Jakość kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego opiera się na wielopłaszczyznowym monitoringu oferowanych programów kształcenia oraz na cosemestralnym ankietowaniu studentów. Od roku 2011/2012 tworzone na Wydziale programy kształcenia są konsultowane z Wydziałową Komisją d.s. Jakości Kształcenia, która zobowiązana jest do gromadzenia i popularyzowania dobrych praktyk. Programy kształcenia powinny zostać przedyskutowane ze studentami. WKJK rekomenduje (z ewentualnymi propozycjami poprawek) program kształcenia Dziekanowi, a Dziekan przedstawia go do akceptacji Radzie Wydziału. Po akceptacji przez nią, programem, zajmuje się Uczelniana Komisja do Spraw Jakości Kształcenia, która najlepiej opisane programy pokazuje na stronie internetowej www.sylabusy.uni.lodz.pl. UKJK rekomenduje programy Rektorowi, który przedstawia je Senatowi.

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UŁ z 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym Rada Wydziału określiła cele działalności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz wskazała działania służące osiągnięciu tych celów. Polegają one m.in. na poprawie obiegu informacji na temat działań zapewniających jakość kształcenia, doskonaleniu ewaluacji oferty dydaktycznej, weryfikacji programów nauczania oraz opisów przedmiotów, analizie ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów. Zgodnie z uchwałą systematycznie analizowane będą także opinie pracodawców na temat wymaganych na rynku pracy kompetencji absolwentów oraz monitorowana będzie pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym.

Studenci ankietowani są w każdym semestrze, a każdy pracownik ma wgląd w wyniki swoich ankiet na stronie USOS Web. Od 2012 roku rozpoczyna się monitoring losów absolwentów UŁ. Planowane jest zbieranie opinii studentów na temat nowych programów kształcenia po każdym roku ich realizacji.

Praktyka hospitacji ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń dydaktycznych, synchroniza­cję procesu kształcenia oraz weryfikację oceny jakości zajęć dydaktycznych wyrażonej w ankietach studenckich.

 

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(przyjęta uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 15/2016/2017 z dnia 23 września 2016r.)

Przewodnicząca

 

Prof. Małgorzata Leyko, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

 

Członkowie

Prodziekani ds. dydaktycznych:

Dr hab.prof.UŁ Irena Jaros

Dr Michał Lachman

Prof. dr hab. Anna Warda

Mgr Katarzyna Pawłowska – Biuro ds. Obsługi Studentów

Mgr Iwona Niedźwiecka – Biuro Dziekana

Arkadiusz Lorenc – student

 

KOORDYNATORZY KIERUNKOWI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Kierunek Koordynator kierunkowy ds. jakości kształcenia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Katarzyna Liberska-Kinderman
Dziennikarstwo międzynarodowe Dr hab. Małgorzata Kubisiak
Filmoznawstwo Dr hab. Konrad Klejsa
Filologia angielska Dr Magdalena Cieślak
Filologia germańska Dr hab. Małgorzata Kubisiak
Filologia hiszpańska Dr Maria Woźniak
Filologia klasyczna Prof. Hanna Zalewska Jura
Filologia polska Dr hab. Magdalena Pietrzak
Filologia romańska Dr Magdalena Koźluk
Filologia rosyjska Dr Aleksandra Szymańska
Filologia słowiańska Dr Ivan Petrov
Filologia włoska Dr Joanna Ozimska
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Dr Jacek Ladorucki
Informacja w środowisku cyfrowym Dr Jacek Ladorucki
Kulturoznawstwo Dr Agnieszka Gawron
Lingwistyka dla biznesu  
Logopedia Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
Logopedia z audiologią Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
Niemcoznawstwo Dr hab. Małgorzata Kubisiak
Nowe media i kultura cyfrowa Dr Dagmara Rode
Przedstawiciel studentów Arkadiusz Lorenc
Przedstawiciel doktorantów Mgr Szymon Cieśliński

 

Akty prawne

 

Ustawy

Rozporządzenia MNiSW

 

Uchwały Senatu UŁ

 • Uchwała Senatu UŁ nr 507 podjęta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015 w sprawie: zasad, warunków i trybu potwierdzania w Uniwersytecie Łódzkim efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,1
 • Uchwała nr 247 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie osiągania przez Studentów UŁ efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7447
 • Uchwała nr 290 z dna 26 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów studiów w Uniwersytecie Łódzkim
  pobierz

 

Zarządzenia Rektora UŁ

 • Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych za pośrednictwem Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość na platformie E-CAMPUS
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7368
 • Zarządzenie Rektora nr 90 z dnia 2015-06-25 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 129 Rektora UŁ z dnia 26.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów dla Wydziału Filologicznego UŁ.
  http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,8830

 

 

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego UŁ

załącznik do uchwały 216/2013/2014: System ECTS na Wydziale Filologicznym UŁ (wraz z korektą zatwierdzoną przez Radę Wydziału w dniu 27 marca 2015r.)

załącznik do uchwały 112/2012/2013: zakres obowiązków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016

załącznik do uchwały 374/2012/2013: Polityka zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Filologicznym