Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej.

Opiekun kierunkowy praktyk zawodowych: dr Beata Grochala

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, pokój 3.90
e-mail: beatag@uni.lodz.pl

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SPECJALIZACJI NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO / DRUGIEGO

CELE PRAKTYK:

Praktyki zawodowe są stałym elementem programu studiów dla specjalizacji NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO / DRUGIEGO i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Podstawowym celem praktyk jest praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie zajęć specjalizacji, a zwłaszcza samodzielne przeprowadzenie lekcji języka polskiego jako obcego.

PROGRAM PRAKTYK:

Praktyki zawodowe są obustronnie bezpłatne. Instytucją przyjmującą praktykantów jest Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (na mocy porozumienie pomiędzy Dziekanem Wydziału Filologicznego i Dyrektorem Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców). Praktyki zawodowe obejmują  30 godzin i są realizowane w trakcie trzeciego semestru specjalizacji.

W czasie trwania praktyk studentka/student jest zobowiązana/y wykonywać zadania zgodnie
z wymaganiami Dyrekcji oraz nauczycieli SJPdC

ORGANIZACJA PRAKTYK:

Skierowanie na praktyki student otrzymuje od kierunkowego opiekuna praktyk, a następnie Dyrekcja Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przydziela praktykanta do odpowiedniej grupy studenckiej i nauczyciela prowadzącego. Przed rozpoczęciem praktyk studenci odbierają z  Dziekanatu Wydziału Filologicznego dziennik praktyk.

Nauczyciel prowadzący umożliwia studentowi hospitowanie zajęć własnych, wyznacza tematy do zrealizowania podczas zajęć prowadzonych przez studenta oraz omawia scenariusz zajęć. Przydziela także studentów uczących się języka polskiego jako obcego, z którymi praktykanci prowadzą indywidualne konsultacje w celu kompensacji niedostatków w zakresie języka polskiego. Lekcje prowadzone przez studenta są oceniane przez nauczyciela prowadzącego wg formularza oceny praktykanta. Ocenie podlega między innymi jakość wykonywanych przez studenta prac, zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, poprawność językowa. Konkluzję stanowi ogólna ocena będąca średnią  arytmetyczną poszczególnych ocen składowych zapisanych na arkuszu hospitacji wyrażona w skali ocen 2-5.

Aby uzyskać zaliczenie, należy przynieść dziennik praktyk, scenariusz lekcji, formularz oceny praktykanta oraz sprawozdanie z praktyk do kierunkowego opiekuna nie później niż do końca 5. semestru na studiach licencjackich.