Jakość kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego opiera się na wielopłaszczyznowym monitoringu oferowanych programów kształcenia oraz na cosemestralnym ankietowaniu studentów. Od roku 2011/2012 tworzone na Wydziale programy kształcenia są konsultowane z Wydziałową Komisją d.s. Jakości Kształcenia, która zobowiązana jest do gromadzenia i popularyzowania dobrych praktyk. Programy kształcenia powinny zostać przedyskutowane ze studentami. WKJK rekomenduje (z ewentualnymi propozycjami poprawek) program kształcenia Dziekanowi, a Dziekan przedstawia go do akceptacji Radzie Wydziału. Po akceptacji przez nią, programem, zajmuje się Uczelniana Komisja do Spraw Jakości Kształcenia, która najlepiej opisane programy pokazuje na stronie internetowej www.sylabusy.uni.lodz.pl. UKJK rekomenduje programy Rektorowi, który przedstawia je Senatowi.

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UŁ z 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym Rada Wydziału określiła cele działalności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz wskazała działania służące osiągnięciu tych celów. Polegają one m.in. na poprawie obiegu informacji na temat działań zapewniających jakość kształcenia, doskonaleniu ewaluacji oferty dydaktycznej, weryfikacji programów nauczania oraz opisów przedmiotów, analizie ewaluacji zajęć dydaktycznych przez studentów. Zgodnie z uchwałą systematycznie analizowane będą także opinie pracodawców na temat wymaganych na rynku pracy kompetencji absolwentów oraz monitorowana będzie pozycja Wydziału na rynku edukacyjnym.

Studenci ankietowani są w każdym semestrze, a każdy pracownik ma wgląd w wyniki swoich ankiet na stronie USOS Web. Od 2012 roku rozpoczyna się monitoring losów absolwentów UŁ. Planowane jest zbieranie opinii studentów na temat nowych programów kształcenia po każdym roku ich realizacji.

Praktyka hospitacji ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń dydaktycznych, synchroniza­cję procesu kształcenia oraz weryfikację oceny jakości zajęć dydaktycznych wyrażonej w ankietach studenckich.

 • Cele i zadania WKJK

   Do strategicznych celów Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024 należą: systematyczne doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i kierunkach studiów, stałe podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych wykładowców oraz włączanie w działania projakościowe wszystkich grup uczestniczących w procesie kształcenia (studentów, wykładowców, pracowników pionu administracyjnego). Za realizację tych celów odpowiada Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej WKJK).

   WKJK na Wydziale Filologicznym UŁ działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

   • Uchwały Senatu UŁ nr 28 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w UŁ;
   • Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018r., poz 1668;
   • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów;
   • Uchwały Senatu UŁ nr 440 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Łódzkiego;
   • Uchwały Rady Wydziału Filologicznego nr 374/2012/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia polityki zarządzania jakością na Wydziale Filologicznym;
   • Uchwały Rady Wydziału Filologicznego UŁ nr 243/2016/2017 dnia 27 maja 2017r. dotyczącej harmonogramu monitorowania wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym.

   Celem działania WKJK na Wydziale Filologicznym UŁ jest monitorowanie skuteczności wewnętrznego systemu jakości kształcenia, podejmowanie działań na rzecz doskonalenia procesu dydaktycznego oraz oferty dydaktycznej Wydziału Filologicznego dostosowanej do wymagań rynku pracy, stworzenie mechanizmów służących współpracy wszystkich uczestników procesu dydaktycznego (wykładowców, studentów, pracowników pionu administracyjnego), stałe doskonalenie ewaluacji działań projakościowych, dbałość o skuteczny przepływ informacji dotyczących jakości kształcenia, ich aktualność i dostępność przez różne kanały informacji.

   Do zadań szczegółowych WKJK należy:

   – realizowanie wytycznych Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w zakresie komplementarności i skuteczności działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia;
   – przegląd oferty dydaktycznej Wydziału Filologicznego pod kątem oczekiwań rynku pracy i potencjalnych kandydatów na studia;
   – opiniowanie programów nowych kierunków studiów oraz zmian wprowadzanych w aktualnie realizowanych programach studiów;
   – monitorowanie zasad ewaluacji osiąganych przez studentów efektów uczenia się, w tym procesu dyplomowania;
   – wypracowanie skutecznych narzędzi przeciwdziałających plagiatom w pracach zaliczeniowych i dyplomowych;
   – systematyczny przegląd i aktualizacja systemu ECTS na Wydziale Filologicznym;
   – podejmowanie działań na rzecz skutecznego angażowania studentów w doskonalenie procesu dydaktycznego na Wydziale Filologicznym (starostów poszczególnych lat studiów i samorządu studenckiego);
   – monitorowanie ewaluacji procesu dydaktycznego przez wszystkie grupy uczestników: ankiety studenckie (ankieta wstępna, ocena zajęć, ankieta satysfakcji z odbytych studiów oraz ankieta dotycząca infrastruktury i obsługi administracyjnej), wykładowców (autoewaluacja zajęć), kierowników jednostek (hospitacja zajęć).
   – analiza wyników ankiet i formułowanie wniosków jako informacji zwrotnej do grup ankietowanych;
   – nadzór nad aktualnością i dostępnością informacji o jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym w różnych kanałach komunikowania;
   – zapewnienie wsparcia w przygotowywaniu raportu samooceny kierunkom wyznaczonym do oceny programowej PKA.

   W skład WKJK wchodzi Dziekan Wydziału, Prodziekani ds. dydaktycznych, kierownik i pracownik Dziekanatu ds. studenckich, przedstawiciele jednostek prowadzących kierunki studiów, przedstawiciel/ka studentów. Przewodniczącego WKJK powołuje Dziekan Wydziału.

   WKJK współpracuje z koordynatorami ds. jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym. Do zadań koordynatorów kierunkowych należy przekazywanie WKJK informacji na temat:
   – planowanych zmian w programach studiów;
   – przeglądu i aktualizacji sylabusów przedmiotów;
   – wyników ankiet studenckich, autoewaluacji przedmiotów przez wykładowców i hospitacji zajęć przez kierowników jednostki.

   WKJK współpracuje z pełnomocnikami Dziekana ds. programu Erasmus i innych programów wymiany studenckiej, ds. współpracy z biznesem i pracodawcami, ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ds. praktyk pedagogicznych, ds. praktyk zawodowych, ds. e-learningu, ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Radą Biznesu przy Wydziale Filologicznym.

   Posiedzenia WKJK odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze oraz w przypadku oceny nowych programów studiów i planowanych zmian w programach studiów.

  • Skład WKJK w kadencji 2020-2024
    Przewodnicząca:
    prof. Małgorzata Leyko

    Członkowie:
    prof. Anna Cichosz
    prof. Agnieszka Gawron
    prof. Joanna Jabłkowska
    prof. Irena Jaros
    prof. Konrad Klejsa
    prof. Ewa Kobyłecka-Piwońska
    prof. Michał Lachman
    prof. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
    prof. Monika Worsowicz
    prof. Hanna Zalewska-Jura
    dr Zbigniew Gruszka
    dr Lidia Ignaczak
    dr Magdalena Koźluk
    dr Zoja Kuca
    dr Anna Stefan
    mgr Iwona Niedźwiecka
    mgr Katarzyna Pawłowska
    Michał Wiktorowicz (przedstawiciel studentów)

   • Koordynatorzy kierunkowi ds. jakości kształcenia

     Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
     dr Paulina Czarnek-Wnuk

     Dziennikarstwo międzynarodowe:

     dr Joanna Bednarska-Kociołek

     Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych:
     prof. Konrad Klejsa

     Filologia angielska:
     prof. Anna Cichosz

     Filologia germańska:
     prof. Małgorzata Kubisiak

     Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną:
     dr Judyta Woźniak

     Filologia hiszpańska z językiem angielskim:
     dr Judyta Woźniak

     Filologia klasyczna kulturą śródziemnomorską:
     prof. Hanna Zalewska-Jura

     Filologia polska:
     prof. Magdalena Pietrzak

     Filologia romańska:
     dr Magdalena Koźluk

     Filologia rosyjska:
     dr Aleksandra Szymańska

     Filologia słowiańska:
     dr Anna Stefan

     Filologia włoska:
     dr Tamara Roszak

     Informacja w środowisku cyfrowym:
     dr Grzegorz Czapnik

     Informatologia z biznesowym językiem angielskim:
     dr Grzegorz Czapnik

     Kulturoznawstwo (studia I stopnia):
     dr Piotr Olkusz

     Kulturoznawstwo (studia II stopnia):
     prof. Agnieszka Gawron

     Lingwistyka dla biznesu:
     prof. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

     Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej:
     prof. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

     Logopedia:
     dr Izabela Ejsmunt- Wieczorek

     Logopedia z audiologią:
     dr Izabela Ejsmunt- Wieczorek

     Nowe media i kultura cyfrowa:
     prof. Blanka Brzozowska

     Produkcja teatralna i organizacja widowisk:
     prof. Karolina Prykowska-Michalak

     Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych:
     prof. Karolina Prykowska-Michalak

     Studia polsko-niemieckie:
     prof. Małgorzata Kubisiak

     Translatoryka:
     dr Marcin Michoń

     Twórcze pisanie:
     prof. Agnieszka Gawron

    • Zasady dyplomowania na Wydziale Filologicznym
    • Ankiety

      Ankieta oceniająca zajęcia zdalne z semestru letniego 2019/2020

      W miesiącach wrzesień-październik 2020r. przeprowadzono wśród studentów Wydziału Filologicznego ankietę oceniającą zajęcia zdalne prowadzone w semestrze letnim 2019/2020 (pierwszym semestrze wymuszonych przez pandemię zajęć zdalnych).

      Nauczyciele akademiccy mogli sami zadeklarować chęć poddania się ocenie, dodatkowo wskazując zajęcia, jakie mają zostać ocenione.

      Konstrukcja ankiety:

      Ankieta zawierała 5 pytań oraz miejsce na dodatkowe uwagi/komentarza (skala ocen 1-10):

      1. Jak ocenia Pani/Pan przydatność narzędzi i metod nauczania na odległość w zdobywaniu wiedzy w porównaniu z metodami tradycyjnymi?
      2. Jak ocenia Pani/Pan zaangażowanie nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w trybie zdalnym?
      3. Jak ocenia Pani/Pan metody dydaktyczne stosowane przez wykładowczynię/wykładowcę i ich dostosowanie do narzędzi nauczania zdalnego?
      4. Jak ocenia Pani/Pan interakcję wykładowca – student na ocenianych zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym?
      5. Jak ocenia Pani/Pan sposób przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w sposób zdalny?
      1. Dodatkowe uwagi/komentarze

      Statystyka:

      • Liczba nauczycieli akademickich, którzy zgłosili zajęcia do oceny – 133;
      • Liczba wypełnionych przez studentów ankiet – 1050;

      Metodologia analizy wyników ankiety:

      Nie były brane pod uwagę wyniki nauczycieli akademickich, których oceniło mniej niż 5 studentów (53 osoby).

      Dla nauczycieli akademickich, których oceniło co najmniej 5 studentów (80 osób):

      • Średnia z ocen wystawionych do każdego pytania w ramach jednej ankiety przez jednego studenta;
      • Średnia dla nauczyciela akademickiego (z wyliczonych średnich studenta);

      Podsumowanie:

      Poddane ocenie zajęcia oceniono wysoko:

      • najniższa średnia ocen – 4,37;
      • najwyższa średnia ocen – 9,87;
      • oceny nauczycieli akademickich powyżej średniej 7,5 stanowiły aż 92,5% ocenianych;
      • oceny nauczycieli akademickich powyżej średniej 9,00 stanowiły 55% ocenianych;

      W wyniku przeprowadzonej ankiety nagrodą Dziekana Wydziału Filologicznego wyróżnionych zostało 34 nauczycieli akademickich, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 9,2.

     • Zasady odbywania zajęć w trybie zdalnym
     • Wytyczne w zakresie tworzenia programów studiów
     • Kalkulator punktów ECTS
     • Szablon/wzór programu studiów
     • Hospitacja zajęć