Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Polonistyka: Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Opiekun praktyk pedagogicznych: dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, pokój nr 3.71
e-mail: agnieszka.kowalkiewicz@wp.pl

Studenci filologii polskiej wybierający specjalizację nauczycielską odbywają na studiach I stopnia praktyki opiekuńczo-wychowawcze oraz pedagogiczne ciągłe w szkole podstawowej, a na studiach II stopnia praktyki pedagogiczne ciągłe w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej.

Celem praktyki opiekuńczo-wychowawczej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w działaniu praktycznym. Praktyka trwa 30 godzin i odbywa się w szkole podstawowej lub innej placówce realizującej kształcenie na II etapie edukacyjnym

Celem praktyk pedagogicznych ciągłych jest kształcenie umiejętności stosowania wiedzy polonistycznej i dydaktycznej w praktyce. Praktyki te trwają łącznie 120 godzin:  60 godzin na studiach I i 60 godzin na studiach II stopnia.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu i organizacji praktyk można znaleźć na stronie: www.metodyka.uni.lodz.pl.