Konferencja naukowa „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, która odbędzie się 14 października 2017 r. (sobota).

Rosnąca liczba osób z zaburzeniami mowy i głosu – dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów – stawia przed współczesną logopedią nowe zadania. W zawiązku z tym istnieje potrzeba wymiany poglądów na temat pożądanych kierunków jej rozwoju z udziałem naukowców reprezentujących różne ośrodki badawcze, praktyków oraz przedstawicieli innych dyscyplin współpracujących z logopedami w procesie diagnozy i terapii pacjentów z zaburzeniami mowy. Konferencja będzie okazją do naukowego dyskursu o redefinicji pojęć funkcjonujących w logopedii i naukach pokrewnych, do przedstawienia najnowszych wyników badań nad komunikacją językową, jej uwarunkowaniami oraz zaburzeniami. Mamy nadzieję, że planowana dyskusja przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, terapii oraz profilaktyki logopedycznej.

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Toruń)

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa)

dr hab. prof. UP Grażyna Gunia (Kraków)

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros (Łódź)

dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Kraków)

dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)

dr hab. prof. UŁ Danuta Pluta-Wojciechowska (Łódź)

dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik (Bydgoszcz)

dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Łódź)


KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik konferencji

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

Sekretarze konferencji:

dr Ewa Gacka

dr Monika Kaźmierczak


Proponujemy udział w następujących warsztatach:

1. dr hab. prof. UŁ D. Pluta-Wojciechowska, Ocena ruchomości języka (m.in. w odniesieniu do wędzidełka języka) w aspekcie czynności prymarnych i artykulacji
2. dr nauk med. M. Mielczarek, Praktyczna analiza wyników testów audiologicznych u dzieci i dorosłych
3. lek. stom. A. Sujecka-Brzóska, Diagnozowanie wad narządu żucia i planowanie leczenia we współpracy ortodonty z logopedą

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach

a) uczestnictwo czynne

– do 14 maja 2017 r. – zgłoszenie czynnego uczestnictwa i przesłanie na adres konferencjalogopedia@uni.lodz.pl formularza; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów;
– do 31 maja 2017 r. – potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia tematu wystąpienia;
– do 15 czerwca 2017 r. – uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł (opłata obejmuje: udział w obradach i warsztatach, zaświadczenie o czynnym uczestnictwie, materiały konferencyjne, obiad, udział w przerwach kawowych oraz publikację tekstu po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, śniadania oraz kolacji. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

b) uczestnictwo bierne

– do 1 września 2017 r. – zgłoszenie biernego uczestnictwa i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres konferencjalogopedia@uni.lodz.pl (o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!)
– do 17 września 2017 r. – po otrzymaniu potwierdzenia udziału w konferencji uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł, opłata dla studentów studiów stacjonarnych i doktorantów: 80 zł (opłata obejmuje udział w konferencji i warsztatach, zaświadczenie o biernym uczestnictwie, materiały konferencyjne, udział w przerwach kawowych. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi).

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. II Oddział w Łodzi
73 1240 3028 1111 0010 7203 4096
Z dopiskiem Konferencja Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ (co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji).

Miejsce obrad konferencji: Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173

Karta zgłoszenia – uczestnictwo czynne

Karta zgłoszenia – uczestnictwo bierne

Wiadomość wygasa dnia: 2017-10-14

0