prof. dr hab. Bogdan Mazan

mazan_bogdan

e-mail: bogmaz@uni.lodz.pl

 

Bogdan Mazan (ur. 25 III 1948), historyk literatury (zainteresowany głównie pozytywizmem, Młodą Polską i kulturą Dalekiego Wschodu), prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego, na którym uzyskał doktorat (1984), habilitację (1993) i otrzymał tytuł profesora (2003); prodziekan (1996-2002) i dziekan (2002-2008) Wydziału Filologicznego UŁ, kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, przewodniczący Zarządu Komisji Edytorskiej przy Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, członek redakcji „Prac Polonistycznych”, rady redakcyjnej Rocznika Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza „Wiek XIX” i międzynarodowego komitetu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych” Wydziału Języków i Kultur Europejskich na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych, gdzie w okresie 2000-2008 prowadził gościnne wykłady (dla studentów i kadry naukowo-dydaktycz­nej) oraz konsultacje naukowe; kierownik naukowy polsko-chińskich projektów badawczych ukończonych książkami zbiorowymi: Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach (2005); Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur (2008). Wypromował 11 doktorów. Opublikował 132 prace (studia, artykuły, opracowania edytorskie, recenzje, hasła słownikowe) dotyczące m. in. A. Świętochowskiego, H. Sienkiewicza (m.in. monograficzne wstępy do edycji Trylogii, Wrocław 1990-1995), M. Konopnickiej, J. I. Kraszewskiego, E. Orzeszkowej, A. Dygasińskiego, W. S. Reymonta oraz zagadnień pozytywizmu, epistolografii, cenzury i języka ezopowego, utopii literackiej i bowaryzmu literackiego, topiki biblijnej i doświadczeń granicznych, życia literackiego Łodzi i regionu, motywów dalekowschodnich w literaturze polskiej i kulturze.

 

MONOGRAFIE:

 • Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. „Niewinni”, „Ojciec Makary”, „Piękna”. Zarys monograficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, ss. 198.

Wczesne-dramaty

 • Impresjonizm „Trylogii” Henryka Sienkiewicza – analiza, interpretacja, próba syntezy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 191.

ImpresjonizmTrylogi

 • Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 491.

pozytywizm_warszawski

Redagowane tomy:

 • Świętochowski i rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. nauk. B. Mazan i Z. Przybyła, Częstochowa-Łódź 2001.
 • Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach, pod red. nauk. B. Mazana, przy współpr. S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2005.

Negatywizm

 • Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. nauk. B. Mazana, przy współpr. S. Tyneckiej–Makowskiej, Łódź 2008.

BezAntypodow2

 • Liryka Młodej Polski. Interpretacje, red. nauk. B. Mazan, K. Badowska, Łódź 2017.

liryka-mlodej-polski

Artykuły naukowe

1975

 • Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii (na przykładzie „Dwóch końców świata” Antoniego Słonimskiego), „Prace Polonistyczne”, S. XXXI, 1975, s. 73-95.

1976

 • List z placu boju, „Prace Polonistyczne”, S. XXXII, 1976, s. 307-310.

1977

 • Sienkiewicz w Łodzi 1900-1904. Z kroniki kultu, „Zeszyty Naukowe UŁ” , S. I, z. 26, 1977, s. 25-44.
 • Utopia wynalazku i jej motywy, „Zeszyty Naukowe UŁ”, S. I, z. 17, 1977, s. 79-90. 
 • Uwagi o „Utopiach w rozwoju historycznym” Aleksandra Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne”, S. XXXIII, 1977, s. 117-131.

1978

 • Dygasiński w Łodzi, [w:] Literatura i język Łodzi, red. A. Szram [i in.], konsultacja nauk. Z. Skwarczyński, Łódź 1978, s. 46-62.

1979

 • Historiozofia „Duchów” Aleksandra Świętochowskiego na tle jego działalności społecznej i publicystycznej, „Zeszyty Naukowe UŁ”, S. I, z. 47, 1979,  s. 11-34.

1980

 • Ojczyzna ideologiczna pozytywisty (wzory cywilizacyjno-kulturowe w twórczości Aleksandra Świętochowskiego), „Prace Polonistyczne”, S. XXXVI, 1980, s. 159-192.

1981

 • Wzory intelektualne Aleksandra Świętochowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria” 1, 1981, s. 27-45.
 • Orzeszkowa i „Nowiny” Aleksandra Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne”, S. XXXVIII, 1981, s. 241-264.

1983

 • Z recepcji pozytywizmu w łódzkiej prasie literackiej 1935-1939, „Prace Polonistyczne”, S. XXXIX, 1983, s. 285-316.

1984

 • Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim „Tygodniem”. Autorstwo „Listów z Niemiec” i „Listów z Krakowa”, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza”, R. XVII-XVIII/1982-1983, Warszawa-Łódź 1984, s. 153-169.
 • Kartka z dziejów cenzury carskiej w Łodzi przed I wojną światową [wraz z wydaniem W. Tyczka Ze wspomnień starego gazeciarza], „Osnowa” 1984, nr 9-10, s. 61-72.

1985

 • Obraz Łodzi w „Przeglądzie Tygodniowym” (1870-1875), „Osnowa” 1985, nr 11-12, s. 182-193.
 • „Nowiny” pod redakcją Aleksandra Świętochowskiego, „Prace Polonistyczne”, S. XLI, 1985, s. 331-356.

1986

 •  Z wczesnopozytywistycznych polemik i dyskusji. Przywódca „młodych” o tradycji i historii wobec postępu, „Prace Polonistyczne”, S. XLII, 1986, s. 135-162. 

 1987

 • Posłowie i przypisy, [w:] W. S. Reymont, Ziemia obiecana, t. 1-2, Łódź 1987; t. 2, s. 271-299 (Posłowie), s. 302-316 (przypiski i dopiski).
 • Język ezopowy przywódcy „młodych” [część I], [w:] Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku. Cz. 2. Geografia literacka a historia literatury, red. S. Frybes, Wrocław 1987, s. 57-88.

 1988

 • Wstęp [s. 3-23] i przypisy [ok. 0,5 ark. wyd.], [w:] H. Sienkiewicz, Szkice węglem, Wrocław 1988.
 • Wstęp [s. 3-31] i komentarze [ok. 1 ark. wyd.], [w:] H. Sienkiewicz, Humoreski z teki Worszyłły, Wrocław 1988.
 • Przypisy [s. 59-80], [w:] T. Chrościelewski, Jasień i jesień (zbiorek poezji o dawnej Łodzi), Łódź 1988.
 • Język ezopowy przywódcy młodych (II), „Prace Polonistyczne”, S. XLIII, 1987 [wyd. 1988], s. 169-196.
 • Wpływ cenzury carskiej na twórczość młodego Świętochowskiego, [w:] Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988, s. 31-52.

  1989

 • Wstęp [s. 3-28] i przypisy [ok. 2 ark. wyd.], [w:] H. Sienkiewicz, Wybór nowel, Wrocław 1989.
 • Nad listami A. Świętochowskiego do J. I. Kraszewskiego, „Prace Polonistyczne”, S. XLIV, 1989, [artykuł wstępny, s. 281-297 i edycja listów, s. 297-304].
 • Przywódca „młodych” jako polemista i pamflecista, „Prace Polonistyczne”, S. XLV, 1989, s. 87-114.

1990

 • Wstęp [s. 5-52], komentarze [s. 260-289] i wybór, [w:] M. Konopnicka, Umiem być ptakiem. Wybór poezji [z cyklu Wiersze polskie, pod red. K. Poklewskiej], Łódź 1990. 
 • Wstęp [s. 3-109], [w:] H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1-2, komentarze D. Mazanowa, Wrocław 1990. 

1991

 • Wstęp [s. 3-132], [w:] H. Sienkiewicz, Potop, t. 1-3, komentarze D. Mazanowa, Wrocław 1991.
 • Stanowisko „Przeglądu Tygodniowego” wobec ideologicznego i militarnego udziału Rosji w konflikcie bałkańskim (1875-1878), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria” 31, 1991, s. 75-87. 

1992

 • „Przegląd Lwowski” o sprawie polskiej w konflikcie wschodnim (1875-1878), „Prace Polonistyczne”, S. XLVI, 1990 [wyd. 1992], s. 131-158.
 • Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu [część I], „Prace Polonistyczne”, S. XLVIII, 1991-92, s. 129-165. 
 • Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu. Syndrom „kawa z mlekiem”[część II], [w:] Piśmiennictwo-systemy kontroli – obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1992, s. 292-312.
 1. b) przygotowane po uzyskaniu stopnia naukowego dra hab. (tj. po kolokwium habilitacyjnym i uchwale Rady Wydziału Filologicznego UŁ w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  – 30 VI 1993, zatwierdzonej 29 V 1995):

1994

 • Ultramontanie lwowscy o pozytywizmie warszawskim. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Opuscula Polonica et Russica, red. M. Kamińska i E. Małek, Łódź 1994, s. 45-59.
 • Wokół „Ciurów” (1904) Wiktora Gomulickiego,  literackiej <syntezy> pozytywizmu warszawskiego, „Miscellanea Łódzkie” 1994, nr 1 (11) s. 84-91.
 • Wczesne dramaty antyczne Aleksandra Świętochowskiego, „Filomata” 1994, nr 419-420, 28-42; przedr. w wersji zmodyfikowanej i poszerzonej, [w:] Antyk w Polsce. Cz. II. Studia, red. J. Okoń i J. Starnawski, Łódź 1998, s. 273-284.
 • Aforystyka stosowana przywódcy „młodych” – „książka” pokoleniowa in statu nascendi, [w:] Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1994, s. 173-185.

1995

 • „Królowa Opinia” w literackim obrazie miasta okresu przyśpieszenia cywilizacyjnego (druga połowa XIX-początek XX wieku), [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, red. D. Bieńkowska, t. 1, Łódź 1995, s. 90-105.
 • Wstęp [s. 3-90], [w:] H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, komentarze D. Mazanowa, Wrocław 1995.
 • Literackie transpozycje doświadczenia bowarystowskiego w miłości, [w:] Sztuka a erotyka, słowo wstępne T. Chrzanowski, Warszawa 1995, s. 35-47.
 • Z problemów felietonistyki przywódcy „młodych”, „Prace Polonistyczne”, S. L, Łódź 1995, s. 55-75.

1996

 • Narodziny i sława „Quo vadis”, [w:] H. Sienkiewicz, Quo vadis, przypisy D. Mazanowa, Warszawa [1996], s. 5-16; wersja zmodyfikowana i skrócona [w:] „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza. Kulisy filmu, red. B. Kurowska i M. Kuźmicki, Łódź 2001, s. 15-17.
 • Szkic do portretu badacza niepokornego, [w:] J. Tynecki, Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism, Łódź 1996, s. 5-18. 
 • Na temat idei przewodniej i artyzmu „Trylogii” Sienkiewicza – kilka refleksji,[w:] Henryk Sienkiewicz i jego twórczość, red. Z. Przybyła, Częstochowa 1996, s. 135-143.

1997

 • Madonna przemieniona, czyli tożsamość śpiewu u Marii Konopnickiej (wiersz „Giotto” w świetle baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”), [w:] „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej. W stulecie pierwszego wydania, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 1997, s. 45-60.

1998

 • Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, [w:] Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998, s. 11-27.
 • Diabeł w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, [w:] Diabeł w literaturze polskiej, red. T. Błażejewski, Łódź 1998, s. 98-116. 
 • Z warsztatu artystycznego przywódcy „młodych”, [w:] Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Warszawa 1998, s. 233-243.

1999

 • Topika biblijna w twórczości Aleksandra Świętochowskiego z okresu do 1880 roku w świetle jego poglądów na temat religii, [w:] Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska i S. Fita, Lublin 1999, s. 81-119.
 • Z naśladownictw „Trylogii”. Powieści historyczne F. A. Ossendowskiego, [w:]Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999, s. 123-137. 
 • Interpretacja wiersza M. Konopnickiej [A jak poszedł król na wojnę], [w:] Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, red. A. Kowalczykowa i T. Marciszuk, Warszawa 1999, s. 115-127.
 • Młodopolskie opisywanie formuły bowaryzmu, „Miscellanea Łódzkie” 1999, nr 1 (16), s. 68-74.
 • Galicyjskie „Listy z Warszawy” (1874) Piotra Chmielowskiego. Wprowadzenie do lektury, [w:] Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem, red. Z. Przybyła, Częstochowa 1999, s. 77-94.
 • Żart, ironia i głębsze znaczenie w „Listach z Warszawy” (1874) Piotra Chmielowskiego, „Prace Polonistyczne”, S. LIV, 1999, s. 83-105.

2000

 • Ahaswerus polski według „Nocy bezsennych” Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 45-73.
 • Jubilatom. O dialogu w twórczości przywódcy pozytywistycznego obozu „młodych”, [w:] Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń przy współpracy M. Kurana, Łódź 2000, s. 378-387. 
 • Adresat jako ptaszek na uwięzi. Nad listami Adama Wiślickiego do Aleksandra Świętochowskiego, [w:] Sztuka pisania listów. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 295-308.
 • Refleksje nad literackimi wyznacznikami popularności „Ogniem i mieczem” – z powodu ożywienia kwestii przez ekranizację Jerzego Hoffmana, [w:] Ogniem i mieczem. Fenomen z pogranicza, red. B. Kurowska i M. Kuźmicki, Łódź 2000, s. 47-66.
 • Cechy stylowe mieszczańskiej egzystencji i kultury w świetle postaw bowarystowskich z przełomu wieków, [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. I. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 153-166.

2001

 • Mistrzostwo stylu przywódcy „młodych” i jego zainteresowania stylem wypowiedzi, [w:] Świętochowski i rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. nauk B. Mazan i Z. Przybyła, Częstochowa-Łódź 2001, s. 49-70.
 • Antologia wypowiedzi o Świętochowskim i jego twórczości, [w:] jw., s. 29-39. 
 • Suplement bibliograficzny, [w:] jw., s. 207-214.

2002

 • Poezja Konopnickiej. Pejzaże z różą (cz. 1), [w:] Miejsca Konopnickiej. Przeżycia-pejzaż -pamięć, red. T. Budrewicz i M. Zięba, Kraków 2002, s. 48-66.
 • Credo na kredyt, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 59-66. 
 • Z kontrowersji moralno-psychologicznych wokół Sienkiewiczowskiej „Trylogii”, [w:]Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, red. G. Borkowska i J. Wójcicki, Warszawa 2001 [ukazała się w 2002], s. 170-186.
 • Motyw faustyczny w dramacie St. Rzewuskiego „Doktor Faustyna”, [w:] Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska i J. Ławski, t. 2, Białystok 2001 [książka ukazała się w 2002], s. 23-40.
 • Sienkiewicz, Reymont i (nie)ostatnie tango w Pekinie, „Ruch Literacki” 2002, z. 2, s. 231-236.
 1. c) przygotowane po uzyskaniu tytułu profesora – 2003 r.:

2003

 • Mikroświat tekstowy „listów”, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik i E. Paczoska, Lublin 2003, s. 667-708.

2004

 •  Chmielowski i inni. Kwestia „obrazu” jako mikroświat tekstowy,[w:]  Ludzie-rzeczy- obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 2004, s.  123-159.
 • Kwestia żydowska w pamfletach (nie tylko) na głupotę, [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej, Warszawa 2004, s. 255-288.

2005

 • Dlaczego „pozytywizm i negatywizm”, [w:] Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach, pod red nauk. B. Mazana, przy współpr. S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2005, s. 7-24.
 • Pozytywizm warszawski z perspektywy skrajnego antagonisty, [w:] jw., s. 103-171. 
 • Z obrazów Chin i Chińczyków w piśmiennictwie polskim drugiej połowy XIX wieku. „Chińskie cienie” w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] jw., s. 317-405.

2006

 • Elita zdegradowana i konserwowana – kwestia proletariatu inteligencji i arystokracji ducha w polskiej rzeczywistości 2. połowy XIX wieku, [w:] Kultura polityczna w Polsce. T. V. Elity dawne i nowe, pod red. M . Kosmana, Poznań 2005 [wyd. 2006], s. 233-257.
 • Motyw przedwczesnej starości w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, [w:]Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka i E. Flis–Czerniak, Lublin 2006, s. 325-393. 
 • Pozytywistyczne echa Mickiewiczowskiej topiki uczuć granicznych: miłości i (nie)przyjaźni, [w:] „Z kraju nawagrudskaga…” (Małaja ajczyna u życi i tworczaści Adama Mickiewicza), pod red. C. P. Musienki, Grodno 2006, s.   80-190.
 •  Motyw „szarej godziny”, [w:] Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku, pod red. B. Utkowskiej i K. Jaworskiego, Kielce 2006, s. 159-192.

2007

 •  „Logo” Warszawy w kronikach Sienkiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” XLI/2006 [wyd. 2007], s. 13-45.
 •  Kontekst i podtekst w dziewiętnastowiecznej powieści historycznej (na przykładzie „kierunku antyhiperborejskiego” w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona, przy współpr. K. Gajdy, Kraków 2006 [wyd. 2007]. s. 274-312.
 •  Sienkiewicz oglądany. Film i inne przeróbki, [w:] Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu?, koncepcja i red. naukowa T. Bujnicki i J. Axer, Warszawa 2007, s. 65-89.
 • Z tajników i powszechników sztuki pisarskiej Sienkiewicza, [w:] jw., s. 216-239.
 • „Kierunek idealny” (wobec przeciwieństw) na konfrontatywnym tle kultury rodzimej i egzotycznej. Chiny Sienkiewicza (I), [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik i T. Bujnicki, Lublin 2007, s. 453-467.
 • Pozytywistyczny bilans duchowej konfrontacji Wschód-Zachód. Chiny Sienkiewicza (II), [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007, s. 721-738.

2008

 • Chińszczyzna. Kulturowe przeobrażenia pojęcia, [w:] Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red. I. Hübner [i in.] , Łódź 2008, s. 69-103. 
 • Konfrontacje i zbliżenia kultur. Bez antypodów?, [w:] Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. nauk. B. Mazana, przy współpr. S. Tyneckiej–Makowskiej, Łódź 2008, s. 7-17.
 • Religie i życie w Chinach w drugiej połowie XIX wieku z perspektywy ultrakatolickiej, [w:] jw., s. 69-100.
 • Mandaryn polsko-chiński i ogólnokulturowy, [w:] jw., s. 331-383.

2009

 • Europejski mandaryn według Simone de Beauvoir, [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Gdańsk 2009, s. 845-858.
 • Z doświadczeń granicznych Adolfa Dygasińskiego (krakowska katastrofa, jej przebieg, konteksty i reminiscencje), „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2(4), s. 134-155. 

2010

 •  Powaga śmieszności – tragikomiczne aspekty dawnych ograniczeń cenzuralnych, „Rozprawy Humanistyczne”, t. XI, W kręgu współczesnej literatury polskiej, Włocławek 2009 [wyd. 2010], s. 63-90.
 • Maria Konopnicka „Morze odeszło” – bowaryzm, mistycyzm, tajemnica, [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska, B. E. Obsulewicz, Lublin  2010, s. 305- 327. 
 • „Opisać… niepodobna”. Z notat podróżnych arystokraty galicyjskiego o Chinach końca XIX wieku. Paweł Sapieha („Podróż na wschód Azji 1888-1889”), [w:]Europejczyk w podróży 1850-1939, pod red.  nauk. E. Ihnatowicz i S. Ciary,  Warszawa 2010, s. 75-99.
 • Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń (…Bogdan Mazan), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. III (XLV) 2010, s. 115-117.

2011

 • Realism, Relevance and Universalism in Maria Konopnicka’s Poetry, [w:]  Chinese Journal of European  Languages and Cultures, przeł. na język chiński Yi Lijun, Beijing 2011, volume VI, s. 128-148.
 • „Idee wieczne” i realia kształcące. Przybliżenia z poezji Marii Konopnickiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R. IV (XLVI) 2011, s. 144-175.
 • Pamięć rozpisana na problem. O Sienkiewiczowskiej parafrazie fragmentu Mickiewiczowskich „Dziadów”, „Prace Polonistyczne” S. LXVI, 2011, s. 181-206.

2012

 • Z porównawczej typologii wykorzenionych i oddaleńców. „Tańczący  niewolnik” Marii Konopnickiej wobec „argonauty” Elizy Orzeszkowej, [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa — relacje różne, pod red. nauk. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2011 [wyd. 2012], s. 111-134.
 • Tajne związki epistolografii. Na przykładzie „Listów z Warszawy” Aurelego Maura [Aleksandra Świętochowskiego?], [w:] Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod red. I. Sikory i A. Czajkowskiej, Częstochowa 2012, s. 93-113. 
 • Zepsuty ornament. Odtajnianie chińszczyzny w powieściach Elizy Orzeszkowej o „argonautach”, [w:] Sekrety Orzeszkowej, pod red. B. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej, Warszawa 2012, s. 228-249.
 • Egzotyzm i obcość afrykańskiego świata na przykładzie „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, [w:] Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści, koncepcja i red. naukowa J. Axer, T. Bujnicki, Kraków 2012, s. 275-300.

2013

 • Opisanie mikroświata snu Kraszewskiego o własnym pogrzebie, [w:] Kraszewski. Poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Toruń 2012 [wyd. 2013], s. 11-35.
 • Problematyka „własności literackiej” (prawa  autorskiego) w okresie pozytywizmu i Młodej Polski, [w:]  Literatura w granicach prawa, pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i M. Lula,  Warszawa 2013 [wyd. lipiec 2014] s. 379-408.

2014

 • „Skrzydlate drobiazgi o nieprzebrzmiałej cnocie”. Sienkiewiczowskie aplikacje i transformacje szlacheckiej dewizy herbowej „Złam się, nie zegnij!”, [w:] Sienkiewicz z innej strony, red. J. Axer, T. Bujnicki,  Warszawa 2014, s. 63- 84.
 • Toast Zagłoby, [w:] Sienkiewicz z innej strony, red. J. Axer, T. Bujnicki,  Warszawa 2014, s. 227-254.
 • Kraszewski zawstydzający „karlą młodość” pozytywistów, [w:] Kraszewski i wiek XIX. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, J. Ławski, K. Czajkowski, Białystok 2014 , Naukowa Seria Wydawnicza „Przełomy/Pogranicza”, s . 55-84.
 • Zgrzybiałość pozytywistycznej „starej prasy” z perspektywy radykalnego odłamu „młodej prasy”, [w:] Między literaturą a medycyną Starość i inne problemy egzystencjalne człowieka dawnego i współczesnego w badaniach interdyscyplinarnych. Część VIII, pod red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallnera, D. Piechoty, Lublin 2014 [2015] s. 89-106.

2015

 • Ogólnokształcący bryk z Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum, pod red. T. Bujnickiego i J. Majchrzak, Warszawa 2015, s. 137–168.
 • Kim był Stefan Żeromski dla Posła Prawdy?, [w:] Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, red. Z.J. Adamczyk, słowo wstępne A. Dąbrowski, Kielce 2015 [2016], s. 301–320.
 • Z (naj)nowszej literatury polskiej. Rozwijająca się droga Andrzeja Stasiuka na Wschód, „Prace Literackie” 2015 [2016], s. 169–184.

2016

 • Prus widziany w lokomotywie postępu (w „Przeglądzie Tygodniowym”), [w:] Bolesław Prus. Artysta, myśliciel, świadek epoki, pod red. J. Snopka, Warszawa 2016, s. 121–149.
 • Idea i ideologia historii utajonej –ˆ’ na przykładzie Sienkiewiczowskiej Trylogii [w:] Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny, pod red. M. Glogera i R. Koziołka,  Warszawa 2016, s. 73–101.

2017

 • Z literackich przybliżeń kultury (nie)egzotycznej. Wacław Berent na szelestnym jedwabnym szlaku, [w:] Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. nauk K. Gajda [i in.], Kraków 2017, s. 355-373.
 • Przez rozum do serca. Tadeusz Miciński, „Bądź zdrowa!…”, [w:] Liryka Młodej Polski. Interpretacje, red. nauk. B. Mazan, K. Badowska, Łódź 2017, s. 101–130.

 

INNE PUBLIKACJE:

 • Kartka ze starego albumu [o związkach H. Sienkiewicza z Łodzią], „Odgłosy” 1976, nr 42, s. 1, 10.
 • Posłowie, [w:] W. S. Reymont, Chłopi. Dzieła wybrane, komitet redakcyjny: B. Koc (przewodnicząca), B. Mazan, J. Rohoziński, I. Szypowska, T. J. Żołciński, Warszawa 2000, t. 4, s. 251-253.
 • Posłowie, [w:] W. S. Reymont, Ziemia obiecana. Dzieła wybrane, Warszawa 2000, t. 5, s. 231-232.
 • Dokąd iść i po co? [dotyczy Quo vadis H. Sienkiewicza], „Kalejdoskop” 2001, nr 9, s. 9-11.
 • [dewiza życiowa oraz ulubione sentencje i aforyzmy], [w:] Złote Myśli Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu, Talentu. Przesłania Polaków. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Warszawa 2001, s. 176.
 • Chińczycy czytają Prusa, Sienkiewicza i Gombrowicza [wywiad K. Badowskiej], [w:]Czytamy w Łodzi. Dodatek do „Gazety Wyborczej. Łódź” 2011: 25 XI, s. 4.
 • Kanon studenta humanisty [wypowiedź odnotowana przez K. Badowską], [w:] jw., s. 15.
 •  Ankieta [J. I. Kraszewski], „LiteRacje” 2012, nr 3 (26), s. 34-36.
 • Czym jest dziś czytanie literatury? (Ankieta), „Czytanie Literatury” 2012, nr 1, s. 367-371.
 • Ankieta [Boy], „LiteRacje” 2013, nr 3 (30), s. 84-86.
 • Czy pisarstwo Berenta nadal „rozszerza piersi”. Ankieta jako „płodna mierzwa”,„LiteRacje” 2013, nr 4 (31), s. 130-133.

Recenzje naukowe:

 • Enklawy Łodzi i regionu [rec.A. Makowiecki, Enklawa przy ulicy Wschodniej, Łódź 1976],„Odgłosy 1976, nr 12, s. 15.
 • Fantomy pięknego życia dorosłych [rec. J. Huszcza, Piękne życie dorosłych, Łódź 1976],„Odgłosy 1976, nr 25, s. 6.
 • Rozpiętość chwili [rec. D. Bieńkowska, Trwaj chwilo!, Łódź 1976], „Odgłosy” 1976, nr 44,s. 12.
 • Czy idea wolności jest hieroglifem? [rec. Literatura wobec niepodległości. Z problemów kultury polskiej II Rzeczypospolitej, red. S. Melkowski, Łódź 1983], „Osnowa” 1985, nr 11-12, s. 204-207.
 • O Łodzi między wojnami[o książce W. Pawlaka, Łódź między wojnami, Łódź 1984; forma recenzji], „Osnowa” 1985, nr 13-14, s. 199-202.
 • [rec. E. Ihantowicz, Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995], „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 208-216.
 • [rec. T. Bujnicki, Sienkiewicza „Powieści z lat dawnych”, Kraków 1996], „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 3, s. 193-209.
 • [rec./W. Przyborowski?; Julian Kaliszewski?/, Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii  literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza.Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła D. Świerczyńska, Warszawa 1998], „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 208-218.
 • Ocena dorobku i dokonań Profesor Yi Lijun w związku z wnioskiem Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, [w:] Nadanie Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, dnia 19 grudnia 2007 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 36-49. 
 • Lustra, symptomy i głębsze znaczenie [rec. L. Magnone, Konopnicka. Lustra i symptomy,Gdańsk 2001], „Czytanie Literatury” 2012, nr 1, s. 307-313
 • [Zasadniczy fragment (jedna strona) recenzji wydawniczej tomu:] Gabriela Zapolska [Walery Tomicki], Kwiat śmierci. Powieść kryminalna ze stosunków krakowskich w dwóch tomach, wstęp i red. tomu Anna Janicka, opracowanie tekstu i posłowie Paulina Kowalczyk, I wydanie krytyczne, Naukowy Projekt Wydawniczy – Seria „Przełomy/Pogranicza”, Białystok 2015 [z afiliacją, na okładce książki; na tę książkę złożyło się wypromowane w 2014 roku magisterium Pauliny Kowalczyk].
 • Naruszanie obyczaju jako życiowy spektakl [recenzja książki A. Bąbel, Skandal, gafa, prowokacja. Obraz normy obyczajowej i jej naruszania w polskiej powieści drugiej połowy XIX wieku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014, ss. 345], „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”, tom XXI „Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura” (2015), s. 394–401.

Hasła słownikowe:

 • Aleksander Świętochowski, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej. Zeszyt próbny, red. J. Starnawski, Łódź 1989, s. 37-41.
 • B. Prus, Lalka, [w suplemencie do:]D. Szenes, Najsłynniejsze powieści literatury światowej. Leksykon, przeł. M. Bratuń, wyd. II, Łódź 1995, s. 268-270; wznowienie [w:]Wielkie dzieła literatury polskiej. Leksykon [multimedialny przewodnik po literaturze polskiej] PRO-media CD s.c. , Łódź 1997.
 • H. Sienkiewicz, Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, [w:] jw., s. 271-272; wznowienie [w:] Najsłynniejsze powieści…
 • W. S. Reymont, Chłopi, [w:] jw., s. 275-277; wznowienie [w:] Najsłynniejsze powieści… 
 • H. Sienkiewicz, Trylogia, [w:] Wielkie dzieła literatury polskiej…
 • W. Berent, Próchno, [w:] Wielkie dzieła literatury polskiej…
 • K. Irzykowski, Pałuba, [w:] Wielkie dzieła literatury polskiej…
 • Parnicki Teodor, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. 2, Łódź 1998, s. 343-350.
 • Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, [w:] Niezbędnik maturzysty. Romantyzm. Pozytywizm. Młoda Polska, red. M. Ulatowska, Łódź 2005, s. 82-84.
 • H. Sienkiewicz, Szkice węglem, [na płycie CD, jako integralna część:] jw.
 • Bolesław Prus, Lalka, [w:] jw., s. 65-67 [zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej].
 • Henryk Sienkiewicz, Trylogia, [w:], jw., s. 56-60 [zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej].
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, [w:] jw., s. 92-94 [zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej].
 • H. Sienkiewicz, Quo vadis, [na płycie CD, jako integralna część:] jw., [zmodernizowana wersja hasła opublikowanego wcześniej].

Udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych:

 • kierownictwo naukowe nad trzyletnim projektem badawczym, finansowanym przez KBN (nr 2H01C03422) oraz redakcja naukowa książki Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach (Łódź 2005), będącej zwieńczeniem tego projektu, w którym wzięło udział 5 chińskich autorów w przygotowaniu 3 opracowań; własny udział autorski w tym projekcie – 3 opracowania.
 • kierownictwo naukowe nad trzyletnim projektem badawczym, finansowanym przez MEiN (nr 1H01C07228) pt. Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, przewidzianym na okres 30/11/2005-29/09/2008, do którego 4 chińskich autorów przygotowało 4 artykuły; zakończenie – wydanie wspólnego polsko-chińskiego tomu w  2008 r.; istotna różnica w porównaniu z tomem wcześniejszym polegała na tym, że większość prac także polskich autorów (wybitnych literaturoznawców z różnych ośrodków w kraju: Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin) dotyczyło problematyki chińskiej; własny udział autorski w tym projekcie – 3 opracowania.

Aktualnie:

 • Tytuł projektu: Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa. Numer projektu: nr rej. wniosku: 11H 11 024680.   Termin zakończenia realizacji projektu: 03.2017. Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
 • Tytuł projektu: Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i owoczesność. Recepcja i nowe odczytania. Numer Grantu nadany przez NCN: 2012/06/A/HS2/00252. Numer nadany przez Uniwersytet Warszawski: 4413. Data rozpoczęcia grantu: 12.04.2013. Data zakończenia grantu10.04.2018  – grant pod kierunkiem prof. T. Bujnickiego i prof. Jerzego Axera, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski

 

Uczestnictwo w naukowych stowarzyszeniach, komisjach, redakcjach, kolegiach redakcyjnych, recenzenckich itp.

 • członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1974).
 • członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1995).
 • członkostwo w Komitecie Nauk o Literaturze PAN (w kadencjach 1999-2002, 2015-).
 • członek  Komisji Polonistyk Zagranicznych przy Komitecie Nauk o Literaturze (2008-2011).
 • członek Zarządu  Ogólnopolskiej Komisji Edytorskiej przy Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza (2005-2008), a od 16 VI 2008 przewodniczący tej Komisji.
 • udział w redakcjach, kolegiach redakcyjnych i radach programowych wydawnictw:
  „Prace Polonistyczne” (2001-2011),
  „Wiek XIX” (od 2008),
  „Czytanie Literatury” (od 2011),
  „Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica” (od 2011),
  „European Language and Culture Research” [zeszyty naukowe Wydziału Języków i Kultur Europejskich na Uniwersytecie w Pekinie] (2008-2011).
 • recenzent w wydawnictwach:
  „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” [Wydział Polonistyki UW] (od 2011), „Napis”, seria XIX (2013) Album rodzinny z traumą w tle.
 • stała współpraca z kwartalnikiem społeczno kulturalnym „Osnowa” (1984-1985), zaświadczona notką w nr 13/14 (1984).

Inne doświadczenia we współpracy z zagranicą (staże, wykłady, konferencje itp.)

 • osiem naukowych wizyt w Pekinie (w latach 2000, 2002, 2003, 2004, 2006,  2007, 2008), w ich ramach: udział w konferencji naukowej;  wykłady dla studentów, kadry naukowo –dydaktycznej i pozauczelnianej elity intelektualnej; prace badawcze, konsultacje naukowe.
 • współpraca od 2000 r. (sprawy tłumaczeń, opracowań chińskich i polskich, i in.) z chińskimi polonistami, wybitnymi tłumaczami literatury polskiej, głównie obejmująca  pracowników samodzielnych z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych – PUJO (Yi Lijun, Zhao Gang,  Mao Yinhui) oraz Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie (Lin Hongliang, Zhang Zhenhui).
 • doprowadzenie (podczas pełnienia funkcji dziekana) do zawarcia (XII 2004) pięcioletniej umowy (z możliwością jej przedłużenia) o współpracy między UŁ a PUJO;   w praktyce dotyczyła/dotyczy ona po stronie polskiej: Wydziału Filologicznego na UŁ, a po stronie chińskiej: obecnego Wydziału Języków i Kultur Europejskich na PUJO; w ramach tej umowy była/jest głównie kontynuowana współpraca z Katedrą Języka Polskiego na PUJO.
 • wręczenie (Pekin 25 IX 2008) przez dziekana Wydziału Języków i Kultur Europejskich na PUJO nominacji na okres I/2008-XII/2011 na członka międzynarodowego komitetu redakcyjnego zeszytów wydziałowych pod nazwą „European Language and Culture Research”; w tych zeszytach własne opracowanie – zob. Spis publikacji.
 • powołanie przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego na recenzenta dokonań prof. Yi Lijun w sprawie nadania jej tytułu doktora honoris causa (co nastąpiło uroczyście 19 XII 2007) – zob. Spis publikacji.
 • cykl 9 wykładów monograficznych (zakończonych egzaminem) pt. „Henryk Sienkiewicz: słowo, malarstwo, scena” dla studentów V r. Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie (Grodno 19-26 XI 2006).
 • cykl wykładów w ramach programu „Erasmus” (z literatury pozytywizmu i Młodej Polski) na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), Instytut Slawistyki Wydziału Filozoficznego [pobyt tygodniowy – V 2009].

PROMOTORSTWO I RECENZJE W PRACACH / PRZEWODACH NAUKOWYCH (PROFESORSKICH, HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH)

 • Wypromowani doktorzy (wszyscy na Wydziale Filologicznym UŁ):
  1. Alina Brzuska-Kępa, Topika rytmu życia w poezji Marii Konopnickiej (2002).
  2. Agnieszka Janiak, Fizjonomika w prozie Henryka Sienkiewicza (2003).
  3. Karolina Kołodziej, Obraz Łodzi w piśmiennictwie pozytywistyczno-młodopolskim (2005)
  4. Gabriela Drabik, Motywy cyklu dobowego i rocznego w poezji Leopolda Staffa (2005).
  5. Katarzyna Rakowska, Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego (2007).
  6. Gabriela Piotrowicz, Portrety kobiece w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza (2007).
  7. Grzegorz Brodacki, Listy Władysława Orkana z lat 1891-1910 (2009).
  8. Izabela Grzelak, Powieści Kazimierza Przerwy Tetmajera: „Anioł śmierci”, „Zatracenie”. Edycja ze wstępem i komentarzami (2010).
  9. Joanna Wypych, Obrazy Chin w „Wędrowcu” 1863-1906 (2010).
  10. Agnieszka Skoczylas, Wybrane dramaty Adam Asnyka: „Gałązka heliotropu”, „Przyjaciele Hioba”, „Żyd”. Edycja ze wstępem i komentarzami (2010).
  11. Aleksandra Grotowska, Moralność mamci Dulskiej. Z problematyki macierzyństwa w twórczości Gabrieli Zapolskiej (2012).
  12. Karolina Strugińska, Między tradycją a nowoczesnością: Zdzisław Dębicki – biografia, osobowość i twórczość literacka (2014).
  13. Justyna Muszyńska,  Literackie młodopolskie eschatologie w świetle Apokalipsy św. Jana (2016).
  14. Aleksandra Bajerska, Obraz Paryża w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski (2017).

 

 • Recenzje w przewodzie profesorskim:
  1. Opinia o dorobku naukowym dra hab. prof. UŁ Jacka Brzozowskiego (w sprawie wniosku o nadanie  tytułu naukowego profesora), Wydział Filologiczny UŁ 2007.
  2. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dra hab. Jana Tomkowskiego (w sprawie awansu na stanowisko profesora zwyczajnego), Instytut Polonistyki Stosowanej UW 2013.
  3. Recenzja  dorobku naukowego dr  hab. Zdzisławy Mokranowskiej w sprawie wniosku  o nadanie tytułu naukowego profesora (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski 2014)
  4. Recenzja  dorobku naukowego dr  hab. prof.  UwB Jolanty Sztachelskiej w sprawie wniosku  o nadanie tytułu naukowego profesora (IBL PAN,  2016).

 

 • Recenzje prac habilitacyjnych:
  1. Zbigniew Lisowski,Nowelistyka Stefana Żeromskiego (Wydawnictwo Szumacher, Kielce [1998], ss. 290), Wydział Filologiczny UŁ 2000.
  2. Piotr Siemaszko, Od akademizmu  do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX  i początków XX wieku (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 297), Wydział Filologiczny UŁ 2009.
  3. Beata Obsulewicz-Niewińska,„Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu (Wydawnictwo KUL, Lublin 2008,  ss. 500), Wydział Nauk Humanistycznych KUL 2009.
  4. Dorota Samborska-Kukuć, Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878). Pisarz i wydawca (Collegium Columbinum, Kraków 2008, ss. 537), Wydział Filologiczny UŁ 2010.
  5. Hanna Ratuszna, „Błysk obrazu” — z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski, (Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2009, ss. 372) Wydział Filologiczny UMK 2010.
  6. M. Gloger, Sienkiewicz nowoczesny (Wyd. Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, Bydgoszcz 2010, ss. 250), Wydział Filologiczny UMK 2011.
  7. Alicja Dąbrowska, Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adam Asnyka  (Bydgoszcz  2013, Wyd.  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ss. 670), Wydział Filologiczny UŁ 2014.
  8. Maria A. Łukowska, Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 453), Wydział Filologiczny UŁ 2017.
  9. Przemysław Pietrzak, Powieść w świecie prasy. Bolesław Prus i inni (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Seria „Nowe Monografie”, t. 1, Warszawa 2017, ss. 456), IBL PAN 2017.

 

 • Recenzje prac doktorskich:
  1. Małgorzata Domagalska, Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” (1921-1934) i „Prosto z mostu” (1935-1939)  (promotor: prof. dr hab. Wiesław Pusz), UŁ 2001.
  2. Urszula Kowalczuk, W poszukiwaniu ciągłości. Felicjan Faleński wobec współczesności i tradycji (promotor: prof. UW dr hab. Ewa Paczoska), UW 2001.
  3. Danuta Makaruk,Między prawdą a fikcją. Emigracja chłopska do Brazylii  na przełomie XIX i XX wieku w świetle wybranych utworów Adolfa Dygasińskiego i Marii Konopnickiej (promotor: prof. dr hab. Eugenia Łoch), UMCS 2003.
  4. Renata Stachura,Adam Bełcikowski. Pisarz i historyk literatury (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz), AP im. KEN w Krakowie 2003.
  5. Grzegorz Mędrykowski,Maski i gry. Postać dandysa w prozie przełomu XIX i XX w. (promotor: prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki), UW 2003.
  6. Joanna Zajkowska, Twórczość poetycka Wiktora Gomulickiego wobec literackiej tradycji i współczesności (promotor: dr hab. Barbara Bobrowska, prof. UKSW), UW 2005.
  7. Beata Muchorowska-Bryk, Pejzaże w prozie Józefa Weyssenhoffa w kontekście malarstwa polskiego (promotor: prof. dr hab. Stefan Kruk), UMCS 2007.
  8. Karolina Goławska, Twórczość dramatyczna Stanisława Przybyszewskiego — wybór. Edycja ze wstępem (promotor: prof. dr hab. B. Wolska), UŁ 2011 dwie osobne recenzje.
  9. Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza, Topika chrześcijańska w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza (promotor: prof. nadzw. dr hab. Teresa Świętosławska), UŁ 2012.
  10. Aleksandra Kasica, Edycja listów zebranych Antoniego Langego (promotor: prof. dr hab. Roman Loth), IBL PAN 2013.
  11. Joanna Puzyrewska, Wybrane dramaty w młodopolskich recenzjach teatralnych i literackich (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner), UG 2013.
  12. Michał Płusa, Z dziejów powieściopisarstwa okresu międzypowstaniowego − twórczość prozatorska Michała Grabowskiego (promotor: dr hab. prof. nadzw. Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki, 2015.
  13. Agata Grabowska-Kuniczuk, „Dzieci” − ostatnia ukończona powieść Bolesława Prusa. Edycja krytyczna (promotor: dr hab. prof. nadzw. B. Obsulewicz-Niewińska, IBL PAN 2015.
  14. Aleksandra Seliga, „Kapłan-literat, wykwintny ksiądz-eseista”. Jan „Łada” Gnatowski (1855-1925) − kaznodzieja nieprowincjonalny (promotor: dr hab. prof. nadzw. Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki, 2015).

 

 • Inne:
  1. Ocena dorobku i dokonań prof. Yi Lijun, do wniosku o nadanie Jej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego; Wydział Filologiczno-Historyczny UG 2007.
  2. Opinia  o dorobku naukowym prof. dr. hab. Wojciecha Gutowskiego (UKW w Bydgoszczy) w sprawie nagrody MNiSzW (XII 2010).
  3. Promotor (opracowujący wniosek na Rady Wydziału, życiorys naukowy Jubilatki i wygłaszający laudację) w odnowieniu doktoratu prof. dr hab. Krystyny Poklewskiej; Wydział Filologiczny UŁ 2013.
  4. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. Ireneusza Sikory w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii  Literatury Polskiej XIX Wieku Instytutu Filologii Polskiej (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, marzec 2014)

Promotorstwo w pracach licencjackich i magisterskich:

 • Ilość wypromowanych prac licencjackich (w 2003 r.): 7
 • prac magisterskich (od 1997 r.): 210

INNE PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I DYDAKTYCZNE:

 • Opracowanie dokumentacji do scenariusza filmu pt. „Rola prasy społeczno-literackiej i publicystyki w okresie pozytywizmu” (1977).
 • Udział z referatami w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.
 • Recenzje projektów badawczych na konkursy do KBN; w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
 • Recenzje wydawnicze książek naukowych.
 • Redakcja naukowa i współredakcja kilku książek zbiorowych.
 • Wykłady/odczyty dla uczniów szkół średnich (kilkakrotnie).
 • Juror w finale  ogólnopolskiego konkursu historycznoliterackiego dla uczniów szkół średnich „Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza” (2012, organizatorzy: IBL PAN, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga).

FUNKCJE / STANOWISKA ORGANIZACYJNE NA UŁ ORAZ INNYCH UCZELNIACH:

 • Pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego UŁ do spraw administracyjnych (1986/87).
 • Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ (1996-2002).
 • Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ (2002-2008); w 2007 roku Wydziałowi przyznano  pierwszą  kategorię ministerialną.
 • Kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (2003-2007) w Katedrze Literatury Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski.
 • Kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (od 2007).
 • Przewodniczący Komisji konkursu na najlepszą pracę magisterską z filologii polskiej (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) w dziedzinie literaturoznawstwa  (2009-2012).
 • Członek Senatu UŁ (2012-2016).
 • Przewodniczący wydziałowej Komisji ds. doktoratów z literaturoznawstwa (2012-).
 • Przewodniczący wydziałowej Komisji ds. doktoratów z literaturoznawstwa (2012-2016)

 

DOKTORANCI