Kamil Szafraniec

„Tłumaczenia współczesnych powieści polskich na język słoweński. Wybrane problemy”
Charakterystyka pracy
Celem dysertacji była analiza wybranych tłumaczeń współczesnej prozy polskiej na język słoweński. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. miejsca kłopotliwe w tłumaczeniu. Zaliczono do nich przekład frazeologizmów, wulgaryzmów, elementów kulturowych oraz inne problemy związane ze stylizacją np. neologizację, dialektyzację i socjolektyzację.
Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Część teoretyczną pracy stanowią dwa pierwsze rozdziały (historia polsko-słoweńskich stosunków kulturowych oraz rozdział poświęcony zagadnieniu ekwiwalencji). Nie są to jedyne rozdziały, w których podejmowane są rozważania teoretyczne, gdyż każdy rozdział analityczny poprzedza teoretyczny przegląd najważniejszych pojęć. Część analityczną tworzą cztery rozdziały, w których podjęto tematykę przekładu: frazeologizmów, wulgaryzmów, elementów kulturowych oraz innych problemów stylizacyjnych.
Charakterystyka pracy w języku angielskim
The aim of the disertation was to examine the Slovenian translations of contemporary Polish fiction. The main focus of interest were problematic issues of translation, such us idioms, swear words, cultural elements and other specific issues connected with stylisation in a translation process – neologisms, dialects, and sociolects.
The disertation consists of 6 chapters. The theoretical part is based on two first chapters (the history of Polish-Slovene cultural contacts and the chapter dedicated to the question of equivalence in the translation process). Those two chapters are not the only chapters of theoretical nature. More remarks are to be find in each of the analytical chapters, mostly in the introduction. The analytical part consists of four chapters, which examine the problem of idioms, swear word,s cultural elements and other stylisation issues in the selected translations.

0