800 zł, wypłacana w 12 transzach miesięcznych, po 1900 zł, od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku.

Wymagane dokumenty:

Kandydat/ka powinien/a złożyć następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych, opis posiadanych kompetencji oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego.
 2. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia z aktualną fotografią.
 3. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języków obcych, jeżeli kandydat/ka nimi dysponuje.
 4. List rekomendacyjny (jeżeli kandydat/ka dysponuje).
 5. Oświadczenie: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

 

Wnioski niekompletne zostają odrzucone. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, po czym przewodniczący/a komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający kandydaturę rekomendowanej osoby/osób do prac w projekcie badawczym. W przypadku dodatkowych pytań komisja będzie się kontaktowała telefonicznie lub mejlowo z wybranymi osobami. Osoba wybrana na stanowisko zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

 

 

 

0