Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 kwietnia 2022 r. dotyczący organizacji sesji letniej 2021/2022 oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 kwietnia 2022 r.
dotyczący organizacji sesji letniej 2021/2022 oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Wszystkie egzaminy pisemne muszą odbywać się w budynku Wydziału.

Sale na egzaminy pisemne w sesji prowadzący rezerwuje w sekretariacie kierunku, natomiast rezerwacja auli dokonywana jest w sekretariacie dziekana.

Egzaminy ustne, w tym egzaminy dyplomowe powinny odbywać się, co do zasady, w budynku wydziału.
W uzasadnionych przypadkach egzamin może zostać przeprowadzony zdalnie. Uzasadnieniem może być:
▪ konieczność przebywania poza Polską (dotyczy w szczególności studentów z Ukrainy, którzy pozostali w kraju);
▪ wyjątkowa sytuacja zdrowotna (w tym choroby wymagające szczególnej ostrożności epidemicznej) studenta lub prowadzącego.

Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym dla studenta wydaje prowadzący przedmiot lub promotor egzaminu dyplomowego.
Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym dla prowadzącego wydaje kierownik jednostki.

Dziekan
Wydziału Filologicznego UŁ
Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Wiadomość wygasa dnia: 2022-09-30

0