Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Katedra Filologii Klasycznej

Opiekun kierunkowy praktyk zawodowych na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (studia stacjonarne I stopnia):
dr Małgorzata Budzowska

Kontakt:
ul. Pomorska 171/173, pokój 4.65
tel. 42 665-53-74,
e-mail: malgorzata.budzowska@uni.lodz.pl

Wymiar praktyk: 60 godzin (4 tygodnie)

Praktyki studentów kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie odbywają się w placówkach kultury (teatry, muzea, domy kultury) oraz w placówkach oświatowych (biblioteki szkolne, przedszkola; Uniwersytet Dzieci).

Program praktyk zawodowych dla studentów I stopnia
(filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie)

Cele:
Zasadniczym celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z profilem i specyfiką działalności instytucji kultury takich jak teatry, muzea, domy kultury, biblioteki. Zadaniem praktyk jest aplikacja wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych oraz rozwój umiejętności pracy w zespole, pracy pod presją czasu, pracy w środowisku kulturotwórczym oraz zapoznanie studenta z technikami i narzędziami pracy w sektorze kultury.

Miejsca odbywania praktyk:
Instytucje kultury: teatry, muzea, domy kultury
Instytucje oświatowe: biblioteki szkolne, przedszkola

Wymiar praktyk: 60 godzin (4 tygodnie)

Treści kształcenia:
1.    Marketing i promocja w sektorze kultury.
2.    Struktura zarządcza instytucji kultury.
3.    Działania animatorskie.
4.    Organizacja pracy instytucji kultury.
5.    Zapoznanie z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w działalności instytucji.

Efekty kształcenia:
1.    Student ma wiedzę o instytucjach kultury i życiu kulturalnym w Polsce (H1A_W010)
2.    Student posiada umiejętności formułowania wystąpień publicznych z zakresu specjalizacji oraz o charakterze popularnonaukowym (H1A_U09, H1A_U10, H1P_U13)
3.    Student potrafi pracować w grupie (H1A_K01, H1P_K01)
4.    Student poprawnie identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu (H1A_K04, H1P_K04)

Ocena praktyk:
Organizator praktyk wystawia studentowi/praktykantowi opisową ocenę odbytej praktyki, uwzględniając obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz ocenę liczbową (w skali 2-5).

Uwagi praktyczne dla studentów:
W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia min. 60 godzin (4 tygodni) praktyk w instytucjach  kulturalno-oświatowych zlokalizowanych na terenie Polski lub innych krajów europejskich. Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera od kierunkowego koordynatora praktyk dokumenty: Porozumienie i Skierowanie na praktyki, które powinny zostać podpisane przez opiekuna praktyki i zwrócone kierunkowemu koordynatorowi praktyk. Wówczas student pobiera z Dziekanatu Dzienniczek praktyk, w którym na bieżąco opisuje przebieg praktyki. Po zakończeniu praktyk student przedstawia kierunkowemu koordynatorowi praktyk Dzienniczek praktyk wraz z oceną opisową odbytej praktyki, uwzględniającej obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz oceną liczbową (w skali 2-5) wystawione przez opiekuna merytorycznego z firmy/instytucji, w której odbywały się praktyki.