Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Polonistyka: Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Opiekun kierunkowy praktyk zawodowych: dr Elwira Olejniczak

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, pokój 3.79
e-mail: elwira.olejniczak@o2.pl,

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SPECJALIZACJI KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE

CELE PRAKTYK:

Praktyki zawodowe są stałym elementem programu studiów dla specjalizacji KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Podstawowym celem praktyk jest zdobycie umiejętności sprawnego i efektywnego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej,
a w szczególności w promocji i reprezentowaniu firm i instytucji, redagowaniu różnego typu tekstów, kontaktach z mediami i klientami, planowaniu i tworzeniu kampanii i strategii reklamowych oraz zdobywaniu i zarządzaniu informacjami.

PROGRAM PRAKTYK:

Praktyki zawodowe są obustronnie bezpłatne i odbywają się na mocy umowy zawartej między Uniwersytetem Łódzkim a instytucją/ firmą lub jej działem. Praktyki zawodowe obejmują minimum 30 godzin i mogą być realizowane w dowolnym czasie trwania specjalizacji.

W czasie trwania praktyk studentka/student jest zobowiązana/y wykonywać zadania zgodnie
z wymaganiami zawodu oraz stanowiska, w zakresie którego odbywa praktyki.

Studenci podczas praktyk pracują w działach informacji oraz promocji, agencjach i biurach reklamy, PR, biurach rzecznika prasowego, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, sekretariatach firm lub instytucji.

ORGANIZACJA PRAKTYK:

Wyboru instytucji lub firmy studentka/student dokonuje indywidualnie. Skierowanie na praktyki, umowę oraz program praktyk otrzymuje od kierunkowego opiekuna praktyk lub kierownika specjalizacji KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE. O przyjęciu na praktyki informuje pisemnym potwierdzeniem uzyskanym w instytucji lub firmie. Przed rozpoczęciem praktyk studenci odbierają z  Dziekanatu Wydziału Filologicznego dziennik praktyk.

Opiekun, kierujący w instytucji/firmie praktyką, po jej zakończeniu omawia z praktykantem osiągnięcia i trudności, jakie wystąpiły w okresie trwania praktyki. Następnie wpisuje do dziennika praktyk recenzję działalności studenta odbywającego praktykę. Ocenie podlega między innymi jakość wykonywanych przez studenta prac, zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, a także umiejętność współpracy z zespołem.

Konkluzję recenzji stanowi ogólna ocena wykonanych przez praktykanta prac, wyrażona w skali ocen 2-5.

Aby uzyskać zaliczenie, należy przynieść dziennik praktyk do kierunkowego opiekuna nie później niż do końca 5. semestru na studiach licencjackich.