ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY w roku akademickim 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI

NA STUDIA DOKTORANCKIE JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY

w roku akademickim 2015/2016

 

 1. Rekrutacja na studia III stopnia prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, której skład określiła Rada Wydziału Filologicznego UŁ (Uchwała RW nr 119 z 30.03. 2012 r.; zgodna z Regulaminem studiów doktoranckich zatwierdzonym Uchwałą Senatu UŁ nr 452 z dnia 5 marca 2012 roku) na okres całej kadencji.

W skład Komisji wchodzą z urzędu: Dziekan Wydziału jako Przewodniczący, Kierownik Studiów Doktoranckich oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Nauki (literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa).

 

 1. Termin składania dokumentów i zamknięcia rekrutacji elektronicznej:

Termin rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej: 1 czerwca 2015 r.

Termin zamknięcia rekrutacji elektronicznej: 17 lipca 2015 r.

W przypadku trudności technicznych czy wątpliwości merytorycznych związanych z rejestracją elektroniczną Kandydat może zwrócić się o pomoc do pracowników kawiarenki rekrutacyjnej – ul. Lindleya 3, pok. 19A; z nadzorującymi rekrutację informatykami można też skontaktować się telefonicznie: +48 42 635-41-78, 635-40-83 lub mailowo: www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Termin składania dokumentów w formie papierowejod 1 lipca do 17 lipca 2015 r. – dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana, w pokoju 3.39.

III. Weryfikacja dokumentacji kandydata

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), sprawdza kompletność dokumentacji Kandydata i w przypadku braków Kandydat będzie powiadomiony drogą mailową o konieczności uzupełnienia dokumentacji.

Kandydat ma prawo dopełnić dokumentację w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o konieczności jej uzupełnienia.

Zakończenie fazy kompletowania dokumentacji: 29 lipca 2015 r.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 14 – 15. 09. 2015 r.

Limit przyjęć to 30 osób, w tym 7 stypendiów doktoranckich na I rok studiów i stypendia z dotacji projakościowej przewidziane dla 30 % najlepszych studentów I roku wyłonionych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. podanie o przyjęcie skierowane do Rektora UŁ – formularz podania wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji;
  2. życiorys / CV;
  3. kwestionariusz osobowy – możliwy do pobrania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (rekrutacja.uni.lodz.pl ), ale też dostępny na stronie www.filolog.uni.lodz.pl / studia III stopnia / formularze;
  4. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
  5. odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równoważnego;
  6. opinia opiekuna naukowego – opinia o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej sporządzona przez osobę posiadającą tytuł naukowy (prof.) lub stopień naukowy (dr hab.) z dyscypliny, którą zamierza zajmować się kandydat. W opinii osoba sporządzająca powinna zadeklarować zgodę na przyjęcie obowiązków opiekuna naukowego Kandydata;
  7. zaświadczenie o afiliacji – informacja od kierownika jednostki, w której Kandydat ma być afiliowany, o zagwarantowaniu przyszłemu doktorantowi praktyk dydaktycznych w postaci prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami – minimum 10 godzin w każdym roku akademickim.
  8. inne dokumenty świadczące o przygotowaniu (np. na uczelni zagranicznej) w zakresie planowanej rozprawy doktorskiej;
  9. wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny specjalizacji (językoznawstwo, literaturoznawstwo, lub kulturoznawstwo).
  10. Wskazane jest, by Kandydat na studia doktoranckie załączył w dokumentacji również:
  11. wykaz publikacji wraz z załącznikami (kserokopie publikacji lub zaświadczenia z wydawnictw o przyjęciu publikacji do druku – punktowane są tylko te publikacje, które przeszły pozytywnie proces recenzowania) oraz innych osiągnięć naukowo-badawczych lub twórczych prac zawodowych wraz z wiarygodnymi potwierdzeniami;
  12. dodatkowe dokumenty świadczące o uzdolnieniach i predyspozycjach naukowych:

– certyfikaty z języka obcego i/lub świadectwa ukończenia innych studiów neofilologicznych – honorowane są tylko certyfikaty o zasięgu europejskim potwierdzające zdanie egzaminu końcowego (punktacja poszczególnych poziomów egzaminacyjnych: A1 – 1 pkt.; A2 – 2 pkt.; B1 – 4 pkt.; B2 – 6 pkt.; C1 – 8 pkt.; C2 – 10 pkt.);

 1. informacje o działalności naukowej poświadczone przez opiekuna naukowego.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne, w którym Kandydat może otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt., obejmuje:

ETAP PIERWSZY

Kwalifikacja kandydatów na podstawie kompletności złożonej dokumentacji (Kandydat musi spełniać wstępnie podane wymogi formalne).

ETAP DRUGI

Wstępna merytoryczna analiza dokumentów złożonych przez Kandydata – punktacja poszczególnych osiągnięć wpisywana jest do imiennego protokołu.

Na tym etapie Kandydat może otrzymać maksymalnie 60 pkt. przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów:

4 ( 0 pkt.); 4+ ( 5 pkt.); 5 (10 pkt.);

 1. Znajomość języków obcych potwierdzona dokumentem urzędowym (certyfikatem językowym lub dyplomem innych studiów neofilologicznych – punktowane są tylko certyfikaty o zasięgu europejskim, potwierdzające zdanie egzaminu końcowego):

0-10 pkt.;

 1. Praca w studenckim ruchu naukowym potwierdzona przez opiekuna koła naukowego lub opiekuna naukowego studenta:

0- 5 pkt.;

 1. Udział w konferencjach naukowych

0 – 10 pkt.

 1. Publikacje (przyjęcie do druku) w czasopismach naukowych z uwzględnieniem ich rangi:

0 – 25 pkt. (zgodnie z punktacją wskazaną w Załączniku 1)

 

ETAP TRZECI

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

 

 • Przebieg i kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej

 

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:

 1. zainteresowań przedmiotowych Kandydata (w tym jego działalności w kołach naukowych);
 2. dotychczasowych osiągnięć w pracy naukowej;
 3. planów naukowych Kandydata na studiach doktoranckich – w tym tematyki i wstępnej koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej.

 

 • Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) ocena projektu (również cechy osobowe, takie jak motywacja, innowacyjność myślenia i spodziewanych wyników):

1 pkt q                5 pkt. q               10 pkt. q    15 pkt. q

2) orientacja w literaturze przedmiotu, biegłość w terminologii specjalistycznej:

1 pkt q                5 pkt. q               10 pkt. q    15 pkt. q

3) umiejętność komunikacji językowej, zwłaszcza umiejętność kompozycji wypowiedzi (samodyscyplina):

1 pkt q                          5 pkt. q                         10 pkt. q

VII. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą oficjalnie podane 18 września 2015 r. – każdy kandydat będzie mógł sprawdzić czy został przyjęty na studia doktoranckie na upublicznionej liście zamieszczonej w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ, a szczegółowe wyniki postępowania rekrutacyjnego (wszystkie składowe punktacji ogólnej) będą wpisywane przez Sekretarza na konta osobiste kandydatów w IRK.

Pisemna decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie wysyłana jest drogą pocztową, po zatwierdzeniu wyników rekrutacji przez Rektora UŁ.

VII. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra.

VIII. Ostateczną decyzję o kwalifikacji kandydata podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie sporządzonej listy rankingowej kandydatów.

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zmodyfikowania terminarza.

ZAŁĄCZNIK 1

Publikacje Ilość punktów
Artykuł w czasopismach ogólnopolskich lub międzynarodowych znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW Do 25 punktów
Recenzja książek naukowych i przekład w czasopismach jw. Do 15 punktów
Artykuł w recenzowanej publikacji zbiorowej wydanej przez naukowe wydawnictwa (także wszystkie uniwersyteckie) Do 25 punktów
Recenzja książek naukowych i przekład w publikacjach jw. Do 15 punktów
Inna publikacja o charakterze naukowym, ale bez recenzentów (niektóre studenckie i doktoranckie publikacje pokonferencyjne) Do 15 punktów
Redagowanie tomów studenckich i doktoranckich Do 20 punktów
Aktywność publicystyczna lub krytyczna na łamach miesięczników kulturalno-społecznych 5 punktów za każdy potwierdzony artykuł wielkości połowy arkusza wydawniczego, nie więcej niż 25 punktów łącznie
Aktywność w wewnętrznych biuletynach kół naukowych 5 punktów za każdy potwierdzony artykuł wielkości połowy arkusza wydawniczego, nie więcej niż 25 punktów łącznie
Poświadczona aktywność na nierecenzowanych naukowych lub popularno-naukowych forach internetowych 5 punktów za każdy potwierdzony artykuł wielkości połowy arkusza wydawniczego, nie więcej niż 10 punktów łącznie
Aktywność publicystyczna lub krytyczna na łamach dzienników Do 5 punktów łącznie bez względu na ilość
W niewymienionych przypadkach publikacji książkowych (np. książki popularnonaukowej) Stosuje się odpowiedni przelicznik w danej kategorii publikacji zgodny z zawartością arkuszy wydawniczych, z umownym założeniem, iż 1 artykuł stanowi pół arkusza wydawniczego)

Możliwości stypendialne:

Jeśli Kandydat zostanie przyjęty na studia doktoranckie, ma prawo ubiegać się o następujące stypendia:

stypendium dla najlepszych doktorantów – zob. www.cos.uni.lodz.pl (zakładka: stypendia – tam formularze) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 20 października;

stypendia doktoranckie (przyznawane zgodnie z Zarządzeniem
nr 89 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zmianami oraz Zarządzeniem nr 48 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września.

stypendia z dotacji projakościowej (zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji projakościowej – Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zm. oraz z .Zarządzeniem nr 47 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września.

 

O przyznaniu stypendiów doktoranckiego i z dotacji projakościowej decyduje Komisja Doktorancka – na I roku studiów III stopnia podstawą jest rekrutacyjna lista rankingowa – rozstrzygnięcie następuje do 17 listopada danego roku.

0