Karolina Strugińska

Między tradycją a nowoczesnością: Zdzisław Dębicki – biografia, osobowość i twórczość literacka Charakterystyka pracy
Celem pracy były: rekonstrukcja biografii mało znanego współcześnie twórcy młodopolskiego Zdzisława Klemensa Dębickiego (1871 – 1931), zarysowanie jego sylwetki twórczej i w miarę szczegółowa charakterystyka jego twórczości literackiej, połączona z reprezentatywnym rekonesansem w zakresie dotychczasowych ustaleń krytyków literackich i literaturoznawców.
Z założenia unikano używania zaawansowanych metodologii teoretycznoliterackich, przyjmując optykę biografizmu, uwzględniając jednak przydatne nowinki metodologiczne, dopuszczono dozę psychologizmu w spojrzeniu na literaturę silnie powiązaną z problematyką życia wewnętrznego twórcy, którego „biografia duchowa” – jako typowa dla reprezentanta określonej formacji kulturowej – miała wyłonić się z analizy całokształtu jego literackich dokonań.
Dążono do zachowania układu chronologicznego w analizowaniu dorobku pisarza; grupy analizowanych utworów połączono w większe całości na zasadzie klasyfikacji genologicznej. Pierwszy rozdział poświęcony jest biografii twórcy. Drugi omawia szczegółowo tematykę i poetyki realizowane w liryce. Rozdział trzeci zawiera streszczenia i analizę tekstów wspomnieniowych, zaś czwarty traktuje o quasi – powieści Dębickiego.
Charakterystyka pracy w języku angielskim
Thesis presents the profile of Zdzisław Dębicki, one of the less known Polish writers of Modernism and the early interwar period. The author outlines the state of research on the writer’s diverse literary output and, on the basis of few available sources, attempts to reconstruct Dębicki’s biography that is closely related to the contemporary history of his homeland. Summarizing and quoting the artist’s most important works, the author of this article characterizes the poet, diarist and literary critic as a representative of artistic circles of the late 19th-century Lviv and the early 20th-century Warsaw. The aim of work is to introduce Dębicki’s writing (poety, diary and novel) as worth noticing and popularizing; writing that does not deserve its simplified reputation of being epigonic or worthless.

0