Grzegorz Zinkiewicz

Grzegorz Zinkiewicz
„William Morris: Pomiędzy sztuką a polityką”
Charakterystyka pracy
Niniejsza dysertacja przedstawia poglądy i twórczość Williama Morrisa z perspektywy jego zaangażowania w sztukę i politykę. Sam tytuł wymaga aby praca była interdyscyplinarną i przekrojową, ponieważ jest ona próbą prześledzenia drogi jaką Morris pokonał od sztuki do polityki – dwóch dziedzin, które na pierwszy rzut oka są postrzegane jako wzajemnie się wykluczające. W tym celu, oprócz badań nad samym Morrisem, znaczna część pracy obejmuje również teorie estetyczne mające za zadanie wykazanie możliwego pokrewieństwa między wspomnianymi dziedzinami.
Po części zakorzeniona w tradycji estetyki ogólnej, częściowo wykorzystująca teorie polityczne i społeczne, niniejsza dysertacja ma na celu uzupełnienie badań nad życiem i twórczością Williama Morrisa poprzez przybliżenie dwóch dziedzin badawczych, które w konwencjonalnym ujęciu są postrzegane jako odległe. W końcu, wydobywając ukryty potencjał i podteksty w sztuce i politycznych pismach Morrisa w kontekście współczesnego, postmodernistycznego oglądu na świat, praca usiłuje przywrócić właściwe miejsce Williama Morrisa: Wiktoriańskiego wizjonera, który w sobie właściwy sposób badał przeszłość i swoje czasy, aby wskazać bardziej atrakcyjne alternatywy dla przyszłych pokoleń.

14a. Charakterystyka pracy w języku angielskim
This dissertation presents the beliefs and creative production of William Morris under the perspective of his engagements in art and politics. The very title has demanded my work to be interdisciplinary and cross-elemental, since it is an attempt to follow the transition from two spheres of human activity which at the first glance are perceived as contradictory: art and politics. On this account, apart from the studies on Morris, I have also devoted a considerable section to the aesthetic theories regarding the plausible affinity between them.
In part rooted in the tradition of general aesthetics, partly utilizing the political and social theories, this thesis aims to complement the research conducted on Morris, his oeuvre and scholarship, bridging the gap between conventionally deemed as remote fields of inquiry. Finally, by unearthing the latent potential and subtexts in Morris’s art and political essays in the context of the contemporary, postmodern world, this dissertation endeavours to restore the proper position of William Morris: a Victorian visionary who in his own unique way explored the past and his present in order to construct more appealing alternatives for the days to come.

0