Iwona Dembowska – Wosik

Iwona Dembowska – Wosik
Wizerunek Polski i Polaków w polonijnym Dzienniku Związkowym (na materiale felietonów Wojciecha Borkowskiego publikowanych w latach 2010-2012)
Charakterystyka pracy
Celem pracy jest analiza wizerunku Polski i Polaków w cyklu Okiem felietonisty autorstwa W. Borkowskiego, publikowanych w Dzienniku Związkowym – jednym z dwu największych wydawanych po polsku polonijnych dzienników w Stanach Zjednoczonych. Analiza ta ma pomóc w zrozumieniu, jakie wyobrażenie ojczystego kraju kształtuje w swoich odbiorcach Dziennik Związkowy i jakie pełni ono funkcje w życiu Polonii jako wspólnoty emigrantów. Przeanalizowano 152 teksty z lat 2010-2012.Podstawą analizy wizerunku jest rekonstrukcja treści. Na jej potrzeby utworzono konkordancję leksemów Polska i Polak oraz ich synonimów tekstowych w minimalnych kontekstach. Zebrane przykłady podzielono według aspektów tematycznych, zaczerpniętych z opracowania Język – wartości – polityka pod red. Bartmińskiego. Druga część pracy skupia się na analizie treści niejawnych (implikatur i presupozycji). Pracę uzupełnia rozdział 3. poświęcony metaforze.

14a. Charakterystyka pracy w języku angielskim
The aim of the dissertation is to analyze the image of Poland and Poles in a series of columns Okiem felietonisty by W.Borkowski, published in Dziennik Związkowy – one of the two biggest Polish language Polish American newspapers in the United States. The analysis is meant to help understand the image of homeland created by Dziennik Związkowy in its readers and the function of this image in the life of American Polonia as an emigrant community.152 separate columns from 2010-2012were analyzed. Content reconstruction is the basic analytic tool in image analysis. For the reconstruction, the author compiled a concordance of words Poland and Pole and their textual synonyms in minimal contexts and assigned the collected examples to thematic aspects drawn from a study Język–wartości–polityka ed.by J.Bartmiński. The second part of the dissertation includes the analysis of covert information (implicatures and presuppositions). The dissertation is concluded with part 3 devoted to metaphors.

0