Joanna Bednarska – Kociołek

„Było sobie miasto…..” Mit i tożsamość w utworach Güntera Grassa, Pawła Huelle i Stefana Chwina Charakterystyka pracy
Przedmiotem dysertacji jest literacki opis podwójnego miejsca pamięci Danzig/Gdańska. Charakter pracy jest komparatystyczny, porównano utwory Grassa, Chwina i Huelle. Podstawą dla opracowania tematu są pojęcia patria chica oraz nacjonalizm w odniesieniu do historii miasta oraz wspomnienie i pamięć (Halbwachs, Assman, Welzer, Nora). Zbadano, które z mitów tworzących miasto zmitologizowane są żywe w odniesieniu do literackiej kreacji i zapytano, czy Gdańsk realny jest hierofanią czy jego genius loci jest mitem. Omówiono obszary zmitologizowane w literaturze (lieux de memoire, miejsca pamięci, mnemotopy). Dla każdego z autorów Danzig / Gdańsk jest innym miastem i każdy tworzy swój prywatny mit. Temat poszukiwania korzeni stał się szczególnie istotny po 1989, kiedy to wreszcie po latach tabuizacji zaczęto szukać niemieckich i żydowskich śladów na terenie Rzeczypospolitej. W pracy wykazano, że Polakom i Niemcom, w tym wypadku pisarzom, udało się, pomimo trudnej historii, znaleźć wspólny język.

Charakterystyka pracy w języku angielskim
The subject of the dissertation is the literary description of the double memory place Danzig/Gdańsk. The dissertation is comparative in its character. The works of Grass, Chwin and Huelle were compared. The basis to cover the topic are the notions of paria chica and nationalism regarding the history of the city, as well as reminisce and memory (Halbwachs, Assman, Welzer, Nora). It was researched which of the myths creating the mythologized city are alive with reference to the literary creation and asked if real Gdańsk is hierophany or whether its genius loci is a myth. Areas mythologized in literature were covered (lieux de memoire, memory places, mnemotopos). For each author Danzig/Gdańsk is a different city and each of them creates its individual myth. The topic of roots has become particularly significant after 1989 when finally after the years of tabooisation the German and Jewish traces were being looked for on the terrain of Poland. The dissertation proved that the Polish and the German, writers in this case, succeeded in finding a common language.

0