Odpłatności

  Zarządzenie Rektora UŁ nr 149 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022

   

  Studenci Wydziału Filologicznego mają obowiązek wnosić opłaty za legitymację/dyplom na subkonto Wydziału z następującym numerem:

  Bank PeKaO SA II O/Łódź

  96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

   Wysokość opłat ( Zarządzenie Rektora UŁ  nr 61 z dnia 8 maja 2019r. oraz nr  65 z dnia 21 maja 2019r.)

  22  zł – opłata za wydanie legitymacji studenckiej  

  • za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą, niż za wydanie oryginału. 
  • dla studentów, którzy zawarli umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne z UŁ w roku akad. 2018/2019 lub wcześniej opłatę za duplikat legitymacji oblicza się od kwoty 17 zł

  60 zł – opłata za wydanie (kompletu) dyplomu, dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej 

  • Na komplet dyplomu składa się: oryginał dyplomu i suplementu oraz dwa odpisy dyplomu w języku polskim i dwa odpisów suplementu w języku polskim, w tym na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu w języku obcym lub jeden odpis suplementu w języku angielskim  

  Studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 nie wnoszą opłaty za wydanie (kompletu) dyplomu.

   

  20 zł – za wydanie:

  • dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym,
  • dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym,
  • duplikatu dyplomu,
  • duplikatu suplementu