Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Romanistyka: Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki

Opiekun ds. praktyk zawodowych na kierunku filologia romańska:
mgr Grażyna Karbowska

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, pokój 4.55
e-mail: gkarbowska@gmail.com

 

 ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE
FILOLOGIA ROMAŃSKA

I. ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK

 1. Praktyki wg standardów kształcenia trwają nie krócej niż 4 tygodnie (zgodnie z zarządzeniem nr 25 Rektora UŁ z dnia 18.01.2010 r. 1 punkt ECTS to 25-30 godzin pracy) = 4 pkt ECTS
 2. Student przed podjęciem praktyk musi mieć zaliczone szkolenie bhp u ppoż.
 3. Na czas odbywania praktyk student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).
 4. Na kierunku filologia romańska praktyki mogą być odbywane w ciągu całego toku studiów I stopnia.
 5. Zaliczenie przez studenta praktyki jest warunkiem uzyskania
 6. Student odbywa praktyki w samodzielnie wybranej instytucji. Może to być placówka państwowa jak i prywatna.
 7. Praktyki mogą być odbywane w okresie wakacji lub w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z planem zajęć dydaktycznych, obowiązującym studenta w danym semestrze studiów.
 8. Studenci, którzy pracują zawodowo, mogą mieć zaliczoną pracę na poczet praktyk, jeśli jest ona zgodna z profilem kształcenia oraz założeniami praktyk.
 9. Opiekunem praktyk jest pracownik Katedry Filologii Romańskiej UŁ powołany przez Kierownika Katedry.
 10. Do obowiązków opiekuna praktyk należy wydanie skierowania na praktyki oraz wpis zaliczenia w systemie USOS na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyk.
 11. Zaświadczenie o odbyciu praktyk podpisuje Dyrektor zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę (bądź osoba upoważniona do wydania takiego zaświadczenia).
 12. Na poczet praktyk zawodowych mogą być zaliczone odbyte i zaliczone praktyki pedagogiczne.

II. CELE I FORMY PRAKTYK

Założeniem praktyk realizowanych na kierunku filologia romańska jest:

 • przygotowanie studentów do podjęcia pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach oraz poznanie zasad ich funkcjonowania,
 • możliwość skonfrontowania umiejętności językowych, wiedzy oraz własnych predyspozycji w pracy zawodowej,
 • poznanie rynku pracy,
 • wdrażanie w organizację obowiązków zawodowych,
 • uczestniczenie w pracach nad rozwijaniem poziomu usług,
 • zaznajomienie się z zasadami współpracy instytucjonalnej (krajowej i międzynarodowej),
 • umiejętność kształtowania kontaktów zawodowych i międzyludzkich.

Student filologii romańskiej ma możliwość podjęcia pracy m. in.:

 • w przedsiębiorstwach państwowych,
 • w podmiotach gospodarczych,
 • w biurach tłumaczeń,
 • w biurach turystycznych,
 • w instytucjach kulturalnych,
 • w mass-mediach,
 • w wydawnictwach,
 • w instytucjach charytatywnych, jeśli ich działalność jest zgodna z kierunkiem studiów.