Studia doktoranckie
Informacje

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dyżur Pani Profesor Joanny Sowy – Kierownika Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury Wydziału Filologicznego UŁ będzie się odbywał w czwartki w godz. 11.00-12.00 w pokoju 4.50.

Możliwy bieżący kontakt via e-mail (joanna.sowa@uni.lodz.pl)

 


Sposób rozliczania roku akademickiego

Terminarz prac Komisji Doktoranckiej nad stypendiami doktoranckimi i z dotacji projakościowej

UWAGA!!!
Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Ogłoszenia 

Plany zajęć

Semestr letni 2020/2021:

Rozkład zajęć fakultatywnych semestr letni 2020/2021 (zajęcia online)

Poniedziałek
• 10.15 – Strategie zapożyczeń i wolność twórcza a plagiat (Prof. Wioletta Kazimierska-Jerzyk)
• 14.00 – Metodologia nauk humanistycznych (Prof. Ryszard Kleszcz, Prof. Janusz Maciaszek)
• 16.00 – Aplikowanie o grant Narodowego Centrum Nauki i jego realizacja (Prof. Teresa Wolińska, dr Zofia Brzozowska)
• 17.30 – Historia Filozofii (Prof. Elżbieta Jung)
• 19.15 – Logika języka naturalnego z elementami metodyki pisania tekstów naukowych (Prof. Janusz Maciaszek, dr Katarzyna de Lazari-Radek)

Wtorek
• 10.00 – Paradygmaty i tendencje we współczesnych badaniach (Prof. Piotr Stalmaszczyk)
• 12.00* – Zasady prowadzenia zajęć metodą warsztatową i projektową (Prof. Aldona Pobojewska)
• 15.30 – Reprezentacje historii w filmie współczesnym (Prof. Natasza Korczarowska)

* siedem razy w blokach po 4 jednostki zajęciowe z 15 minutową przerwą, w godzinach 12 00-15 15, ósme spotkanie 2 jednostki zajęciowe w godzinach 12 00-13 30.

e-Learning

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. nowych metod kształcenia

mgr inż. Adrian Witczak, tel. 663-188-966, e-mail: adrian.witczak@uni.lodz.pl

 

W sprawach związanych z funkcjonowaniem platform e-learningowych:

Centrum Informatyki UŁ, hepldesk@uni.lodz.pl tel.: (42) 635 59 88, (42) 635 59 89

 

Zasady pracy na zajęciach i studiach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w UŁ

Formularz zamówienia nowego kursu na platformie e-Campus

 

Formularze
 
 • Arkusz oceny doktoranta 2019/2020
  Pobierz

  UWAGA!!! Komisja Stypendialna przypomina, że wszystkie rodzaje działalności wykazane w „Arkuszu oceny doktoranta” muszą być udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami – w przeciwnym razie nie będą uwzględniane w punktacji.

Zarządzenie nr 152 Rektora UŁ

Zarządzenie nr 153 Rektora UŁ

Uchwała nr 688

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Studiów Doktoranckich

 

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim
Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.01.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim
– załącznik: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim
Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.01.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29 Rektora UŁ z dnia 6.11.2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim
– załącznik: Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UŁ z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 119 Rektora UŁ z dnia 29.06.2018 r.: Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 64 Rektora UŁ z dnia 12.01.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 120 Rektora UŁ z dnia 29.06.2018 r.: Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie nr 131 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik do zarządzenia nr 131 Rektora UŁ: Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ: Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 

Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów doktorskich osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dobra Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Przewód doktorski

W związku z powołaniem odrębnej Komisji do spraw stopni naukowych w dyscyplinach nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce, której siedzibą jest Wydział Filozoficzno-Historyczny, doktoranci naszego wydziału, którzy wszczynają postępowanie o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie „nauki o kulturze i religii” (lub mają w tej dyscyplinie otwarty przewód doktorski), muszą dopełniać wszelkich formalności związanych z postępowaniem/przewodem doktorskim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Procedura postępowania zawiera te same elementy, ale po dokładniejsze wskazówki należy zwracać się do pani Kamili Starczewskiej (kamila.starczewska@uni.lodz.pl) z dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

 

Regulamin nadawania stopni wraz z załącznikami dostępny jest na stronie http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/stopnie-naukowe

Procedura postępowania doktorskiego dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie otworzyły przewodu doktorskiego przed 30 kwietnia 2019 r.

Propozycje zajęć do wyboru dla doktorantów w roku akademickim 2021/22

 

SEMESTR ZIMOWY

 1. Zajęcia obowiązkowe do wyboru
 2. Zajęcia warsztatowo-metodologiczne
 • Mariola Antczak­­– Sztuka wystąpień publicznych (wtorek, 16.00 – 17.30, on-line)

Zajęcia służą przygotowaniu doktorantów do wystąpień publicznych, głównie na konferencjach. Studenci zostają zapoznani z wiedzą na temat zasad konstruowania slajdów w prezentacji Power Point w odniesieniu do wystąpienia o charakterze naukowym, prezentacji siebie, wygłaszania referatów, dresscode obowiązującego na konferencjach. Każdy z doktorantów będzie miał okazję do samodzielnego przygotowania krótkiego wystąpienia, usłyszy o swoich mocnych i słabych stronach, podejmie również próbę konstruktywnej oceny innych. Wystąpienia doktorantów będą przygotowywane na podstawie planowanych, realnych wystąpień na konkretnych konferencjach, albo też już zrealizowanych w celu uzyskania feedbacku.

 • Wprowadzenie do efektywnego publikowania – pracownicy BUŁ (plan zajęć w trakcie opracowywania)
 1. Zajęcia specjalistyczne z dyscyplin humanistycznych
 • Adam Mazurkiewicz – Kultura grozy (wtorek, 10.00 – 11. 30. s.?)

Celem zajęć będzie zapoznanie słuchaczy z ewolucją zjawiska określanego roboczo kulturą grozy od romantyzmu, do współczesnych wyobrażeń na temat tego, co budzi strach, przerażenie, wstręt. Zjawiska te omówione zostaną na wybranych przykładach utworów literackich (sięgniemy również do tekstów kultury audiowizualnej oraz mediów innych, niż literatura — komiksu, słuchowiska, gry cyfrowej). Przybliżymy figury charakterystyczne dla tego zjawiska (np. postać psychopaty, screaming queen, mściciela, uciśnionej niewinności). Omówimy też gatunki filmowe i literackie (m.in. thriller ekologiczny, psychologiczny i polityczny, opowieść niesamowitą, Geistergeschichte, penny dreadfull, slasher, powieść gotycką w jej różnych wariantach, bio-horror). Zastanowimy się nad potencjałem krytycznym opowieści grozy. Puntem odniesienia dla rozważań będą koncepcje fantastyki grozy m.in. Howarda Phillipa Lovecrafta i Stephena Kinga oraz ustalenia Mariusza Kraski na temat dreszczowców politycznych.

Sposobem na zaliczenie zajęć będzie napisanie przez każdego uczestnika artykułu na jeden, wybrany temat spośród omawianych na zajęciach.

 1. Zajęcia fakultatywne – wykłady ŁTN (czwartki, 16.00 – 19.00, w siedzibie ŁTN)

Wykłady profesorów – członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego dla doktorantów łódzkich uczelni, z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców” (dokładne informacje w osobnym pliku)

 

 

 

SEMESTR LETNI (oferta i informacje będą uzupełniane)

 1. Zajęcia obowiązkowe do wyboru
 2. Zajęcia warsztatowo-metodologiczne
 • Teresa Wolińska, dr Zofia Brzozowska – Aplikowanie o grant Narodowego Centrum Nauki i jego realizacja

 

 • Aldona Pobojewska – Zasady prowadzenia zajęć metodą warsztatową i projektową

Proponowane zajęcia mają zapoznać uczestników z zasadami prowadzenia zajęć metodą projektów oraz metodą warsztatową (na przykładzie warsztatów z dociekań filozoficznych). Oba te nowoczesne narzędzia dydaktyczne są niezbędne w repertuarze współczesnego dydaktyka, który obok wpajania treści ma u swoich podopiecznych wyrabiać umiejętności i kształtować postawy. Ponadto zajęcia te mają na celu doskonalenie u uczestników umiejętności prowadzenia intelektualnego dialogu oraz uwrażliwienie ich na problemy edukacji.

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z zastosowaniem używanych w niej technik (praca w parach i grupach, drama, gry edukacyjne, mini wykład, itp.) oraz środków (tekst, rysunek, kompozycja i in.)

 • Dr Anna Maciejewska, Emisja głosu

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do pracy głosem takiej, aby – w nauczaniu i publicznych wystąpieniach – mówili donośnie i wyraźnie, nie przeciążając przy tym organizmu.

 

 1. Zajęcia specjalistyczne z dyscyplin humanistycznych
 • Piotr Stalmaszczyk – Współczesne językoznawstwo a filozofia języka

 

 • Przemysław Waingertner – Autostrady do szczęścia, bezdroża i drogi w przepaść. Z dziejów idei politycznych