Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Opiekun kierunkowy praktyk: dr Rafał Siekiera

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, p. 3.98
e-mail: rafal.siekiera@onet.eu
tel. 42 635-68-47

 

Wymiar godzinowy obowiązkowych praktyk:

– studia stacjonarne licencjackie: 100 godzin

– studia niestacjonarne licencjackie: 60 godzin

– studia uzupełniające (stacjonarne i niestacjonarne): 40 godzin

 

Dopuszczalne miejsca odbywania praktyk:

a) redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe;
b) firmy monitorujące media;
c) biura rzeczników urzędów administracji publicznej, firm i przedsiębiorstw;
d) agencje reklamowe, agencje namingowo-brandingowe, domy mediowe;
e) działy promocji jednostek urzędowych administracji publicznej;
f) działy reklamy, marketingu, public relations firm i przedsiębiorstw;
g) instytucje kultury;
h) think-thanki i organizacje trzeciego sektora;
i) instytucje i pracownie badań społecznych.

Wybór miejsca zależny jest od wybranej specjalizacji (szczegóły w regulaminie praktyk).

 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia ujętego w planie studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna i przygotowują do zawodu związanego z kierunkiem studiów.
 1. Niniejszy regulamin ustala program praktyk zawodowych dziennikarskich oraz zasady ich odbywania zgodnie z zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8 października 2007 roku w sprawie zawodowych praktyk studenckich studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
 1. Osobą odpowiedzialną za organizację i nadzór praktyk zawodowych jest opiekun praktyk zawodowych.

§ 2

Cele praktyk

 1. Podstawowym celem praktyk jest zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów na zajęciach teoretycznych i warsztatowych, takich jak:

W zakresie dziennikarstwa:

a) organizacja i technologia pracy redaktora prasowego, telewizyjnego, radiowego, internetowego;
b) wiedza o formach przekazu dziennikarskiego (zbieranie i opracowywanie materiałów dziennikarskich);
c) rola i funkcjonowanie stron internetowych redakcji i/lub działu kontaktu z czytelnikami (słuchaczami, widzami);
d) medialne zarządzanie informacją i korzystanie z komputera oraz Internetu w pracy redakcji i dziennikarza;
e) funkcjonowanie redakcji jako miejsca przyszłej pracy zawodowej.

W zakresie komunikacji społecznej:

a) metody i techniki komunikowania się w organizacjach gospodarczych, politycznych i społecznych (modele komunikacji, zdobywanie zaufania opinii publicznej);
b) metody i techniki skutecznych działań reklamowych i promocyjnych (rodzaje reklamy, organizacja kampanii reklamowych);
c) tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych;
d) działania public relations w komunikacji marketingowej (kreowanie wizerunku, otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji);
e) funkcjonowanie działów reklamy, marketingu, public relations w strukturze organizacji i firm.

 1. Celem praktyk jest również doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz podejmowane decyzje.
 1. Organizacja praktyk zawodowych umożliwia także większą aktywizację zawodową studentów.

§ 3

Miejsce, termin i czas trwania praktyk

 1. Miejscem odbywania praktyk są następujące instytucje zlokalizowane na terenie kraju:

a) redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe;
b) firmy monitorujące media;
c) biura rzeczników urzędów administracji publicznej, firm i przedsiębiorstw;
d) agencje reklamowe, agencje namingowo-brandingowe, domy mediowe;
e) działy promocji jednostek urzędowych administracji publicznej;
f) działy reklamy, marketingu, public relations firm i przedsiębiorstw;
g) instytucje kultury;
h) think-thanki i organizacje trzeciego sektora;
i) instytucje i pracownie badań społecznych.

 1. Wyboru miejsca odbywania praktyk student dokonuje indywidualnie, uwzględniając warunki określone w § 3, p. 8, 9, 10 niniejszego regulaminu.
 1. Miejsce odbywania praktyk wybrane przez studenta powinno spełniać wymogi określone celami praktyk zawodowych.
 1. Praktyki zawodowe muszą odbyć się w następujących terminach:

a) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia – do końca III roku studiów (rozliczenie następuje w VI semestrze);
b) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia – do końca II roku studiów (rozliczenie następuje w IV semestrze).

 1. Na praktyki student udaje się PO WYBORZE specjalizacji. Praktyki można odbywać w trakcie roku akademickiego lub w czasie wakacji.
 1. Praktyki odbywane w trakcie roku akademickiego nie mogą kolidować z innymi zajęciami przewidzianymi programem studiów i rozkładem zajęć.
 1. Czas trwania praktyk wynosi:

a) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – 100 godzin;
b) dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia – 60 godzin;
c) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia – 40 godzin.

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia harmonogram odbywania praktyk przewiduje 100 godzin praktyk w ramach specjalizacji wybranej przez studenta, w tym:

a) w zakresie specjalizacji „Dziennikarstwo i krytyka medialna” praktyki powinny odbyć się w miejscu określonym w § 3, p. 1 a, b, c lub e) niniejszego regulaminu;
b) w zakresie specjalizacji „Reklama, design i komunikacja wizualna” praktyki powinny odbyć się w miejscu określonym w § 3, p. 1 b–f) niniejszego regulaminu;
c) w zakresie specjalizacji „Research medialny” praktyki powinny odbyć się w miejscu określonym w § 3, p. 1 a–e lub g–i) niniejszego regulaminu.

Studentów specjalności: dziennikarstwo międzynarodowe (z jęz. angielskim, francuskim i niemieckim), dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką oraz dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską obowiązuje wymiar godzinowy i zakres praktyk identyczny jak w przypadku specjalizacji „Dziennikarstwo i krytyka medialna”.

 1. Dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia harmonogram odbywania praktyk przewiduje 60 godzin praktyk w zakresie specjalizacji wybranej przez studenta, w tym:

a) w ramach specjalizacji „Dziennikarstwo i krytyka medialna” praktyki powinny odbyć się w miejscu określonym w § 3, p. 1 a, b, c lub e) niniejszego regulaminu;
b) w ramach specjalizacji „Reklama, design i komunikacja wizualna” praktyki powinny odbyć się w miejscu określonym w § 3, p. 1 b–f) niniejszego regulaminu.

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia harmonogram odbywania praktyk przewiduje 40 godzin praktyk w ramach specjalizacji wybranej przez studenta, w tym:

a) studenci specjalizacji „Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa” odbywają praktyki w miejscu określonym w § 3, p. 1 a, b, c lub e) niniejszego regulaminu;
b) studenci specjalizacji „Public relations i branding” odbywają praktyki w miejscu określonym w § 3, p. 1 b–f) niniejszego regulaminu;
c) w zakresie specjalizacji „Research medialny” praktyki powinny odbyć się w miejscu określonym w § 3, p. 1 a–e lub g–i) niniejszego regulaminu.

 1. Decyzję w sprawie zmiany terminu odbywania praktyk przez studenta podejmuje opiekun praktyk zawodowych.

§ 4

Organizacja praktyk

 1. Przed rozpoczęciem odbywania praktyk student powinien odebrać z sekretariatu Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej następujące dokumenty:

a) skierowanie na praktyki zawierające: imię i nazwisko studenta, rok studiów, rodzaj praktyk, czas trwania praktyk;
b) porozumienie (w dwóch egzemplarzach) między Wydziałem Filologicznym a firmą/redakcją/instytucją, w której odbędą się praktyki;
c) druk potwierdzenia przyjęcia na praktyki;
d) dziennik praktyk.

 1. W trakcie odbywania praktyk student przedstawia w dzienniku praktyk ich przebieg z uwzględnieniem dat i godzin ich odbywania oraz wykonywanych zadań, a po ich zakończeniu przedstawia własną opinię o przebiegu praktyk.
 1. Po zakończeniu odbywania praktyk opiekun merytoryczny wyznaczony przez osobę reprezentującą instytucję, w której odbywana jest praktyka, wpisuje do dziennika krótką opinię na temat działalności studenta, oceniającą jego predyspozycje zawodowe, przygotowanie teoretyczne do wykonywanej pracy, umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w trakcie studiów i odbywanych praktyk.
 1. Opinia opiekuna merytorycznego powinna zawierać również ocenę w postaci stopnia według skali od 2 do 5. Brak takiej oceny skutkuje wystawieniem oceny dostatecznej przez opiekuna praktyk na uczelni.
 1. W przypadku wystawienia przez opiekuna merytorycznego oceny niedostatecznej student powinien powtórzyć praktyki.
 1. Ocena opiekuna merytorycznego stanowi podstawę zaliczenia praktyk w indeksie przez opiekuna praktyk zawodowych.
 1. Po zakończeniu odbywania praktyk student zdaje dziennik praktyk bezpośrednio opiekunowi praktyk zawodowych lub do sekretariatu Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

 

§ 5

Zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

 1. Zwolnienie z odbywania praktyk może nastąpić jedynie w przypadku udokumentowania przez studenta swojej współpracy z instytucjami wymienionymi w § 3, p. 1 w wymiarze czasowym opisanym w § 3, p. 7 (pod warunkiem zgodności zakresu obowiązków z wybraną specjalizacją).
 2. Decyzję w sprawie zwolnienia z odbywania praktyk podejmuje opiekun praktyk zawodowych.
 3. Przez udokumentowanie współpracy rozumie się przedstawienie zaświadczenia obejmującego następujące informacje:

a) pełna nazwa i dane adresowe firmy/instytucji/redakcji;
b) okres współpracy (z dokładnymi datami początku i końca);
c) zakres obowiązków;

Zaświadczenie powinno być opatrzone podpisem i pieczątką osoby wystawiającej (ew. pieczątką firmową).

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje opiekun praktyk zawodowych w porozumieniu z kierownikiem Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 1. Studenci zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NW na czas trwania praktyk oraz potwierdzenia odbycia szkolenia BHP.
 1. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk, przejazdami oraz pobytem studenta w miejscu odbywania praktyk.
 1. Za odbytą praktykę studentowi nie przysługuje wynagrodzenie; instytucja, w której odbywa się praktyka, może jednak zawrzeć ze studentem odrębną umowę regulującą tę kwestię.