Akty prawne
   
  Statut Uniwersytetu Łódzkiego (obowiązujący od 1 lutego 2012r.)

  Zarządzenie Rektora nr 71 z dnia 31-05-2019 w sprawie: podziału roku akademickiego 2019/2020

  Zarządzenie Rektora nr 96 z dnia 23-04-2018 w sprawie: podziału roku akademickiego 2018/2019

  Zarządzenie Rektora nr 103 z dnia 4-05-2017 w sprawie: podziału roku akademickiego 2017/2018

  Zarządzenie Rektora nr 75 z dnia 27-04-2016 w sprawie: podziału roku akademickiego 2016/2017

  Zarządzenie Rektora nr 63 z dnia 14-05-2015 w sprawie: podziału roku akademickiego 2015/2016

  Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2015r.

  Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2018r.

  Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019r.

  Aneks do regulaminu studiów dla studentów Wydziału Filologicznego

  Aneks do regulaminu studiów dla studentów Wydziału Filologicznego z dn. 16 grudnia 2016 r.

  Załącznik do regulaminu – wzory na obliczanie średniej

  Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.05.2013r. w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Łódzkim

  Regulamin przyznawania nagród

  Uchwała w sprawie przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne

  Uchwała w sprawie ryczałtowego rozliczenia seminariów magisterskich

  Uchwała w sprawie rozliczenia godzin za studenta zagranicznego

  Uchwała w sprawie możliwości ryczałtowego rozliczania seminarium magisterskiego

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 1 z dnia 15-06-2011 określające zasady dotyczące prac licencjackich/magisterskich składanych w dziekanacie Wydziału

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 2 z dnia 1-10-2011 określające zasady dotyczące dokumentów składanych do akceptacji Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 3 z dnia 20-01-2012 dotyczące wyjazdów krajowych realizowanych przez pracowników Wydziału
  załącznik nr 1 do zarządzenia

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 4 z dnia 30-01-2012 w sprawie ustalenia narzutu kosztów pośrednich w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 7 z dnia 28-06-2012 dotyczące obowiązku drukowania i rozliczania kart KIOD w jednostkach administracyjnych Wydziału

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 8 z dnia 29-06-2012 w sprawie rozliczania kart indywidualnych obciążeń dydaktycznych (KIOD)

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ nr 10 z dnia 1-10-2012 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Anglistyki

  Szkolenie BHP

  Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 7-11-2011 dotyczący szkolenia z zakresu Przysposobienia Bibliotecznego

  Zarządzenie Rektora UŁ nr 13 z dnia 10-11-2011 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2012/2013

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zasad przydzielania punktów ECTS

  Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu składania dokumentów do rozpatrzenia przez Kolegium dziekańskie i Radę Wydziału