załącznik do Uchwały  nr 19/2019/2020

 Rady Wydziału Filologicznego UŁ

z dnia 25 października 2019r.

 1. Praca dyplomowa na studiach I stopnia (licencjackich)

 

 1. Pisemna praca dyplomowa (licencjacka)
 • Student przygotowujący pisemną pracę licencjacką powinien wykazać się podstawową wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z efektami uczenia się określonymi dla danego kierunku.
 • Temat pracy licencjackiej powinien być zgodny z kierunkiem i specjalnością oraz wybraną specjalizacją; temat nie może pokrywać się z zadaniami ocenianymi w ramach innych przedmiotów w programie studiów.
 • Temat pracy licencjackiej uzgadniany jest z opiekunem naukowym na podstawie przedstawionego konspektu pracy i zatwierdzany przez radę naukową jednostki prowadzącej kierunek studiów.
 • Pisemna praca licencjacka powinna odpowiadać podstawowym normom tekstu naukowego pod względem kompozycji, powinna być napisana językiem poprawnym , uwzględniać najważniejszą literaturę fachową i podstawową terminologię specjalistyczną oraz aparat naukowy (przypisy, bibliografię).
 • Pisemna praca licencjacka powinna mieć objętość ok. 25 – 40 stron (45 000 – 72 000 znaków bez spacji) i zawierać następujące elementy:
 • strona tytułowa (imię i nazwisko studenta, numer albumu, tytuł pracy w języku polskim i angielskim lub – w przypadku prac neofilologicznych – w języku, który jest przedmiotem studiów i języku polskim),
 • spis treści,
 • wstęp – wyjaśnienie tematu i celu pracy, omówienie najważniejszych aspektów stanu badań i wskazanie zastosowanej metody,
 • część merytoryczna z podziałem na rozdziały,
 • zakończenie – wnioski i konkluzje końcowe,
 • aneks (alternatywnie),
 • bibliografia,
 • słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim, o ile praca została napisana w języku obcym lub w języku angielskim, o ile praca została napisana w języku polskim.
 • Pisemna praca licencjacka powinna zostać opracowana pod względem edytorskim zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych kierunków.
 • Pisemna praca licencjacka na kierunkach neofilologicznych powinna być pisana w języku obcym, chyba że specyfika kierunku dopuszcza pisanie pracy w języku polskim. W przypadku kierunków dwujęzykowych student może wybrać każdy ze studiowanych języków, pod warunkiem, że opanował go na poziomie min. C1.
 • Pisemnej oceny pracy licencjackiej w systemie APD, zgodnie z wzorem formularza, dokonuje opiekun naukowy pracy i recenzent.

 

 1. Praca licencjacka przygotowywana metodą projektu
 • Student przygotowujący pracę dyplomową metodą projektu (dalej: projekt licencjacki) powinien wykazać się zdolnością rozwiązywania zadań praktycznych oraz podstawową umiejętnością ich naukowego opisu z uwzględnieniem najważniejszej fachowej literatury oraz metodologii. Studenci filologii obcych powinni wykazać się znajomością języka obcego na poziomie C1.
 • Celem projektu dyplomowego powinno być opracowanie (rozwiązanie, opisanie, objaśnienie) konkretnego problemu (tematu, zagadnienia), którym może być np. redakcja haseł encyklopedycznych, stworzenie katalogu bibliotecznego lub komputerowej bazy danych, przygotowanie wystawy, dokonanie przekładu tekstu literackiego (naukowego) z komentarzem krytycznym, krytyczna edycja tekstu literackiego (naukowego), przygotowanie antologii tekstów literackich (naukowych) z komentarzem krytycznym/historycznym, przeprowadzenie wywiadu, napisanie reportażu, przygotowanie audycji radiowej, opracowanie dokumentacji repertuaru teatralnego, opracowanie cyklu lekcji na konkretny temat, przygotowanie (audio)przewodnika (np. literackiego, kulturowego), zebranie i analiza tekstów prasowych, opracowanie dokumentacji wybranego zagadnienia, przygotowanie programu terapii logopedycznej osoby z zaburzeniami mowy na podstawie diagnozy, przygotowanie przesiewowych badań logopedycznych i ich analiza, opracowanie programu stymulacji logopedycznej na podstawie analizy wypowiedzi pacjenta.
 • Praca licencjacka przygotowywana metodą projektu, za którą student otrzymuje 6 ECTS, powinna odpowiadać nakładowi pracy 160 – 180 godzin.
 • Projekt licencjacki może mieć charakter zespołowy. Udział każdego studenta musi odpowiadać wymaganemu nakładowi pracy 160 – 180 godzin, a zadania poszczególnych członków zespołu powinny być jasno określone. Studenci oceniania są oddzielnie, każdy z nich otrzymuje 6 ECTS.
 • Temat projektu licencjackiego powinien być zgodny z kierunkiem i specjalnością studiów oraz wybraną specjalizacją; powinien być oryginalny i nie może pokrywać się z zadaniami ocenianymi w ramach innych przedmiotów w programie studiów.
 • Temat projektu licencjackiego uzgadniany jest z opiekunem naukowym na podstawie przedstawionego planu projektu i zatwierdzany przez radę naukową jednostki prowadzącej kierunek studiów.
 • Plan projektu licencjackiego powinien uwzględniać:
 • temat i cel projektu,
 • charakterystykę działań praktycznych,
 • charakterystykę metody badawczej,
 • opis sposobu wykonania projektu (rozwiązania problemu),
 • opis poszczególnych zadań, fazy realizacji projektu, przewidywane terminy,
 • wykaz literatury fachowej i źródeł.
 • Projekt licencjacki powinien składać się z dwóch części:
 1. prezentacji efektów działań praktycznych lub ich dokumentacji (np. wystawa, przekład, reportaż, dokumentacja fotograficzna), która może mieć także charakter pokazu publicznego;
 2. części opisowo-krytycznej o objętości 8 – 15 stron (14 400 – 27 000 znaków bez spacji)
 • obejmującej charakterystykę podjętych działań i zastosowanej metody badawczej,
 • napisanej językiem poprawnym, z uwzględnieniem podstawowej terminologii fachowej,
 • przygotowanej w oparciu o najważniejszą literaturę specjalistyczną,
 • uwzględniającej aparat naukowy (przypisy, bibliografia),
 • opracowanej pod względem edytorskim zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych kierunków studiów.
 • Ocena projektu licencjackiego obejmuje zarówno efekt działań praktycznych, jak i części opisowej. Pisemnej oceny projektu licencjackiego w systemie APD, zgodnie z wzorem formularza, dokonuje opiekun naukowy pracy i recenzent.
 • Ocena projektu powinna uwzględniać następujące kryteria: nowatorstwo, oryginalność, zgodność osiągniętych efektów z zakładanymi celami, zasadność przyjętej metody, spójność działań praktycznych i części opisowej oraz sposób prezentacji projektu.
 • Pisemna ocena projektu dokonana przez opiekuna naukowego pracy i recenzenta dołączana jest w postaci pliku pdf w systemie APD.

 

 1. Oprócz przedstawienia przez studenta pisemnej pracy licencjackiej lub pracy licencjackiej przygotowanej metodą projektu student zdaje egzamin, który obejmuje odpowiedzi na dwa pytania z wykazu opracowanego dla poszczególnych kierunków studiów lub wybranej specjalizacji oraz na jedno pytanie związane z tematyką pracy. Egzamin licencjacki powinien trwać 20 – 30 minut.

 

 1. Praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia (magisterskich)
 2. Pisemna praca dyplomowa (magisterska)
 • Student przygotowujący pracę magisterską powinien wykazać się zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z efektami uczenia się określonymi dla danego kierunku studiów.
 • Temat pracy magisterskiej powinien być zgodny z kierunkiem i specjalnością oraz wybraną specjalizacją; nie może pokrywać się z zadaniami ocenianymi w ramach in nich przedmiotów w programie studiów ani z tematem pisanej na studiach I stopnia pracy licencjackiej.
 • Temat pracy magisterskiej uzgadniany jest z opiekunem naukowym na podstawie przedstawionego konspektu pracy i zatwierdzany przez radę naukową jednostki prowadzącej kierunek studiów.
 • Pisemna praca magisterska powinna mieć objętość 70 – 100 stron (126 000 – 180 000 znaków bez spacji).
 • Praca magisterska powinna odpowiadać normom tekstu naukowego, powinna być napisana językiem naukowym, uwzględniać literaturę fachową, specjalistyczną terminologię oraz aparat naukowy (przypisy, bibliografię).
 • Praca magisterska powinna zawierać następujące elementy:
 • strona tytułowa (imię i nazwisko studenta, numer albumu, tytuł pracy w języku polskim i angielskim lub – w przypadku prac pisanych na kierunkach neofilologicznych – w języku będącym przedmiotem studiów oraz w języku polskim),
 • spis treści,
 • wstęp – wyjaśnienie tematu i celu pracy, omówienie stanu badań i wskazanie zastosowanej metodologii,
 • część merytoryczna z podziałem na rozdziały,
 • zakończenie – wnioski i konkluzje końcowe,
 • aneks (alternatywnie),
 • bibliografia,
 • słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim lub w języku polskim, jeśli praca została napisana w języku obcym.
 • Prace magisterskie na kierunkach neofilologicznych powinny być pisane w języku, który jest przedmiotem studiów, chyba że specyfika kierunku dopuszcza pisanie pracy w języku polskim. W przypadku kierunków dwujęzykowych student może wybrać jeden ze studiowanych języków, pod warunkiem, że opanował go na poziomie min. C2.
 • Praca magisterska powinna zostać opracowana pod względem edytorskim zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych kierunków studiów.
 • Pisemnej oceny pracy magisterskiej w systemie APD, zgodnie z wzorem formularza, dokonuje opiekun naukowy pracy i recenzent.

 

 1. Oprócz przedstawienia pisemnej pracy magisterskiej, student zdaje egzamin, który polega na odpowiedzi na jedno pytanie bezpośrednio związane z tematyką bądź metodologią pracy oraz dwa pytania dotyczące poszerzonej problematyki związanej z pracą magisterską.