Stypendia
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

   STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

   Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2018/2019 nie zmienił się sposób składania i przyjmowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów UŁ.

   Wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

   • 09–22.10.2018 r. – rejestracja wniosków przez platformę USOSweb oraz drukowanie i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej wraz z oświadczeniem w dziekanacie swojego wydziału;
   • 23–31.10.2018 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów);
   • 11.2018 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COS-SBS;
   • 11.2018 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S i UKSS-D.
   • Wypłata świadczeń nastąpi pod koniec listopada 2018 r. z wyrównaniem za X i XI/2018 r.

   Student, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019, powinien:

   1. Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.
   • Student może złożyć wniosek z każdego kierunku, na którym studiuje (przypominamy, że świadczenie można pobierać tylko na jednym, wybranym przez studenta kierunku),
   • Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, przyjęty jako finalista lub laureat olimpiady, także może złożyć wniosek (w trakcie wypełniania wniosku zostanie skierowany do okna wyboru olimpiad, należy zaznaczyć odpowiednią). Uwaga! Przypominamy, że od 01.10.2016 r. profil olimpiady nie musi być zgodny z kierunkiem studiów!
   1. Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.
   2. Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.
   3. Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie 25.09-22.10.2018 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez studenta.
   4. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2018 r., zgodnie z §29 ust.4 pkt. 1 Regulaminu.
   5. Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2017/2018, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z §32 ust. 2 oraz § 32 ust. 3 Regulaminu. Dodatkowo informujemy, że student może ubiegać się o świadczenie z każdą średnią ocen, UKSS nie ustaliła żadnego wymaganego progu.
   6. Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa wniosek, tzn. za okres 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Student zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.
   7. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.
   8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.
   9. Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.
   10. Po zarejestrowaniu wniosku i uzyskaniu informacji od Koordynatora, że wniosek zmienił status na „Złożony” Student:
   • drukuje wniosek z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);
   • podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;
   • do 22.10.2018 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa wniosek i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.
   1. Zgodnie z §19 ust. 8 Regulaminu, w przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w formie papierowej po 22.10.2018 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie w przypadku wyczerpania środków.
   2. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z §20 ust. 4 świadczenie nie przysługuje na drugim kierunku w przypadkach, gdy:
   • Student uzyskał tytuł licencjata i ubiega się o stypendium ponownie na studiach pierwszego stopnia lub studiach inżynierskich;
   • Student uzyskał tytuł inżyniera i ubiega się o stypendium ponownie na studiach inżynierskich lub pierwszego stopnia – licencjackich;
   • Student uzyskał tytuł zawodowego magistra i ubiega się o stypendium ponownie na studiach uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich.

   Na Ekranie „0” Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system. Student, który nie będzie mógł ubiegać się o stypendium z tytułu ukończenia kierunku w stopniu tożsamym z tym, na którym aktualnie studiuje, nie zostanie przekierowany przez system na kolejne formularze wniosku.

   1. Pulę 10% liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach określił Rektor UŁ w zarządzeniu rektora UŁ w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ oraz o terminach składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.
   2. Zgodnie z §31 ust. 8 i 9, wysokość stawek stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 zostanie określona osobnym zarządzeniem Rektora UŁ, które będzie podane do wiadomości przed rozpoczęciem wypłat świadczeń. Terminy wypłat świadczeń również zostaną podane do informacji osobnym zarządzeniem Rektora.

    

    

   Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Centrum Obsługi Studenta UŁ – https://cos.uni.lodz.pl/

    

  • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

    Wniosek o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl w terminie do 23 września 2019 roku.

    UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o sposobie generowania wniosku oraz sposobie zapisywania załączników. W tym miejscu znajdują się również wszystkie niezbędne załączniki: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

     

    Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

    • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub,
    • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

    Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

    Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

    Stypendium nie przysługuje studentowi:

    • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
    • posiadającemu tytuł zawodowy:
             o magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
             o licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

    Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia regulują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.

    Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020

    Ważne:

    Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF)

    Plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.pdf” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UXY Kowalski Michal.pdf”

    Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej. Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”.

    Do wniosku obowiązkowo dołączane jest również oświadczenie studenta (osobny plik PDF – skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

   • Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego