„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica” w bazie Scopus

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica zostało przyjęte do prestiżowej bazy naukowej SCOPUS.

Geneza czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica sięga końca lat 70. XX wieku. W 1982 roku w ramach publikacji Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria z inicjatywy prof. Kazimierza Kupisza ukazał się pierwszy zeszyt naukowy łódzkiej romanistyki. Miał on być miejscem publikacji prac naukowych lokalnego środowiska romanistów oraz materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Filologii Romańskiej UŁ. W roku 2000, za sprawą prof. Zbigniewa Naliwajka FLR stały się spadkobiercą tej serii. Od piętnastu lat FLR specjalizuje się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa romańskiego, stopniowo rozszerzając swoje spektrum na językoznawstwo. Podstawowym językiem publikacji jest język francuski, chociaż niekiedy ukazują się wydawnictwa w innym języku romańskim lub w języku polskim. W czasopiśmie drukują swoje prace naukowcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Studia literaturoznawcze dotyczą twórców, gatunków literackich i szczególnych problemów poznawczych. Prace językoznawcze skupiają się wokół zagadnień należących do różnych działów lingwistyki, między innymi leksykologii, paremiologii, semantyki, diasystemowego zróżnicowania językowego czy komparatystyki językowej. Celem czasopisma, oprócz publikowania i rozpowszechniania wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, a także i językoznawstwa romańskiego, jest dokumentowanie rozwoju polskiej romanistyki, zwłaszcza działalności akademickiej, wydawniczej i kulturowej i ważnych wydarzeń naukowych. Służą temu między innymi publikowane na łamach czasopisma recenzje książek i monografii czy sprawozdania z konferencji naukowych.

SCOPUS jest największą na świecie bazą bibliograficzną. Każde źródło obecne w bazie przed przyjęciem przechodzi przez ocenę merytoryczną realizowaną przez niezależną radę. Proces oceny czasopism zgłaszanych przez redakcje lub wydawców do indeksowania w bazie SCOPUS obejmuje dwa etapy: etap oceny spełnienia tzw. kryteriów minimalnych, a następnie – w przypadku ich spełnienia – etap pełnej oceny merytorycznej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (CSAB). Proces oceny czasopisma trwa od kilku miesięcy do ponad roku (więcej na www.elsevier.com)

Redaktorem naczelnym Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica jest dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak.

Gratulujemy Redakcji!

Tekst: Wydawnictwo UŁ

0