Studia doktoranckie
Informacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ  prof. Joanny Sowy będą się odbywać we wtorki w godz. 11:30 – 12:30 w pokoju 3.24.

UWAGA!
Zapisy (drogą elektroniczną) na zajęcia fakultatywne na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 będą odbywać się poprzez USOSweba od 09 lutego br. od godz. 22:00 do 22 lutego br. do godz. 23:59.


Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

UWAGA!!!
Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ogłoszenia 

Plany zajęć

Semestr letni 2018/2019:

Etyka i prawo autorskie (prof. T. Hoffmann) – poniedziałek, godz. 11.45-13.15, sala: 0.02. Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 18 lutego; 18 marca; 15 kwietnia

Warsztat naukowy badacza literatury dawnej (prof. Michał Kuran) – środa, godz. 18.30, sala 2.04

Literacka Łódź (prof. Krystyna Radziszewska, prof. Tomasz Cieślak) – środa, godz. 15.15-16.45, sala 2.49

Najmniej słów. Literatura piękna jako kondensacja znaczeń. (prof. Alicja Mazan-Mazurkiewicz) – poniedziałek, godz. 17.00, sala: 1.03

Paradygmaty historii kina (prof. Tomasz Kłys) – wtorek, 8:15, sala 0.38

Paradygmaty i tendencje we współczesnym językoznawstwie. (prof. Piotr Stalmaszczyk) – wtorek, godz. 11.45-13.15, sala 1.18.

Współczesne trendy w humanistyce zachodniej. (prof. Wit Pietrzak) – czwartek, godz. 13.30-15.00, sala: -25

Socjolingwistyka: język, społeczeństwo i tożsamość. (prof. Iwona Witczak-Plisiecka)

Spotkania z kosmosem w sztuce, mediach i wydarzeniach teatralnych – (Kim Skjoldager-Nielsen, PhD) – sala 0.12, Termin zajęć: 26 lutego: 15:00 – 19:00

5 marca: 15:00-19:00

12 marca: 15:00-19:00

19 marca: 15:00-18:15

2 kwietnia: 15:00-18:15

9 kwietnia: 15:00-18:15

e-Learning

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak, tel. 663-188-966, e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ, hepldesk@uni.lodz.pl tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89

 

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w UŁ

Formularz zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus

 

Formularze
 
 • Arkusz oceny doktoranta 2018/2019
  Pobierz

  UWAGA!!! Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Studiów Doktoranckich

 

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UŁ z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 119 Rektora UŁ z dnia 29.06.2018 r.: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 64 Rektora UŁ z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 120 Rektora UŁ z dnia 29.06.2018 r.: Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie nr 131 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 131 Rektora UŁ: Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ: Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 

Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dobra Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

Dla osób, które chcą otworzyć przewód doktorski według dotychczasowych przepisów, ostatecznym terminem na złożenie wszystkich wymaganych dokumentów jest 12 kwietnia 2019 r.

Dokumenty niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Filologicznym UŁ:

 1. podanie do Rady Wydziału o otwarcie przewodu wraz z oświadczeniami (do pobrania tutaj);
 2. potwierdzenie posiadania wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 3. życiorys naukowy;
 4. wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej wraz z bibliografią;
 5. opinia promotora naukowego wraz z zgodą na przyjęcie funkcji promotora.
  Protokół z zebrania jednostki (zakładu lub katedry), lub z zebrania powołanej w tym celu przez kierownika jednostki komisji, na którym doktorant przestawia szczegółową koncepcję oraz stopień zaawansowania swojej rozprawy. Uczestnicy zebrania lub członkowie komisji muszą uznać go za wystarczający do otwarcia przewodu.