Czasopisma punktowane

Aktualna punktacja czasopism Wydziału Filologicznego UŁ (stan na 1.12.2021 r.):
1. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica – 40 punktów
2. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica – 40 punktów
3. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica – 40 punktów
4. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Romanica – 40 punktów
5. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców – 40 punktów
6. Collectanea Philologica – 70 punktów
7. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze – 40 punktów
8. Lodz Papers in Pragmatics – 40 punktów
9. Research in Language – 70 punktów
10. e-Scripta Romanica – 40 punktów
11. Replay. The Polish Journal of Game Studies – 40 punktów
12. Zagadnienia Rodzajów Literackich – 40 pkt.
13. Studia Ceranea – 70 punktów
14. Logopaedica Lodziensia – 40 punktów
15. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica – 20 pkt.
16. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica – 20 pkt.
17. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen – 20 pkt.
18. Rozprawy Komisji Językowej – 20 pkt.

 

 

Czasopisma Wydziału Filologicznego
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica

    

   Wydawca: WUŁ
   Rocznik

   Strona internetowa: http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/ (PL)


   Redakcja:

   Redaktor naczelny: dr Witold Sadziński
   Z-ca Redaktora Naczelnego: dr Marcin Gołaszewski
   Redaktor tematyczny: prof. zw. dr hab. Roman Sadziński
   Sekretarz: dr Małgorzata Żytyńska

   Kontakt:
   w_sadzinski@yahoo.de
   foliagermanica@uni.lodz.pl

  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

     


    Wydawca: WUŁ
    Półrocznik

    Publikacja „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum”.

    Opracowania redakcyjnego Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu, Katedry Informatologii i Bibliologii oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

    W latach 1989-2001 funkcję redaktora naczelnego pełniła Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski, Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją Jadwigi Koniecznej.

    Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska.

    Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik.

    Problematyka artykułów publikowanych w „Folia Librorum” skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii:

    • teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa
    • prasoznawstwo
    • ruch wydawniczo-księgarski
    • biografistyka księgoznawcza
    • wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych
    Strona internetowa: –


    Redakcja:

    Redaktor naczelny: dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

    Kontakt:
    maj-74@uni.lodz.pl

   • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

      


     20 punktów

     Wydawca: WUŁ
     Rocznik

     Strona internetowa: http://linguistica.online.uni.lodz.pl/ (PL/EN)


     Redakcja:

     prof. dr hab. Ewa Woźniak
     prof. dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
     Sekretarz: dr Agnieszka Wierzbicka

     Kontakt:
     awierzbicka@uni.lodz.pl

    • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

       


      Wydawca: WUŁ
      Półrocznik

      Idea utworzenia seryjnego pisma Folia Linguistica Rossica zrodziła się w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki już dawno. Projekt uruchomienia omawiano wielokrotnie za zebraniach Katedry. Pismo powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji rady Wydawniczej UŁ.

      Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym.

      Pismo specjalizować się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. Będą prezentowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwersyteckiej.

      Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane w języku rosyjskim i języku polskim.

      Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej – filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

      Strona internetowa: http://www.linguisticarossica.cba.pl/ (PL)


      Redakcja:

      Redaktor naczelny: prof. Jarosław Wierzbiński
      Sekretarz: dr Agata Piasecka

      Kontakt:
      jarekw@uni.lodz.pl 
      piasaga@poczta.onet.pl

     • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

        


       20 punktów

       Wydawca: WUŁ
       Kwartalnik

       Strona internetowa: http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/ (PL/EN)


       Redakcja:

       Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec
       Zastępca, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa: dr hab. Monika Worsowicz 
       Sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa: dr Marta Szymor-Rólczak 
       Sekretarz ds. numerów dziennikarskich: dr Joanna Bachura-Wojtasik 

       Kontakt:
       marzenaw@uni.lodz.pl
       mowors@wp.pl
       martaszymor@wp.pl

      • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

         


        20 punktów

        Wydawca: WUŁ
        Rocznik

        Strona internetowa: http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/ (PL)


        Redakcja:

        Redaktor serii: dr Ewa Sadzińska
        Sekretarz serii: dr Aleksandra Szymańska

        Kontakt:
        evasz@interia.pl
        aleksandra.shimanska@yandex.com

       • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

          


         20 punktów

         Wydawca: WUŁ
         Rocznik

         Strona internetowa: http://romanica.uni.lodz.pl/ (FR/EN/PL)


         Redakcja:

         Redaktor naczelny: prof. Witold Pietrzak
         Sekretarz: dr Magdalena Koźluk

         Kontakt:
         flromanica@gmail.com 
         witold.pietrzak@uni.lodz.pl
         magdalena.kozluk@uni.lodz.pl

        • Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

           


          20 punktów

          Wydawca: WUŁ
          Rocznik

          Strona internetowa: http://www.kpc.uni.lodz.pl/ (PL)

          Podawany tytuł angielski: „Studies in Teaching Polish to Foreigners”

          Redakcja:
          Redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
          Redaktor statystyczny: dr Barbara Busiakiewicz (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ)
          Redaktor językowy: dr hab. Beata Grochala 
          Redaktor tematyczny: dr Grzegorz Rudziński
          dr Michalina Biernacka
          dr Iwona Dembowska-Wosik
          prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
          dr hab. Edyta Pałuszyńska

          Kontakt:
          kpc.uni.lodz.pl@wp.pl

         • Collectanea Philologica

            


           40 punktów

           Wydawca: WUŁ
           Rocznik

           COLLECTANEA PHILOLOGICA jest periodykiem, którego profil merytoryczny określa tematyka związana z szeroko pojętą literaturą, językiem, historią i filozofią świata starożytnego oraz recepcją antyku w kulturze nowożytnej. Autorzy publikowanych w nim artykułów naukowych oraz recenzji wydawniczych stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Prezentowany materiał dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom.

           COLLECTANEA PHILOLOGICA jest rocznikiem, w którym publikowane prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów zostało napisanych w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia, periodyk dostępny jest też dla uczonych oraz szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerszego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.

           Collectanea wzięła udział w Konkursie MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

           Strona internetowa:  https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/ (PL)


           Redakcja:

           Redaktor naczelny: prof. Jadwiga Czerwińska
           Z-ca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny: prof. Joanna Sowa
           Z-ca redaktora naczelnego: prof. Richard Buxton
           Sekretarz redakcji: dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
           Redaktor tematyczny: dr Katarzyna Chiżyńska
           Redaktor językowy: Magdalena Ebert

           Kontakt:
           collectanea@op.pl

          • Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen

            Wydawca: WUŁ
            Rocznik

            Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen zostało założone w 1993 roku i wydawane do 2018 roku przez DAAD – Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej. Po transformacji w byłej Europie środkowo wschodniej powstało kilka podobnych czasopism, mających na celu prezentację najnowszych badań germanistycznych. Z założenia pismo było interdyscyplinarne: językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze. Autorami i autorkami byli badacze polscy, niemieccy i przedstawiciele germanistyk z innych krajów. Językiem czasopisma był niemiecki. Convivium od razu stało się w Polsce cenionym forum dyskusyjnym w środowisku germanistycznym, brakowało bowiem takiego czasopisma, które wykraczałoby poza lokalne uniwersytety i stanowiłoby platformę pomiędzy nauką polską i niemiecką. Ogromną rolę odgrywało finansowanie ze strony DAAD, pozwalające m.in. na coroczne spotkania redakcji, rady naukowej i redakcji językowej (tę rolę spełniali pracujący w Polsce lektorzy DAAD). Pierwszym redaktorami Convivium byli profesor Stefan Kaszyński, literaturoznawca oraz dr Martin Grimberg, lektor DAAD, obaj współpracownicy IFG Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stąd siedzibą Convivium był przez wiele lat UAM. W 2016 r. rada naukowa powierzyła redakcję prof. Beacie Mikołajczyk, językoznawczyni z UAM, prof. Joannie Jabłkowskiej, literaturoznawczyni z UŁ, oraz prof. Gudrun Heidemann, literaturoznawczyni z UŁ. Prof. Heidemann pełni jednocześnie rolę redaktorki prowadzącej. Za stronę techniczną odpowiedzialna jest dr Karolina Waliszewska z UAM. Convivium wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

            Pismo jest rocznikiem. Raz w roku rada naukowa, której spotkania nadal się odbywają – w Poznaniu lub w Łodzi, ustala temat przewodni a jeden lub dwoje członków rady formułuje cfp, zapraszające potencjalnych autorów i autorki do zajęcia się wybraną problematyką. Możliwa jest publikacja artykułów poza tematem przewodnim. Dla publikujących atrakcyjna jest interdyscyplinarność Convivium: przyjmujemy teksty z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, badań nad komiksem, digital studies, gender studies, medioznawstwa, glottodydaktyki, translatoryki, nauk historycznych a także politologicznych. Ważny jest temat dotyczący krajów niemieckiego obszaru językowego lub problematyki komparatystycznej. Artykuły mogą dotyczyć zarówno zagadnień historycznych jak i współczesnych. Convivium posiada ponadto rubrykę recenzyjną, informuje też o wybranych ważnych wydarzeniach naukowych.

            Publikacje są recenzowane w systemie double blind przez dwoje recenzentów, specjalistów w zakresie, jakiego dotyczy dana publikacja. Co roku na zebraniu redakcyjne aktualizowana i uzupełniana jest lista recenzentów.

            Językiem czasopisma nadal jest niemiecki, chociaż dopuszczamy także publikacje w języku angielskim.

            Strona internetowa: https://czasopisma.uni.lodz.pl/conv (PL, EN, DE)


            Redakcja:

            Redaktorki prowadzące:
            prof. Gudrun Heidemann, prof. Joanna Jabłkowska, prof. Beata Mikołajczyk

            Rada naukowa:
            Prof. Dr. Gerd Antos (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
            Prof. Dr. Henk de Berg (University of Sheffield)
            Prof. Dr. Marion Brandt (Uniwersytet Gdański)
            Prof. Dr. Volker Dörr (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
            Prof. Dr. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki)
            Dr. habil. Katarzyna Jaśtal (Uniwersytet Jagielloński)
            Prof. Dr. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
            Prof. Dr. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
            Prof. Dr. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
            Dr. habil. Anna Reder (Universität Pécs / Pécsi Tudományegyetem)
            Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)

            Redakcja językowa:
            Yvonne Belczyk-Kohl, M.A. (Münster)
            Prof. Dr. Gudrun Heidemann (Uniwersytet Łódzki)
            Dr. Alexander Jakovljevic (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
            Dr. Stephan Krause (GWZO an der Universität Leipzig)
            Kai Hendrik Patri, M.A. (Universität Kassel)
            Astrid Popien, M.A. (Georg-August-Universität Göttingen)
            Dr. Inga Probst (Leipzig)
            Dr. Heike Rohmann (Uniwersytet Warszawski)
            Dr. Dennis Scheller-Boltz (Wirtschaftsuniversität Wien)
            Dr. Angelika Schneider (Uniwersytet Jagielloński)
            Dirk Steinhoff (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
            Dr. Elisabeth Venohr (Uniwersytet Śląski)
            Dr. Johann Wendel (Uniwersytet Warszawski)
            Prof. Dr. Karol Sauerland (Uniwersytet Warszawski)

            Kontakt:
            redaktion@convivium.edu.pl

           • Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze

              


             20 punktów

             Wydawca: WUŁ
             Rocznik

             Strona internetowa: https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury (wersja PL)


             Redakcja:

             Redaktor naczelny: prof. Krystyna Pietrych
             Z-ca redaktora naczelnego: dr hab. Maria Berkan-Jabłońska
             Sekretarz: dr Agnieszka Kałowska
             dr Katarzyna Badowska
             dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Cieślak
             dr Monika Kaźmierczak
             dr hab. prof. UŁ Michał Kuran
             dr Magdalena Lachman
             mgr Anna Mateusiak

             Kontakt:
             czytanieliteratury@gmail.com

            • Lodz Papers in Pragmatics (LPP)

               


              20 punktów

              Wydawca: De Gruyter Mouton
              Półrocznik

              Strona internetowa: https://www.degruyter.com/view/j/lpp (wersja EN)


              Redakcja:

              Paul Chilton (Lancaster University, University of Warwick, UK)
              dr Monika Kopytowska

              Kontakt:
              LPP@degruyter.com
              mkopytowska@uni.lodz.pl

             • Research in Language

                


               40 punktów

               Wydawca: WUŁ
               Kwartalnik

               Strona internetowa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/research-in-language/ (wersja PL)


               Redakcja:

               Redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Ewa Waniek-Klimczak
               Zastępca redaktora naczelnego: Jan Majer
               Zastępca redaktora naczelnego: Iwona Witczak-Plisiecka
               Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

               Kontakt:
               ril@uni.lodz.pl

              • Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture

                 


                70 punktów

                Wydawca: WUŁ
                Rocznik

                Strona internetowa: http://text-matters.net/ (wersja EN)


                Redakcja:

                Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŁ Dorota Filipczak

                Kontakt:
                text.matters@uni.lodz.pl

               • Slavica Lodziensia

                  

                 Wydawca: WUŁ
                 Rocznik

                 Strona internetowa: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/index (wersja EN)

                 Redakcja:
                 Redaktor naczelny: Anetta Buras-Marciniak
                 Sekretarz: Katarzyna Bednarska
                 Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
                 Agnieszka Zatorska
                 Sabina Giergiel (Opole)
                 Sanjin Kodrić (Sarajewo)
                 Diliana Danczewa (Sofia)

                 Kontakt:
                 anetabur@gmail.com 

                • e-Scripta Romanica

                   


                  20 punktów

                  Wydawca: WUŁ
                  Rocznik

                  Strona internetowa: http://www.e-scripta.uni.lodz.pl/ojs/index.php/escriptaromanica/index (wersja ES)


                  Redakcja:

                  Redaktor naczelny: dr Łukasz Szkopiński
                  Współredaktor: Soledad Llano Berini (Universidade de Santiago de Compostela)

                  Kontakt:
                  e.scripta.romanica@gmail.com

                 • Replay. The Polish Journal of Game Studies

                    


                   20 punktów
                   Wydawca: WUŁ

                   Rocznik

                   Strona internetowa: http://www.replay.uni.lodz.pl/ (wersja EN)


                   Redakcja:

                   Redaktor naczelny: Pawel Grabarczyk
                   Zastępca redaktora naczelnego: Maria B. Garda
                   Redaktor: Stanisław Krawczyk
                   Sekretarze redakcji: Marcin M. Chojnacki, Dominika Staszenko

                   Kontakt:
                   replay@uni.lodz.pl

                  • Translatorica & Translata

                     


                    Aktualnie niepunktowane

                    Wydawca: WUŁ

                    Strona internetowa: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tt (PL, EN, ES, IT, DE, RU)

                    „Translatorica & Translata” jest czasopismem naukowym poświęconym przekładowi i jego teorii w obrębie indoeuropejskich języków współczesnych, starożytnych (łacina, greka, sanskryt), a także sztucznych (np. esperanto). Powstało z myślą o filologach zajmujących się tłumaczeniami zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W czasopiśmie „Translatorica & Translata” jest miejsce dla prac podejmujących problematykę wszelkich form tłumaczenia, a także dla przekładów nietłumaczonych dotąd tekstów o szczególnych walorach literackich, naukowych czy specjalistycznych.

                    Redakcja:
                    Redaktor naczelny: dr Tamara Roszak
                    Artur Gałkowski
                    Iwona Witczak-Plisiecka
                    Maria Judyta Woźniak

                    Kontakt:
                    translatorica@uni.lodz.pl

                   • Prace Polonistyczne

                      


                     40 punktów

                     Wydawca: ŁTN

                     Strona internetowa: http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=67 (PL)


                     Redakcja:

                     Redaktor naczelny i redaktor tematyczny: prof. nadzw. dr hab. Marzena Karwowska 
                     Zastępca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny: prof. dr hab. Wiesław Pusz 
                     Sekretarz redakcji i redaktor językowy: dr Marta Szymor-Rólczak 
                     Redaktor tematyczny: prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski
                     Redaktor tematyczny: dr Lidia Ignaczak
                     Redaktor tematyczny: prof. dr hab. Maria Wichowa
                     Redaktor językowy: dr Joanna Raźny
                     Redaktor językowy: dr Katia Vandenborre (native speaker, Uniwersytet w Brukseli)
                     Redaktor językowy: Kevin King (native speaker, Uniwersytet Łódzki)

                     Kontakt:
                     biuro@ltn.lodz.pl
                     marzenakarwowska@poczta.onet.pl
                     jwp1@wp.pl 
                     martaszymor@wp.pl

                    • Zagadnienia Rodzajów Literackich

                       


                      20 punktów

                      Wydawca: ŁTN

                      Strona internetowa: https://zagadnienia.wordpress.com/ (EN)


                      Redakcja:

                      Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
                      Sekretarz redakcji: mgr Anna Zatora
                      Sekretarz redakcji: mgr Michał Rozmysł (Uniwersytet Lubelski)
                      Redaktor:dr hab. prof. nadzw. UŁ Agnieszka Izdebska 
                      Redaktor: prof. Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar, France) 
                      Redaktor: dr Michał Wróblewski 
                      Redaktor językowy: Stephen Dewsbury (Cambridge,UK; Opole)
                      Redaktor językowy: Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar, Francja)
                      Redaktor językowy: Reinhard Ibler (Giessen, Niemcy)
                      Redaktor językowy: Viktoria Majzlan (Wiedeń, Austria)

                      Kontakt:
                      problems.zrl@uni.lodz.pl
                      jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl 

                     • Rozprawy Komisji Językowej ŁTN

                        


                       8 punktów

                       Wydawca: ŁTN
                       Rocznik

                       Strona internetowa: http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103 (PL/EN)

                       Redakcja:

                       Redaktor naczelny: dr hab. prof. nadzw. Irena Jaros
                       Redaktor tematyczny i sekretarz redakcji: dr hab. Katarzyna Sicińska
                       Sekretarz redakcji: mgr Aleksandra Ciarkowska
                       Redaktor językowy: mgr Monika Poradecka

                       Kontakt:
                       rozprawyltn@uni.lodz.pl
                       irena.jaros@uni.lodz.pl  
                       katarzyna.sicinska@uni.lodz.pl

                      • Studia Ceranea

                         


                        40 punktów

                        Wydawca: WUŁ
                        Rocznik

                        Strona internetowa: https://ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea (PL/EN)

                        Rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” stanowi organ wydawniczy Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego.

                        Periodyk ma charakter międzynarodowy, zatem publikuje prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski). Dotyczą one tematyki basenu Morza Śródziemnego oraz Słowiańszczyzny i zamykają się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie. Jako czasopismo interdyscyplinarne, „Studia Ceranea” wykraczają poza wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną, a publikowane w nich artykuły dotyczą zagadnień będących przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, filozofia, nauki o sztuce czy nauki o kulturze i religii. W rezultacie rocznik otwiera się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną.

                        Aktualnie „Studia Ceranea” indeksowane są w następujących bazach:
                        Web of Science™ Core Collection: (Emerging Sources Citation Index); Scopus: Netherlands; Humanities Source Ultimate (EBSCOhost): USA; Academic Research Source eJournals (EBSCOhost): USA; Google Scholar Bibliographic Database: USA; Publishers International Linking Association Inc. (Crossref): USA; Network of Library Content and Services (WorldCat): USA; Slavic Humanities Index: Canada; European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS): Norway; Central and Eastern European Online Library (CEEOL): Germany; Bielefeld Academic Search Engine (BASE): Germany; Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): Spain; Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): Poland; Index Copernicus Journals Master List (IC): Poland; Polish Scholarly Bibliography and POL-Index (PBN): Poland; Polish Scientific and Professional Electronic Journals (ARIANTA): Poland; Scientific Communication Portal (INFONA): Poland; University of Łódź Repository: Poland; Biblioteka Nauki – Centrum Otwartej Nauki (CeON): Poland; Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD): ISSN International Centre and Unesco; Public Knowledge Project (PKP Index): Canada; UlrichsWeb: USA; Elektronische Zeitschriftenbibliothek: Germany; Directory of Open Access Journals (DOAJ): Sweden; Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH): Poland; Dimensions: Great Britain; JURN; Directory of Research Journal Indexing (DRJI): India; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD): Norway; JournalTOCs: Great Britain; Quality Open Access Market (QOAM): Netherlands

                        Redakcja:
                        Redaktor naczelny: prof. dr hab. Mirosław J. Leszka
                        Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Georgi Minczew
                        Sekretarz: dr Jolanta Dybała
                        dr Zofia Brzozowska
                        dr Paweł Filipczak
                        dr Agata Kawecka
                        dr Andrzej Kompa
                        dr Marek Majer
                        dr hab. Kirił Marinow
                        dr hab. Ivan Petrov
                        dr Małgorzata Skowronek

                        Kontakt:
                        s.ceranea@uni.lodz.pl

                       • Logopaedica Lodziensia

                          


                         20 punktów

                         Wydawca: WUŁ
                         Rocznik

                         Strona internetowa: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/logopaedica-lodziensia/ (PL)


                         Redakcja:

                         Redaktor naczelny: prof. dr hab. Irena Jaros
                         Sekretarz redakcji: dr Renata Gliwa
                         Sekretarz redakcji: dr Monika Kaźmierczak

                         Kontakt:
                         irena.jaros@uni.lodz.pl