Aneta Strzelecka

Aneta Strzelecka
Językowy obraz Polski i Polaków w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego Charakterystyka pracy
Celem dysertacji było zbadanie językowego obrazu Polski i Polaków w tekstach znajdujących się w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego wydanych w Polsce po 1989 r.
Praca składa się z trzech części. W części teoretycznej znalazły się informacje odnoszące się do historii polskiej glottodydaktyki oraz definicje i tezy związane z językowym obrazem świata i stereotypami.
W części analitycznej przeprowadzono badania nad językowym obrazem polskiej rodziny oraz problemami Polski i Polaków w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. Wyróżniono 11 pól leksykalno-semnatycznych: rodzina, edukacja, praca, gospodarka i rynek konsumencki, zainteresowania i sposób spędzania wolnego czas, historia, miasto i wieś, święta i polska tradycja, kuchnia, zdrowie, przestępczość, opinie cudzoziemców o Polsce i Polakach.
W kolejnym rozdziale skonfrontowano wyniki tych badań m.in. z wynikami badań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centrum Badań Opinii Społecznej.
Rozdział praktyczny jest propozycją lekcji języka polskiego dla cudzoziemców, w których przekazuje się aktualny obraz Polski i Polaków. Propozycja ta powstała w oparciu o analizy przeprowadzone w poprzednich rozdziałach.
Badania przeprowadzono metodą analizy zawartości.

Charakterystyka pracy w języku angielskim
The aim of the dissertation was to examine the linguistic view of Poland and Poles in coursebooks of Polish for foreigners (printed in Poland since 1989).
The thesis consists of 3 parts. The theoretical part includes information about Polish glottodidactis, linguistic view and stereotypes.
In the analytical chapters the linguistic view of Polish family and the linguistic view of Poland and Poles in coursebooks of Polish for foreigners were examined. There are 11 fields: family, education, jobs, the economy and the consumer market, interest and way of spending free time, history, town and village, holidays and Polish tradition, cuisine, health, crime, opinions of foreigners about Poland and Poles.
In the next chapter the results of the analyses were compared with public opinion research and statistics collected by national public institutions.
The practical part is a proposal of Polish language lessons for foreigners. These lessons’ plans include findings from previous chapters and incorporate the adequate view of Poland and Poles.
The research method used in this dissertation is content analysis.

0