Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad rocznym rozliczeniem doktoranta z osiągnięć za miniony rok oraz nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej, obowiązujący od roku akademickiego 2015 / 2016

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej

nad rocznym rozliczeniem doktoranta z osiągnięć za miniony rok

oraz

nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej,

obowiązujący od roku akademickiego 2015 / 2016

 

Przedstawiony porządek prac Komisji Doktoranckiej został skorelowany z przepisami ministerialnymi regulującymi kwestie przyznawania stypendiów (art.1999 i art. 1999c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z r. 2012 poz. 572 z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014 poz. 1480) oraz z przepisami Uniwersytetu Łódzkiego (Zarządzeniem nr 89 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zmianami; Zarządzeniem nr 48 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.; Regulaminem przyznawania dotacji projakościowejZarządzenie nr 91 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zm.; z Zarządzeniem nr 47 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.)

Najdalej do 15 lipca

Wszyscy doktoranci składają w dziekanacie arkusz oceny wraz z opinią promotora i wszelakimi załącznikami.

1 – 10 września

  1. Doktoranci mogą uzupełnić dokumentację towarzyszącą arkuszowi ocen;
  2. Osiągnięcia doktoranta z czasu po 10 września – będą uwzględnione w rozliczeniu studenta w następnym roku akademickim.
  3. Doktoranci ubiegający się o stypendium Ministra składają wnioski o to stypendium.

10 – 24 września

  1. Komisja Doktorancka punktuje arkusze i tworzy listy rankingowe dla poszczególnych lat.
  2. Komisja na podstawie oceny arkusza i stworzonej listy rankingowej oraz warunków, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271)r., takich jak:

a/stopień realizacji postępów w pracy naukowej, w tym postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – wyrażonego w formie opisowej lub procentowej w opinii opiekuna naukowego;

b/wyniki egzaminów objętych programem studiów w danym roku akademickim;

c/osiągnięcia naukowe w postaci:

c 1/co najmniej dwu publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacji naukowej w formie książki;

c 2/znaczącego udziału w projektach i grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi

c 3/wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych

c 4/nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu międzynarodowym

wyłania 5 % najlepszych studentów, których rekomenduje Radzie Wydziału do stypendium Ministra.

Do 30 września

  1. Wrześniowa Rada Wydziału zatwierdza zgłoszone kandydatury do stypendium Ministra.
  2. Studenci składają w dziekanacie wnioski o stypendia doktoranckie i stypendia z dotacji projakościowej.

4 – 7 października

Wydział Filologiczny wysyła dokumentację dotyczącą wniosków o stypendium Ministra do Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego.

1 – 10 października

Rozpatrywanie wniosków o stypendium doktoranckie studentów II – IV roku – uściślenie protokołów (podział studentów na tych, którzy złożyli wnioski i tych, którzy nie ubiegali się o stypendium); zredagowanie uzasadnień odmowy stypendiów doktoranckich.

1 – 10- listopada

Rozpatrywanie wniosków o stypendium doktoranckie studentów rekrutowanych na I rok studiów i rozdysponowanie stypendiów z dotacji projakościowej dla studentów wszystkich lat; zredagowanie uzasadnień odmowy stypendiów z dotacji projakościowej.

Rozstrzygnięcie następuję do 17 listopada danego roku.

0