Patrycja Ostrogska

Wpływ wielozmysłowego programu nauczania języka angielskiego na poziom przetwarzania fonologicznego u uczniów z dysleksją rozwojową. Studium przypadku
Charakterystyka pracy
Niniejsza praca doktorska dotyczy zagadnienia dysleksji i analizuje wpływ autorskiego wielozmysłowego treningu w języku angielskim na umiejętności przetwarzania fonologicznego u ucznia z głęboką dysleksją rozwojową. Praca stanowi studium przypadku i składa się z sześciu rozdziałów – czterech teoretycznych i dwóch empirycznych. Celem badań omówionych w niniejszej pracy było przeprowadzenie autorskiego treningu wielozmysłowego autorki i zbadanie jego wpływu na naukę języka angielskiego u wyżej wspomnianego ucznia, a w konsekwencji na możliwość stosowania tego programu u ogółu uczniów dotkniętych tym zaburzeniem. Celem pracy było zgromadzenie jak największej ilości danych dotyczących treningów wielozmysłowych i sprawdzenie efektywności autorskiego programu treningowego autorki. Okazało się, że pomimo bardzo dobrych wyników poszczególnych części pre-testów osiągniętych przez badanego ucznia, które autorka wiąże z podniesieniem jego umiejętności fonologicznych, ich wpływ na postęp w czytaniu i pisaniu ucznia jest ograniczony. Niemniej jednak odnotowano postęp w zakresie ogólnego przyswajania jezyka angielskiego przez badanego ucznia, mierzony oceną z przedmiotu.
Charakterystyka pracy w języku angielskim
The present thesis comprises five chapters. Chapter 1 is concerned with phonological processing and phonological awareness and their relationship with L1 and L2 literacy acquisition, justified by neurobiological research findings. Chapter 2 fully explores the issue of dyslexia and presents its theoretical background and research findings in psychology, neurobiology and neurolinguistics. Chapter 3 links developmental dyslexia with the domain of foreign languages and investigates the mechanisms behind differences between successful and unsuccessful learners, including dyslexic ones. Chapter 4 investigates multisensory programmes (MSL) in L1 and L2, as well as research findings confirming the efficacy of MSL training programmes. It also attempts to answer the question as to why these programmes are in fact successful. Chapter 5 presents a multisensory (MSL) English teaching programme that was the author’s attempt to respond to the growing need generated by the FL dyslexic population.

0