Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Rusycystyka: Pracownia Dydaktyki

Opiekunowie praktyk: mgr Irina Pirożak-Dziuk, mgr Agata Sołtysiak

Kontakt:
e-mail: pirozhak@poczta.onet.pl,
e-mail saga87@wp.pl

 

Informacje na temat praktyk znajdują się na stronie:

https://drive.google.com/folderview?id=0B_W0IcEfutM9NkZrMFp4aXhtaVU&usp=sharing

 

 

 

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ,
kierunek: filologia rosyjska
studia I stopnia

 

Praktyki pedagogiczne stanowią nieodłączną część procesu dydaktyczno – wychowawczego
i równorzędnie z innymi zajęciami objętymi planem studiów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

I CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 1. Zapoznanie praktykanta ze szkołą i jej środowiskiem, poznanie różnych aspektów funkcyjnych szkoły.
 2. Wszechstronne przygotowanie studentów do pełnienia roli nauczyciela.
 3. Kształtowanie postawy zawodowej przyszłego nauczyciela – wychowawcy.
 4. Rozwijanie inwencji w organizacji i prowadzeniu lekcji.

 

II ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

            Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach każdego cyklu praktyk:

śródrocznych – 60 godzin i ciągłych – 60 godzin student powinien przepracować w szkole
120 godzin, na które składają się:

 • lekcje samodzielnie przeprowadzone przez studenta (40 godzin lekcyjnych)
 • lekcje hospitowane (55 godzin lekcyjnych)
 • uczestnictwo w innych formach pracy nauczyciela (25 godzin)

Studentów obowiązują 3 tygodnie praktyk ciągłych, w szkole podstawowej, gimnazjum.

Obowiązki studenta przed rozpoczęciem praktyk:

 1. Odebrać od opiekuna kierunkowego praktyk skierowanie na praktyki i „Dziennik Praktyk”.
 2. W pierwszym dniu praktyk należy zgłosić się do Dyrekcji Szkoły i nauczyciela-opiekuna w celu omówienia spraw organizacyjnych. Potwierdzenie przyjęcia
  na praktykę (dolną część skierowania) należy dostarczyć do opiekuna kierunkowego praktyk, który na podstawie skierowania wypełnia porozumienie ze szkołą o odbywanych przez studenta praktykach w danej szkole. (2 egzemplarze – jeden pozostaje w szkole drugi w UŁ ).

 Obowiązki studenta w trakcie trwania praktyk:

 1. Najpóźniej piątego dnia praktyk należy przekazać opiekunowi kierunkowemu plan praktyk w szkole (plan lekcji z zaznaczeniem, kto i o której godzinie będzie prowadził i hospitował lekcje).
 • Informacja ta jest nadzwyczaj istotna, ponieważ opiekun będzie hospitował wybrane lekcje.
 1. Przed rozpoczęciem samodzielnych zajęć, należy hospitować lekcje prowadzone przez nauczyciela-opiekuna lub innych nauczycieli tego przedmiotu. Hospitacje powinny być realizowane podczas całego czasu praktyk.
 2. Zajęcia powinny odbywać się rytmicznie (zaplanować je na cały czas trwania praktyk).
 • Praktyki nie mogą kończyć się przed wyznaczonym terminem.
 1. Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat przeprowadzonych lub obserwowanych lekcji.
 2. Poza hospitacjami i samodzielnym prowadzeniem lekcji języka rosyjskiego studenci powinni uczestniczyć w organizowanych przez szkołę uroczystościach, posiedzeniach Rady Pedagogicznej (za zgodą Dyrektora Szkoły), zebraniach Samorządu Uczniowskiego, zajęciach pozalekcyjnych, pełnić dyżury międzylekcyjne, sprawdzać zeszyty przedmiotowe. Ponadto powinni zapoznać się z:
 • prowadzeniem dokumentacji szkolnej,
 • pracą wychowawcy klasowego, pedagoga szkolnego itp.
 1. Do lekcji samodzielnie przeprowadzonej należy przygotować konspekt zaakceptowany i podpisany przez nauczyciela-opiekuna oraz przygotować środki dydaktyczne.
 2. Konspekt lekcji powinien zawierać:
 • temat lekcji,
 • cele lekcji,
 • metody i formy pracy stosowane na lekcji,
 • środki dydaktyczne,
 • przebieg lekcji.
 • Możliwe jest dwukrotne opracowanie tego samego tematu pod warunkiem,
  że koncepcje jego rozwiązania będą inne.
 • NIEDPOUSZCZALNE jest prowadzenie lekcji bez zatwierdzonego konspektu!
 1. Systematycznie prowadzić „Dziennik Praktyk”, notując w nim przebieg lekcji samodzielnie prowadzonych i hospitowanych oraz uwagi o nich. Należy odnotować datę, godzinę, klasę, temat lekcji.
 2. Dziennik i konspekt samodzielnych lekcji stanowią dokument praktyk.
 • Przekazany materiał i ocena praktyk, dokonana przez opiekuna, będą miały wpływ na końcową ocenę z praktyk ciągłych.
 1. Po zakończeniu praktyk, pod wszystkimi notatkami należy dokonać bilansu godzinowego odbytych praktyk według następującego wzoru:

Lekcje prowadzone ………… godzin

Lekcje hospitowane ………… godzin

Inne formy pracy ………… godzin

Ponadto na ostatnich stronach „Dziennika praktyk” należy wpisać swoje uwagi o odbytej praktyce, a następnie uzyskać recenzję nauczyciela-opiekuna oraz podpis i stempel
Dyrektora Szkoły.

„Uwagi praktykanta” powinny zawierać:

 • Samoocenę wiedzy merytorycznej i umiejętności jej wykorzystania, umiejętności wykorzystania środków dydaktycznych oraz stosowania rozwiązań metodycznych.
 • Ocenę przydatności wiedzy teoretycznej w organizowaniu procesu dydaktycznego.
 • Ocenę zespołów uczniowskich.

Wypełnienie „Dziennika Praktyk” wraz z dołączonymi do nich konspektami należy oddać opiekunowi kierunkowemu praktyk w ciągu tygodnia po ich zakończeniu. Niedotrzymanie tego terminu może spowodować niezaliczenie praktyk.

 

III DZIAŁANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

 1. Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielem kierującym praktyką zapoznaje studentów z:
 • organizacją procesu kształcenia,
 • sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 • pracownią przedmiotową,
 • pracą biblioteki szkolnej,
 • różnymi formami zajęć pozalekcyjnych,
 • formami współpracy z rodzicami,
 • pracą Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel kierujący praktyką w porozumieniu ze studentami ustala najszybciej
  jej plan. W planowaniu praktyk należy uwzględnić obserwacje i prowadzenie lekcji w różnych klasach, a także udział studentów we wszystkich formach pracy pozalekcyjnej.
 2. Zajęcia powinny być rozłożone w miarę rytmicznie przez całe trzy tygodnie trwania praktyk.
 3. Wskazane jest, aby nauczyciel akceptował konspekt lekcji i wprowadzał ewentualne poprawki przed daną lekcją. Oznacza to, że konkretne tematy
  do przeprowadzenia lekcji powinny być przedstawione studentom z odpowiednim wyprzedzeniem. Oczywiście wszystkie lekcje prowadzone przez studentów powinny być hospitowane przez nauczyciela, a następnie omówione i ocenione.

Nauczyciel kierujący praktyką, po zakończeniu zajęć omawia z praktykantami osiągnięcia i trudności, jakie wystąpiły w okresie trwania praktyki, a następnie wpisuje recenzję działalności dydaktyczno-wychowawczej studenta odbywającego praktykę pedagogiczną do „Dziennika Praktyk” zakończoną oceną (w skali UŁ: niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry). Recenzja i ocena wystawiona przez nauczyciela-opiekuna stanowi element składowy oceny końcowej
z praktyk ciągłych.

Należy w niej uwzględnić:

 • stopień przygotowania merytoryczno – metodycznego praktykanta,
 • umiejętności w zakresie działalności dydaktycznej,
 • stosunek studenta do obowiązków.

 

Opiekun kierunkowy praktyk pedagogicznych:

mgr Irina Pirożak-Dziuk
mgr Agata Sołtysiak

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ,

kierunek: filologia rosyjska

studia II stopnia – dla studentów rozpoczynających specjalizację nauczycielską na studiach magisterskich

 

Praktyki pedagogiczne stanowią nieodłączną część procesu dydaktyczno – wychowawczego
i równorzędnie z innymi zajęciami objętymi planem studiów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

I CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 1. Zapoznanie praktykanta ze szkołą i jej środowiskiem, poznanie różnych aspektów funkcyjnych szkoły.
 2. Wszechstronne przygotowanie studentów do pełnienia roli nauczyciela.
 3. Kształtowanie postawy zawodowej przyszłego nauczyciela – wychowawcy.
 4. Rozwijanie inwencji w organizacji i prowadzeniu lekcji.

 

II ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach każdego cyklu praktyk:

śródrocznych – 120 godzin i ciągłych – 120 godzin student powinien przepracować w szkole
240 godzin, na które składają się:

 • lekcje samodzielnie przeprowadzone przez studenta (80 godzin lekcyjnych)
 • lekcje hospitowane (110 godzin lekcyjnych)
 • uczestnictwo w innych formach pracy nauczyciela (50 godzin)

Studentów obowiązuje 6 tygodni praktyk ciągłych, odbywanych w dwóch cyklach
po 3 tygodnie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Obowiązki studenta przed rozpoczęciem praktyk:

 1. Odebrać od opiekuna kierunkowego praktyk skierowanie na praktyki i „Dziennik Praktyk”.
 2. W pierwszym dniu praktyk należy zgłosić się do Dyrekcji Szkoły i nauczyciela-opiekuna w celu omówienia spraw organizacyjnych. Potwierdzenie przyjęcia
  na praktykę (dolną część skierowania) należy dostarczyć do opiekuna kierunkowego praktyk, który na podstawie skierowania wypełnia porozumienie ze szkołą o odbywanych przez studenta praktykach w danej szkole. (2 egzemplarze – jeden pozostaje w szkole drugi w UŁ ).

 

Obowiązki studenta w trakcie trwania praktyk:

 1. Najpóźniej piątego dnia praktyk należy przekazać opiekunowi kierunkowemu plan praktyk w szkole (plan lekcji z zaznaczeniem, kto i o której godzinie będzie prowadził i hospitował lekcje).
 • Informacja ta jest nadzwyczaj istotna, ponieważ opiekun będzie hospitował wybrane lekcje.
 1. Przed rozpoczęciem samodzielnych zajęć, należy hospitować lekcje prowadzone przez nauczyciela-opiekuna lub innych nauczycieli tego przedmiotu. Hospitacje powinny być realizowane podczas całego czasu praktyk.
 2. Zajęcia powinny odbywać się rytmicznie (zaplanować je na cały czas trwania praktyk).
 • Praktyki nie mogą kończyć się przed wyznaczonym terminem.
 1. Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat przeprowadzonych lub obserwowanych lekcji.
 2. Poza hospitacjami i samodzielnym prowadzeniem lekcji języka rosyjskiego studenci powinni uczestniczyć w organizowanych przez szkołę uroczystościach, posiedzeniach Rady Pedagogicznej (za zgodą Dyrektora Szkoły), zebraniach Samorządu Uczniowskiego, zajęciach pozalekcyjnych, pełnić dyżury międzylekcyjne, sprawdzać zeszyty przedmiotowe. Ponadto powinni zapoznać się z:
 • prowadzeniem dokumentacji szkolnej,
 • pracą wychowawcy klasowego, pedagoga szkolnego itp.
 1. Do lekcji samodzielnie przeprowadzonej należy przygotować konspekt zaakceptowany i podpisany przez nauczyciela-opiekuna oraz przygotować środki dydaktyczne.
 2. Konspekt lekcji powinien zawierać:
 • temat lekcji,
 • cele lekcji,
 • metody i formy pracy stosowane na lekcji,
 • środki dydaktyczne,
 • przebieg lekcji.
 • Możliwe jest dwukrotne opracowanie tego samego tematu pod warunkiem,
  że koncepcje jego rozwiązania będą inne.
 • NIEDPOUSZCZALNE jest prowadzenie lekcji bez zatwierdzonego konspektu!
 1. Systematycznie prowadzić „Dziennik Praktyk”, notując w nim przebieg lekcji samodzielnie prowadzonych i hospitowanych oraz uwagi o nich. Należy odnotować datę, godzinę, klasę, temat lekcji.
 2. Dziennik i konspekt samodzielnych lekcji stanowią dokument praktyk.
 • Przekazany materiał i ocena praktyk, dokonana przez opiekuna, będą miały wpływ na końcową ocenę z praktyk ciągłych.
 1. Po zakończeniu praktyk, pod wszystkimi notatkami należy dokonać bilansu godzinowego odbytych praktyk według następującego wzoru:

Lekcje prowadzone ………… godzin

Lekcje hospitowane ………… godzin

Inne formy pracy ………… godzin

 

Ponadto na ostatnich stronach „Dziennika praktyk” należy wpisać swoje uwagi o odbytej praktyce, a następnie uzyskać recenzję nauczyciela-opiekuna oraz podpis i stempel
Dyrektora Szkoły.

 

„Uwagi praktykanta” powinny zawierać:

 • Samoocenę wiedzy merytorycznej i umiejętności jej wykorzystania, umiejętności wykorzystania środków dydaktycznych oraz stosowania rozwiązań metodycznych.
 • Ocenę przydatności wiedzy teoretycznej w organizowaniu procesu dydaktycznego.
 • Ocenę zespołów uczniowskich.

Wypełnienie „Dziennika Praktyk” wraz z dołączonymi do nich konspektami należy oddać opiekunowi kierunkowemu praktyk w ciągu tygodnia po ich zakończeniu. Niedotrzymanie tego terminu może spowodować niezaliczenie praktyk.

 

III DZIAŁANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

 1. Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielem kierującym praktyką zapoznaje studentów z:
 • organizacją procesu kształcenia,
 • sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej,
 • pracownią przedmiotową,
 • pracą biblioteki szkolnej,
 • różnymi formami zajęć pozalekcyjnych,
 • formami współpracy z rodzicami,
 • pracą Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel kierujący praktyką w porozumieniu ze studentami ustala najszybciej
  jej plan. W planowaniu praktyk należy uwzględnić obserwacje i prowadzenie lekcji w różnych klasach, a także udział studentów we wszystkich formach pracy pozalekcyjnej.
 2. Zajęcia powinny być rozłożone w miarę rytmicznie przez całe trzy tygodnie trwania praktyk.
 3. Wskazane jest, aby nauczyciel akceptował konspekt lekcji i wprowadzał ewentualne poprawki przed daną lekcją. Oznacza to, że konkretne tematy
  do przeprowadzenia lekcji powinny być przedstawione studentom z odpowiednim wyprzedzeniem. Oczywiście wszystkie lekcje prowadzone przez studentów powinny być hospitowane przez nauczyciela, a następnie omówione i ocenione.

 

Nauczyciel kierujący praktyką, po zakończeniu zajęć omawia z praktykantami osiągnięcia i trudności, jakie wystąpiły w okresie trwania praktyki, a następnie wpisuje recenzję działalności dydaktyczno-wychowawczej studenta odbywającego praktykę pedagogiczną do „Dziennika Praktyk” zakończoną oceną (w skali UŁ: niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry). Recenzja i ocena wystawiona przez nauczyciela-opiekuna stanowi element składowy oceny końcowej
z praktyk ciągłych.

Należy w niej uwzględnić:

 • stopień przygotowania merytoryczno – metodycznego praktykanta,
 • umiejętności w zakresie działalności dydaktycznej,
 • stosunek studenta do obowiązków.

 

 

Opiekun kierunkowy praktyk pedagogicznych

mgr Irina Pirożak-Dziuk

mgr Agata Sołtysiak