Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2016/2017

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w:

– wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki);

– Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej).

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.
Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.
Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane.

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr letni 2016/2017 trwa od 11 do 23 lutego 2017 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L16/17

UWAGA !!!
Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 3 marca br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej. Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Wśród zajęć ogólnouczelnianych znajdują się wykłady oferowane przez Wydział Filologiczny.

Wiadomość wygasa dnia: 2017-03-04

0