Anna Stępniak

Anna Stępniak
„Gatunkowe i stylistyczne wyznaczniki listów miłosnych Borysa Pasternaka”

Charakterystyka pracy
Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie gatunkowych i stylistycznych wyznaczników listów miłosnych Borysa Pasternaka na podstawie jego prywatnej korespondencji z czterema kobietami: Mariną Cwietajewą, Eugenią Łurje, Zinaidą Neuhaus, Olgą Iwińską. Analiza gatunkowa, jak również stylistyczno-językowa poszczególnych składników listów doprowadziła nas do stworzenia modelu odmiany gatunkowej listu miłosnego, a zwieńczeniem rozważań była próba definicji listu miłosnego jako odmiany gatunkowej listu. Praca składa się ze wstępu, rozdziału teoretycznego, trzech rozdziałów analitycznych, podsumowania i bibliografii. W rozprawie przyjęto metodologię
badań komparatystycznych: wybrane fragmenty listów do różnych adresatek są porównywane z perspektywy historyczno- i teoretycznoliterackiej oraz kulturologicznej (istotnym elementem pracy są obecne w niej odwołania i konteksty kulturowe, filozoficzne i literackie). W części analitycznej sięgnięto też do pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, takich jak filozofia, psychologia czy socjologia.

14a. Charakterystyka pracy w języku angielskim

The purpose of this dissertation is to analyze and present the determinants of genre and style in love letters of Boris Pasternak based on his private correspondence with four women: Marina Cvetaeva, Evgenia Lurie Pasternak, Zinaida Neuhaus, Olga Ivinskaya. Analysis of genre, as well as stylistic and linguistic individual components of letters led us to create a model of love letter as a sub-genre of a letter itself and let us complete our considerations with a definition of love letter. Thesis consists of introduction, theoretical and conceptual framework, three analytical chapters, ending, bibliography. A realization of the main points implied a reference to the various scientific disciplines, such as comparative research method, used in comparison of selected fragments of letters to different addressees, from different perspectives: historical, philosophical, sociological, psychological. In the analytical chapters we referred to theory of Literature and cultural contexts as well.

0