Jakość kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego opiera się na wielopłaszczyznowym monitoringu oferowanych programów kształcenia oraz na cosemestralnym ankietowaniu studentów. Od roku 2011/2012 tworzone na Wydziale programy kształcenia są konsultowane z Wydziałową Komisją d.s. Jakości Kształcenia, która zobowiązana jest do gromadzenia i popularyzowania dobrych praktyk. Programy kształcenia powinny zostać przedyskutowane ze studentami. WKJK rekomenduje (z ewentualnymi propozycjami poprawek) program kształcenia Dziekanowi, a Dziekan przedstawia go do akceptacji Radzie Wydziału. Po akceptacji przez nią, programem, zajmuje się Uczelniana Komisja do Spraw Jakości Kształcenia, która najlepiej opisane programy pokazuje na stronie internetowej www.sylabusy.uni.lodz.pl. UKJK rekomenduje programy Rektorowi, który przedstawia je Senatowi.

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UŁ z 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym Rada Wydziału określiła cele działalności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz wskazała działania służące osiągnięciu tych celów. Polegają one m.in. na poprawie obiegu informacji na temat działań zapewniających jakość kształcenia, doskonaleniu ewaluacji oferty dydaktycznej, weryfikacji programów nauczania oraz opisów przedmiotów, analizie ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów. Zgodnie z uchwałą systematycznie analizowane będą także opinie pracodawców na temat wymaganych na rynku pracy kompetencji absolwentów oraz monitorowana będzie pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym.

Studenci ankietowani są w każdym semestrze, a każdy pracownik ma wgląd w wyniki swoich ankiet na stronie USOS Web. Od 2012 roku rozpoczyna się monitoring losów absolwentów UŁ. Planowane jest zbieranie opinii studentów na temat nowych programów kształcenia po każdym roku ich realizacji.

Praktyka hospitacji ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń dydaktycznych, synchroniza­cję procesu kształcenia oraz weryfikację oceny jakości zajęć dydaktycznych wyrażonej w ankietach studenckich.

 • Cele i zadania WKJK
   Więcej informacji wkrótce.

  • Skład WKJK w kadencji 2020-2024
    Przewodnicząca:
    prof. Małgorzata Leyko

    Członkowie:
    prof. Anna Cichosz
    prof. Agnieszka Gawron
    prof. Joanna Jabłkowska
    prof. Irena Jaros
    prof. Konrad Klejsa
    prof. Ewa Kobyłecka-Piwońska
    prof. Michał Lachman
    prof. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
    prof. Monika Worsowicz
    prof. Hanna Zalewska-Jura
    dr Zbigniew Gruszka
    dr Lidia Ignaczak
    dr Magdalena Koźluk
    dr Zoja Kuca
    dr Anna Stefan
    mgr Iwona Niedźwiecka
    mgr Katarzyna Pawłowska

   • Koordynatorzy kierunkowi ds. jakości kształcenia

     Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
     dr Paulina Czarnek-Wnuk

     Dziennikarstwo międzynarodowe:

     dr Joanna Bednarska-Kociołek

     Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych:
     prof. Konrad Klejsa

     Filologia angielska:
     prof. Anna Cichosz

     Filologia germańska:
     prof. Małgorzata Kubisiak

     Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną:
     dr Judyta Woźniak

     Filologia hiszpańska z językiem angielskim:
     dr Judyta Woźniak

     Filologia klasyczna kulturą śródziemnomorską:
     prof. Hanna Zalewska-Jura

     Filologia polska:
     prof. Magdalena Pietrzak

     Filologia romańska:
     dr Magdalena Koźluk

     Filologia rosyjska:
     dr Aleksandra Szymańska

     Filologia słowiańska:
     dr Anna Stefan

     Filologia włoska:
     dr Tamara Roszak

     Informacja w środowisku cyfrowym:
     dr Grzegorz Czapnik

     Informatologia z biznesowym językiem angielskim:
     dr Grzegorz Czapnik

     Kulturoznawstwo (studia I stopnia):
     dr Piotr Olkusz

     Kulturoznawstwo (studia II stopnia):
     prof. Agnieszka Gawron

     Lingwistyka dla biznesu:
     prof. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

     Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej:
     prof. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

     Logopedia:
     dr Izabela Ejsmunt- Wieczorek

     Logopedia z audiologią:
     dr Izabela Ejsmunt- Wieczorek

     Nowe media i kultura cyfrowa:
     prof. Blanka Brzozowska

     Produkcja teatralna i organizacja widowisk:
     prof. Karolina Prykowska-Michalak

     Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych:
     prof. Karolina Prykowska-Michalak

     Studia polsko-niemieckie:
     prof. Małgorzata Kubisiak

     Translatoryka:
     dr Marcin Michoń

     Twórcze pisanie:
     prof. Agnieszka Gawron

    • Zasady dyplomowania na Wydziale Filologicznym
    • Ankiety

      Ankieta oceniająca zajęcia zdalne z semestru letniego 2019/2020

      W miesiącach wrzesień-październik 2020r. przeprowadzono wśród studentów Wydziału Filologicznego ankietę oceniającą zajęcia zdalne prowadzone w semestrze letnim 2019/2020 (pierwszym semestrze wymuszonych przez pandemię zajęć zdalnych).

      Nauczyciele akademiccy mogli sami zadeklarować chęć poddania się ocenie, dodatkowo wskazując zajęcia, jakie mają zostać ocenione.

      Konstrukcja ankiety:

      Ankieta zawierała 5 pytań oraz miejsce na dodatkowe uwagi/komentarza (skala ocen 1-10):

      1. Jak ocenia Pani/Pan przydatność narzędzi i metod nauczania na odległość w zdobywaniu wiedzy w porównaniu z metodami tradycyjnymi?
      2. Jak ocenia Pani/Pan zaangażowanie nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w trybie zdalnym?
      3. Jak ocenia Pani/Pan metody dydaktyczne stosowane przez wykładowczynię/wykładowcę i ich dostosowanie do narzędzi nauczania zdalnego?
      4. Jak ocenia Pani/Pan interakcję wykładowca – student na ocenianych zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym?
      5. Jak ocenia Pani/Pan sposób przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w sposób zdalny?
      1. Dodatkowe uwagi/komentarze

      Statystyka:

      • Liczba nauczycieli akademickich, którzy zgłosili zajęcia do oceny – 133;
      • Liczba wypełnionych przez studentów ankiet – 1050;

      Metodologia analizy wyników ankiety:

      Nie były brane pod uwagę wyniki nauczycieli akademickich, których oceniło mniej niż 5 studentów (53 osoby).

      Dla nauczycieli akademickich, których oceniło co najmniej 5 studentów (80 osób):

      • Średnia z ocen wystawionych do każdego pytania w ramach jednej ankiety przez jednego studenta;
      • Średnia dla nauczyciela akademickiego (z wyliczonych średnich studenta);

      Podsumowanie:

      Poddane ocenie zajęcia oceniono wysoko:

      • najniższa średnia ocen – 4,37;
      • najwyższa średnia ocen – 9,87;
      • oceny nauczycieli akademickich powyżej średniej 7,5 stanowiły aż 92,5% ocenianych;
      • oceny nauczycieli akademickich powyżej średniej 9,00 stanowiły 55% ocenianych;

      W wyniku przeprowadzonej ankiety nagrodą Dziekana Wydziału Filologicznego wyróżnionych zostało 34 nauczycieli akademickich, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 9,2.

     • Zasady odbywania zajęć w trybie zdalnym