Stypendia
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

  Wnioski o stypendium Rektora składane na rok akad. 2020/21, z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia, należy przesłać w postaci skanu na adres mailowy pracownika dziekanatu obsługującego dany kierunek w terminie od 28 października do 13 listopada 2020r.

  malgorzata.bielecka@uni.lodz.pl
  filmoznawstwo

  filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
  kulturoznawstwo
  niemcoznawstwo

  nowe media i kultura cyfrowa
  produkcja teatralna i organizacja widowisk

  produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych

  twórcze pisanie

  iwona.przybysz@uni.lodz.pl
  filologia angielska, studia II stopnia
  lingwistyka dla biznesu
  lingwistyka w komunikacji specjalistycznej                                                                                            

  translatoryka

  justyna.chojnacka@uni.lodz.pl
  filologia angielska, studia I stopnia
  filologia włoska, studia II stopnia                                                                                                      

  informatologia z biznesowym językiem angielskim
  informacja w środowisku cyfrowym

  karolina.szczepanska@uni.lodz.pl
  filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną                                                                                

  filologia hiszpańska z językiem angielskim
  filologia romańska
  filologia włoska, studia  I stopnia

  monika.iwanowska@uni.lodz.pl
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  dziennikarstwo międzynarodowe
  filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

  anna.walak@uni.lodz.pl
  filologia polska
  logopedia, studia II stopnia

  dorota.grzegorczyk@uni.lodz.pl
  filologia germańska
  filologia rosyjska
  filologia słowiańska
  logopedia z audiologią, studia I stopnia
  studia polsko-niemieckie

  lukasz.mysielski@uni.lodz.pl
  obcokrajowcy – wszystkie kierunki studiów , Erasmus, Mobility Direct

  Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2020/2021 wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

  1. 10-13.11.2020 r. – rejestracja i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej w dziekanacie swojego wydziału,
  2. 16-20.11.2020 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów),
  3. 11.2020 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD-SB,
  4. 11.2020 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S i UKSS-D

   

  Student, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021, powinien:

  1. Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.
  • Student może złożyć wniosek z każdego kierunku, na którym studiuje (przypominamy, że świadczenie można pobierać tylko na jednym wybranym kierunku),
  • Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, przyjęty jako finalista lub laureat olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, także może złożyć wniosek (w trakcie wypełniania wniosku zostanie skierowany do okna wyboru olimpiad, należy zaznaczyć odpowiednią). Uwaga! Przypominamy, że od 01.10.2016 r. profil olimpiady nie musi być zgodny z kierunkiem studiów!
  1. Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.
  2. Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.
  3. Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie do 20.11.2020 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez studenta.
  4. Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2020 r., zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.
  5. Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2019/2020, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5).
  6. Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa wniosek, tzn. za okres 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Student zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.
  7. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.
  8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.
  9. Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.
  10. Po zarejestrowaniu wniosku Student:
  • drukuje wniosek z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);
  • podpisuje wniosek oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;
  • do 13.11.2020 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa wniosek i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.
  1. Zgodnie Regulaminem świadczeń stypendialnych, w przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora w formie papierowej po 13.11.2020 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie w przypadku wyczerpania środków.
  1. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z §18 ust. 3 świadczenie nie przysługuje na drugim kierunku w przypadkach, gdy:
  • Student uzyskał tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny  i ubiega się o stypendium ponownie na studiach pierwszego stopnia;
  • Student uzyskał tytuł zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

  Na Ekranie „0” Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system. Student, który nie będzie mógł ubiegać się o stypendium z tytułu ukończenia kierunku w stopniu tożsamym z tym, na którym aktualnie studiuje, nie zostanie przekierowany przez system na kolejne formularze wniosku.

  1. Pulę 10% liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora na poszczególnych kierunkach określił Rektor UŁ w załączniku nr 23 Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ.

   

  Studentom, którzy złożyli wniosek o ww stypendium przysługuje prawo do złożenia odwołania (załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ> zakładka Wnioski) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej.

   

 • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

  Stypendia MNiSW na rok akademicki 2020/2021 

  informujemy, iż od dnia 1 października do dnia 20 października 2020 r., za pośrednictwem wydziału, można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

  W celu złożenia wniosku o stypendium MNiSW należy skontaktować się z koordynatorem wniosku w OSF  Katarzyna Pawłowską adres mailowy: katarzyna.pawlowska@uni. lodz.pl w terminie do 20 października 2020r.

   

  Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

  Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

  lub

  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

  Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

  Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

  Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

   

  Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

  Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

  • wnioski, które nie zostały przesłane przez system OSF,
  • wnioski złożone przez uczelnie w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Ministra,
  • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

   

  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

  Wymagane dane i załączniki

  Oświadczenie o wkładzie

  Oświadczenie studenta

   

 • Regulamin świadczeń stypendialnych Uniwersytetu Łódzkiego