prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć

Kierownik Zakładu

e-mail: ddsk@wp.pl

 

Dorota Samborska-Kukuć– ur. 11 lipca 1966 roku w Tarnobrzegu. Polonistykę na UŁ ukończyła w 1991 obroną pracy magisterskiej z literatury współczesnej (Neoklasyczna poezja Bronisława Maja); w latach 1992–2002 pracowała w jednym z łódzkich liceów. W 1999 r. rozpoczęła na UŁ studia doktoranckie, które zwieńczyła (w 2001) obroną dysertacji Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku. Od 2002 roku zatrudniona na UŁ jako adiunkt. Habilitację – z wyróżnieniem – uzyskała 8 stycznia 2010 r. na podstawie rozprawy Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) – pisarz i wydawca. Tytuł profesora nauk humanistycznych został jej nadany 9 maja 2018 roku.

MONOGRAFIE

 • Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia literackie. Studia, Wyd.UŁ, Łódź 2020, ss. 316. 

 • Twarze Draculi i inne pre-teksty metafizyczne. Zbiór studiów, szkiców i esejów, Łódź: Primum Verbum 2018, ss. 148.

 • Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie, Kraków: Collegium Columbinum,  Kraków 2018, ss. 226. 

 • Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego, Wyd. UŁ, Łódź 2017, ss. 146.

 • Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016, ss. 296.

 • Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny (1821-1897), Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2014, ss. 148.

 • Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji). Skrypt akademicki, Wyd. Primum Verbum,  Łódź 2012, ss. 216.

 • Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności, Wyd. Primum Verbum,  Łódź 2011, ss. 118.

 • Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) – pisarz i wydawca, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2008, ss. 538.

 • Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza. Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2003, ss. 274.

Prace pod redakcją:

 • Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911), red. K. Badowska, D. Samborska-Kukuć, Łódź 2022, ss. 190.

 • Co jest za zasłoną? Wokół zagadnień metafizycznych, red. D. Samborska-Kukuć, Łódź 2020, ss. 161.

 • Dylematy epoki postyczniowej. Księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Domagalska, D. Samborska-Kukuć, Łódź 2019, ss. 484.

 • Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej,  red. naukowa Dorota Samborska-Kukuć, Tomasz Sobieraj, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2018, ss. 359

Prace edytorskie i źródłowe:

 •  Inflanty Polskie w literaturze. Wybór tekstów źródłowych, cz. I, Wstęp i oprac. D. Samborska-Kukuć, Łódź: Primum Verbum 2016, ss. 147.

 • Ludwika Hipolita Plater, Dramat bez nazwy. Obraz sceniczny w 5 aktach na tle wypadków roku 1863, wstęp i oprac. D. Samborska-Kukuć, Łódź 2015, ss. 310.

Artykuły naukowe:

 

2022

 • Antoni Szandlerowski spod palimpsestów biograficznych, [w:] Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911), red. K. Badowska, D. Samborska-Kukuć, Łódź 2022, s. 13-26. 

2021

 • Ekspresja i empatia. Tauromachia okiem Reymonta („Los toros”), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2021, s. 221-234.
 • Teodozja z Szymańskich – pierwsza żona Kasprowicza w świetle dokumentów (wobec przekłamań biograficznych), „Pamiętnik Literacki” 2021, z. 4, s. 197-218.
 • O biograficznym kontekście Mickiewiczowskich deziluzji miłosnych, „Biografistyka Pedagogiczna” 2021, nr 2, s. 327-339. 
 • O fingowanej relacyjności w „Apokryfie Agłai” Jerzego Sosnowskiego, „Er(r)go” 2021, nr 1 (42), s. 167-178.
 • „Złych przeznaczeń rozpostarta księga”. O melancholii w poezji Marii z Grabińskich Czajkowskiej, „Ruch Literacki” 2021, z. 1, s. 27-40.
 • Spotkanie pacjenta z lekarzem oraz anamneza jako clou medycyny narracyjnej w eseistyce Andrzeja Szczeklika, „Teksty Drugie” 2021, nr 1, s. 101-116.
 • Stefan Grabiński w świetle nowych źródeł, „Pamiętnik Literacki” 2021, z. 1, s. 163-170.

 

2020

 • W kręgu późnobarokowej zootanatologii. Trzy próbki literackie Jana Ludwika Platera, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2020, s. 135-141. 
 • Refleksje historyka literatury wobec zawieszonej Edycji krytycznej Pism wszystkich Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 3, s. 83-89.
 • Pochwała metrykaliów. Kilka przypadków, w: Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku, red. M. Woźniak-Łabieniec, Łódź 2020, s. 161-176.
 • Cicha bohaterka codzienności. Rzecz o Alojzie Trauguttównie, „Biografistyka Pedagogiczna” 2020, nr 1, s. 147-160. 
 • Sprostowania i uzupełnienia do genealogii i biografii Ludwika Sztyrmera, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 3, s. 119-128.
 • Słowa-szańce i słowa-kamuflaże w listach miłosnych księdza Antoniego Szandlerowskiego, [w:] Słowo. Struktura – znaczenie – kontekst, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, A. Wierzbicka, E. Olejniczak, Wyd. UŁ: Łódź 2020, s. 287-300.
 • Tajemnice biografii Anny Lampel, „Pamiętnik Teatralny” 2020, nr 3, s. 171-180.

 

2019

 • The Controversy Surrounding Rev. Włodzimierz Kirchner’s Brochure [Challenging Poverty in Bałuty], “Czytanie Literatury” 2019, s. 335-347.
 • Esteta wobec patologii społecznych – ksiądz Włodzimierz Kirchner jako teoretyk filantropii, „Rocznik Łódzki”  2019, t. LXIX, s. 39-50.
 • Helena Beatus nie tylko „muza sakralna”, „Teksty Drugie” 2019, z. 5, s. 339-361.
 • In praise of vital records. A few cases, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2019, nr 4, s. 65-78.
 • Kilka dopełnień do życiorysu Seweryny Duchińskiej (o akcie urodzenia, metryce ślubu, progeniturze), „Wiek XIX. Rocznik TLiAM” 2019, R. 12 (54), s. 95-106.
 • Zoomorfizacje Zagłoby, w: Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka, red. M. Pietrzak, A. Zaleska, Warszawa 2019, s. 71-80. 
 •  Z biografii i genealogii Eleonory Ziemięckiej, „Ruch Literacki” 2019, nr 4, s. 475-486.
 • „Antysocjalistyczne pogaduchy”. O narracyjnych polilogach lokomocyjnych, „Teksty Drugie” 2019, z. 3, s. 115-125.
 • Julian Kaliszewski w świetle nowych źródeł, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 2, s. 171-177.
 • Kilka komentarzy do wspomnień Józefa Zajączkowskiego (Notatki z czasów powstania w r. 1863 a mianowicie w m. Łodzi i jego okolicach, „Przegląd Nauk Historycznych” 2019, t. 18, nr 1, s. 233-247.
 • O muzyczności Wirów Henryka Sienkiewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2019, nr 1, s. 13-24.
 • Semantyka światła w Sienkiewiczowskich portretach kobiet, w: Dylematy epoki postyczniowej. Księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Łódź 2019, s. 155-167. 
 • Uwagi do recenzji Szczepana Wierzchosławskiego, „Zapiski Historyczne”, 2019, z. 1, s. 173-176.

 

2018

 • Ultimus Marii Konopnickiej – nowela o deprawacji, „Czytanie Literatury” 2018, nr 7, s. 311-322.
 • „Lubić to, czego nie ma”. Pani Barbara Niechcicowa – studium rozczarowania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 3, s. 265-281.
 • O kilku kontekstach powieści Joan Lindsay „Piknik pod Wiszącą Skałą”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 4, s. 225-238.
 • Tematyzacje muzyczne w powieściach Sienkiewicza, [w:] Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk, red. T. Budrewicz, A. Rataj, Warszawa: Wyd. DiG 2018, s. 245-262.
 • Korekty i uzupełnienia do biografii Teodory (Dory) Lebenthal, „Teksty Drugie” 2018, z. 1, s. 358-373.
 • O antenatach i rodzeństwie Marii Konopnickiej – przyczynki genealogiczno-biograficzne, „Ruch Literacki” 2018, z. 1, s. 93-112.
 •  Wojciecha Młynarskiego rewersy grandilokwencji, [w:] „Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, red. K. Burska, E. Olejniczak, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2018, s. 227-235.
 • „Nie hukiem, ale skomleniem” – bankructwo wartości człowieka Zachodu w „Uległości” Michela Houellebecqa, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2018, nr 56/68, s. 61-67.
 • Odświętność i codzienność życia kulturalnego Krakowa. Poezja okolicznościowa w dzienniku „Czas” w pierwszym piętnastoleciu po powstaniu styczniowym, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, t. 21,  z.3, s. 39-55.
 • „Jam duch jest, który ciągle przeczy” — żywioł negacji jako zasada świata w „Dzieciach szatana” Stanisława Przybyszewskiego, w: Negacja w języku, tekście, dyskursie, red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, B. Cieśla, WUŁ Łódź 2018, s. 163-174.
 • Poetyckie ślady obecności. Bliscy Leśmiana w replikach i przeistoczeniach, „Ruch Literacki” 2018, z. 3, s. 323-332.
 • Maria i Konstanty Piotrowiczowie, hasło w: Łódzkie oblicza Niepodległej. Stary Cmentarz: Ludzie- historia- pamięć, red. H. Piskała, M. Szymański, Muzeum Miasta Łodzi Łódź 2018, s. 16.
 • Kilka uwag do biografii i działalności publicystycznej Marii Ilnickiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 2 (48), s. 375-388.
 • Dwa „łzawe” apele Marii Ilnickiej (Do sióstr moich),  „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” XVIII, 2018, s. 35-42.
 • O „Rohnedzie” Michała Borcha, „Prace Bałtystyczne” 2018, tom 17, s. 317-326.

2017

 • Ludzie zabijają przecie zwierzęta nie tylko dla ocalenia życia, lecz na rosół i pieczeń – Henryka Sienkiewicza literackie uśmiercanie zwierząt, „Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 5, s. 9-19.
 • Śmieszne miłości, [w:] Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza, red. A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Z. Mokranowska, Warszawa 2017, s. 155-165.
 • „Rozmiłowanie w niespodziankach”. Sienkiewiczowskie warianty anagnoryzmu, „Prace Filologiczne” 2017, nr 7(10), s. 71-83.
 • Zapis dla Ochockiego. Z fabularnych zagadek „Lalki”, [w:] Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piatą rocznicę urodzin, red. K. Gajda, R. Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 141-151.
 • „I zdaje mi się, że mię wiatr rozwiewa”. Liber tristium – debiutancki tomik Franciszka Mirandoli, „Ruch Literacki” 2017, nr 2, s. 151-162.
 • Antoni Eisenbaum – protoplasta poetów, artystów, intelektualistów, [w:] „Wiecznie siebie nowego głodnym jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą” – Bolesław Leśmian 1877-1937, red. A. Kluba, Warszawa: IBL PAN 2017, s. 23-28.
 • O użyteczności poezji „na marginesie cywilizacji” – casus Tytusa Chyliczkowskiego, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2017, rok X (LII), s. 225-236.
 • Kiedy naprawdę urodził się Leśmian? O metryce i innych nieznanych dokumentach, „Teksty Drugie” 2017 nr 4, s. 303–317.
 • Oniryczna antycypacja Kornela Filipowicza, „Prace Polonistyczne”, seria LXXII, 2017, s. 59-70.
 • Mroczne imaginarium. Z Młodopolskich wątków sylwicznych. Stanisław Korab Brzozowski, „Posępny las”, [w:] Liryka Młodej Polski. Interpretacje, pod red. B. Mazana i K. Badowskiej, Łódź 2017, s. 51–67.
 • Próba restytucji biografii. Maria Piotrowiczowa w świetle dokumentów, „Rocznik Łódzki” 2017, t. LXVII, s. 27-49.
 • Mirandolizowanie. O „Lirykach” Franciszka Pika, [w:] Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani, red. M. Sadlik, M. Chrobak, t. 2, Kraków 2017, s. 39-48.
 • Jan Gadomski – redaktor „Gazety Polskiej” w świetle nowych źródeł, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 4 (41) s. 253-268.

2016

 • Z tajników Sienkiewiczowskiego koniunkturalizmu. Botano- i zoomorfizacja w ornamentyce erotycznej, [w:] Kicz w języku i komunikacji, red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2016, s. 67-79.
 • Strategie deprecjacji i wykluczania w Pamiętnikach księdza Jordana Kazimierza Bujnickiego, „Prace Bałtystyczne” 2016, t. 6, Język. Literatura. Kultura, s. 259-274.
 • Polski wąs. O tradycjach narodowych i osobistych upodobaniach w pisarstwie Henryka Sienkiewicza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza R. VIII (L) 2016 s. 315-332.
 • Działalność literacka i oświatowa Józefy Żdżarskiej – rekonesans, „Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2016, t. 16, s. 21-30.

2015

 • Ku atrofii? Utwory Henryka Sienkiewicza w programach nauczania oraz podręcznikach dla liceów w latach 1945-2013 – zestawienia i uwagi, [w:] Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum, red. T. Bujnicki i J. Majchrzyk, Warszawa 2015.
 • Henryka Sienkiewicza obrazy nagości, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8).
 • Przesmyk transcendencji (o „Germelshausen” Friedricha Gerstäckera), “Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2013-2015, nr 48–53.
 • „Ale jaki to człowiek stylowy! (…)  Zginął, aż ziemia zadrżała”. Dwa polskie samobójstwa: Wołodyjowski – Wokulski, „Folia Litteraria Polonica” 2015 (t. 30), nr 4.

2014

 •  Inflanty Onufrego Zagłoby czyli polska wyobraźnia geohistoryczna, [w:] Sienkiewicz z innej strony, red. J. Axer, T. Bujnicki,  Warszawa 2014.
 • Henryka Sienkiewicza transpozycje baśni o Czerwonym Kapturku (Jamioł), [w:] Sienkiewicz z innej strony, red. J. Axer, T. Bujnicki,  Warszawa 2014.
 • Dialektyka Błazna. Orfeusz w nieprzerwanym łańcuchu wcieleń w trawestacji Leszka Kołakowskiego, [w:] Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych , red. K. Badowska, Łódź 2014.
 • „Co za piękny kraj i jak cudna była tam wiosna!”… Księdza Platera sentymentalne „obmapywanie” Krasławia, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XIV”, 2014.

2013

 •  Anonimowe książki polskie z petersburskiej drukarni Krayów – atrybucje i sprostowania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 17, 2013, s. 67-74.
 • Polska proza fabularna na łamach „Czasu” w latach 1848-1900. Rekonesans, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” XIII, 2013, s. 150-167.
 • Powstanie 1863 w narracjach kobiet. Marie Bonin („Deux Annees de Sejour en Pologne”) i Józefy Świętorzeckiej-Obiezierskiej („Męczeńskie lata”) wspomnienia z Mohylewszczyzny, „LiteRacje” 2013, nr 1 (28), s. 97-100.
 • „Niech żyje gastronomia!  Minęły owe złote wieki, gdzie się człek nasycał promionkami i harmonią, które czysta miłość przyprawowała”, czyli co jedli filomaci, [w:] „LiteRacje” 2013, nr 2 (29), s. 7-11.
 • Dobra „zła” powieść Macieja Słomczyńskiego, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2013, nr 41-43/44-47, s. 89-96.
 • Literatura polska nad Dźwiną w 1. poł. XIX wieku – zarys syntetyczny, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 6,  red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013.
 • Wileńskie ślady Ksawery Deybel, „Teksty Drugie” 2013, z. 6.
 • Leona Platera droga do bohaterstwa. Z dziejów powstania styczniowego za Dźwiną, „Prace Naukowe AJD. Filologia Polska” 2013.
 • Inflanty Polskie Bolesława Limanowskiego – wspomnienia i relacje, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013.

2012

 •  1863. gada Poļu sacelšanās notikumi Latgalē aculiecinieku liecībās un atmiņās, przeł. E. Jekabsons, „Latvijas Vestures Instituta Zurnals”, 2012, issue 3 (Łotwa).
 • Działalność literacka Platerów kombulskich – rekonesans, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 3, Inflanty Polskie, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012.
 • Moje czytanie „Lalki”, „Czytanie Literatury” 2012, nr 1.
 • Funkcjonalność badań postkolonialnych w dyskursie kresoznawczym – casus łotewski jako paradygmat, [w:] Metody badań i poszukiwań, red. J. Płuciennik, P. Stalmaszczyk, Łódź 2012.

2011

 

 • „Chcę serio w świat literacki wyruszyć” – na marginesie listów Michała Borcha do Adama Zawadzkiego,  „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011.
 • Frustracje Julii Chomińskiej. Dylogia („W sieci”, „Ostatnie Spotkanie”) Jana Augusta Kisielewskiego lekturą queerową?, „Teksty Drugie” 2011, z. 4.
 • Ignacy Rzecki – kreacja biedermeierowska?, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” 2011, t. LXV.

2010

 • Poezje braci Grzymałowskich – casus długiego trwania konwencji sentymentalnej w wieku XIX,„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010.
 • Femina ludens. Kilka uwag o motywie dobrej pani, [w:] Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910-2010), praca zbiorowa pod red. I. Sikory, A. Narolskiej, Częstochowa – Zielona Góra 2010.

2009

 • Kobieta pośród wrogów. Marty Świckiej droga do samoświadomości, [w:] Świat wartości w literaturze. Tom jubileuszowy dedykowany Prof. Oldze Główko, pod red. E. Sadzińskiej, A. Szymańskiej, Łódź 2009.
 • Glosa do powstania styczniowego w Inflantach. Ludwiki Platerówny „Dramat bez nazwy”, [w:] Dramat w historii – historia w dramacie, pod red. K. Latawiec i innych, Kraków 2009.
 • Prospekty Wilna w pisarstwie Kazimierza Bujnickiego, [w:] Vilnius: Kulturine-literaturine refleksija, red. R. Jakubenas-Johnson, Wilno 2009.
 • „Łotysz (…) całą swą rozkosz zakłada w próżnowaniu na wzór wszystkich niewolników, do ciężkich używanych pracy. (…) Na poddanego kmiecia jedyny”. „Pamiętniki księdza Jordana” Kazimierza Bujnickiego w perspektywie postkolonialnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2009.
 • Uwagi do biografii Maryli w świetle odnalezionego dokumentu, „Teksty Drugie” 2009, z. 3.
 • Szczegóły do życiorysu Leona Borowskiego na tle bio-bibliograficznych przypomnień, „Ruch Literacki” 2009, z. 6.

2008

 • Locus horridus – wielkie miasto jako źródło deprawacji młodych w pisarstwie Kazimierza Bujnickiego, [w:] Komparativistikas Instituta Almanahs. Polija un Baltija Kulturas Dialoga „, 2008, vol. 12 (Łotwa).
 • Wydarzenia 1863 roku w Inflantach Polskich w relacjach i wspomnieniach, „Zapiski Historyczne” 2008, z. 4.

2007

 • Mikołaj Hrebnicki – mecenas z Orzechowna, „Verbum Nobile. Pismo Środowiska Szlacheckiego” 2007.
 • Ludzie i miejsca Inflant Polskich początku XIX wieku w świetle wspomnien Kazimierza Bujnickiego z Dagdy, „Verbum Nobile. Pismo Środowiska Szlacheckiego” 2007.
 • O Franciszku Rysińskim – nieznanym poecie z Witebska, „Wiek Oświecenia” 2007.
 • Kartka z dziejów Krzemieńca. Sprawa Tadeusza Szostakowskiego, „Prace Polonistyczne” 2007.
 • Figura Boga w „Bajkach” Ignacego Krasickiego, „Ruch Literacki” 2007, z. 3.
 • Z Kazimierzem Bujnickim po małych drogach. Obrazki z Inflant Polskich I poł. XIX wieku w obrazach obyczajowych, [w:] „Komparativistikas Instituta Almanahs. Polija un Baltija Kulturas Dialoga ”, 2007, vol. 7 (Łotwa).
 • „Żywie Duch, żywie Duch”. Widzenie Karusi – widzenie Marysi, [w:] Mickiewicz wielu pokoleń twórców, badaczy i czytelników, pod red. K. Ratajskiej, M. Berkan-Jabłońskiej, Łódź 2007.

2006

 • Ignacy Zenowicz – nie tylko tłumacz Puszkina, „Studia Słowianoznawcze” 2006.
 • Speculum mundi. Deotymy filozofia zwierciadła, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 2006.
 • Obrazki familijne w „Nowej wędrówce po małych drogach” Kazimierza Bujnickiego,„Prace Polonistyczne” 2006.

2005

 • Wspomnienia Józefa Szczytta. Przyczynek do dziejów Dzikowa, „Dzikovia” 2005.
 • Narcyz w masce tragicznej. Sobowtór jako eksterioryzacja duszy w opowiadaniu Leo Belmonta „Tamten człowiek”, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 3.
 • Tekla Wróblewska – zapomniana literatka późnego Oświecenia, „Wiek Oświecenia” 2005.
 • Piotr Medeksza – wydawca „Wianka z paproci”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005.
 • „Skąd nasz ród” – obraz przeszłości Inflant Polskich w Pamiętnikach księdza Jordana Kazimierza Bujnickiego. Między powieścią historyczną a epopeją, „Prace Polonistyczne” 2005.
 • „Tamten człowiek” Leo Belmonta wobec epistemologii pozytywistycznej, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2005, nr 9-12/13-16.
 • Dwa razy „Madame”. Pigmaliona autoportret z kobietą, „Teksty Drugie” 2005, z. 6.

2004

 • Jonathana Carrolla limbus puerorum. Wokół „Kości księżyca”, „Kultura Popularna” 2004, nr 1.
 • Antoniego Goreckiego liryczne pamiętanie o Marii Mirskiej, „Prace Polonistyczne” 2004.

2003

 • Funkcje podania ludowego w Lalce Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2.
 • Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich krańców Rzeczpospolitej I poł. XIX wieku, „Napis” 2003.
 • Wspomnienia o Zaborzu. (Z historii teatrów dworskich na Kresach), „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 3-4.

2002

 • Kim był Jan Onoszko? Próba rekonstrukcji biografii, „Wiek Oświecenia” 2002.
 • Między Bogiem, życiem i śmiercią. Tradycje religijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 3.
 • Posępne epifanie Stanisława Koraba Brzozowskiego, „Prace Polonistyczne” 2002.

III. ESEJE:

 • Patriotyzm dziś. Powstanie styczniowe na lekcjach polskiego. Z perspektywy realisty, „Ad Rem” 2013, nr 1, s. 10-12.
 • Ku dojrzałości. Literackie portretowanie adepta, [w:] Poznawanie słowa. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010/2011, red. P. Stalmaszczyk, A. Obrębska, Łódź 2011.
 • Eurydyka w piekle – wokół filmu Petera del Monte „Julia & Julia”, „Aspekty Filozoficzno -Prozatorskie” 2007, nr 24-27/28-32 .
 • Pamięć miejsca. Wokulski i Wawera jako manifestacje świadomości przestrzeni, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2007, nr 17-20/21-23.
 • A jednak spisek! „Lokator” Romana Polańskiego, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2007, nr 17-20/21-23.
 • „Lost Highway” Davida Lyncha – zazdrość, zbrodnia i nowe wcielenie doktora Jekylla, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2005, nr 9-12/13-16.
 • „Mulholland drive” Davida Lyncha – kulisy prestidigitatorstwa, „Pogranicza” 2003, nr 5.

RECENZJE:

 • [rec. Józef Bachórz, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa], „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza” 2012.
 • [rec. Wilno na styku kultur],„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza” 2008.
 • [rec. Kantorbery Tymowski,Poezje zebraneWydała Elżbieta Z. Wichrowska. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2005],„Wiek Oświecenia” 2007.

 

HASŁA SŁOWNIKOWE:

 • Michał Ściborski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 50, Kraków 2015.
 • Szostakowski Tadeusz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 49, Kraków 2013.
 • Styczyński Jan Gwalbert, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45, Kraków 2008.

PRACE METODYCZNE (wybór):

 • Teatr czy prawdziwe życie? „Wilk stepowy” Hermana Hessego jako sonata prozą (scenariusz interdyscyplinarnej lekcji w klasie IV LO), [w:] Jak ożywić lekcje języka polskiego czyli nasze próby ucieczki od rzeczywistości szkolnej, Łódź 1999, cz. 2.
 • Czy Raskolnikow należał do kategorii ludzi wyższych? Matematyczna struktura myślenia bohatera „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, [w:] Ibidem.
 • „Trans Atlantyk” Witolda Gombrowicza – satyra na polskość czy batalia o autentyczność?, [w:] Ibidem.
 • „(…) bo nie ma dla mnie emiejsc” czyli na czym polegał romans Cezarego Baryki z ojczyzną, [w:] Ibidem.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH:

 • Drugi rzut powieści polskiej 1840 -1900 (kier. prof. dr hab. T. Budrewicz – UP w Krakowie).
 • Poezja na marginesie cywilizacji (kier. dr hab. prof. UAM R. Okulicz-Kozaryn).
 • Edycja dzieł wszystkich Bolesława Prusa (kier. dr hab. prof. KUL B. Obsulewicz-Niwińska).
 • Romantyzm w świetle nowych źródeł  (kier. prof. dr hab. M. Zielińska – IBL PAN).
 • Recepcja Sienkiewicza w wieku XX (kier. prof. dr hab. T. Bujnicki – UW).

UCZESTNICTWO W NAUKOWYCH (KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH) STOWARZYSZENIACH, KOMISJACH, REDAKCJACH, KOLEGIACH REDAKCYJNYCH, RECENZENCKICH ITP.:

 • członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2011).
 • udział w redakcjach i kolegiach redakcyjnych wydawnictw: rocznika „Prace Polonistyczne” (w latach 2004-2008), kwartalnika „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” (od 2004).

INNE DOŚWIADCZENIA WE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ (STAŻE, WYKŁADY, KONFERENCJE ITP.):

 • Cykl konferencji naukowych o tematyce latgalskiej  „Polija un Baltija Kulturas Dialoga – Polsko-Bałtyckie związki kulturowe” (Łotwa, Daugavpils 2005 i 2006).
 • Konferencja o litewsko-polskich związkach kulturalnych „Vilnius: Kulturine-literaturine refleksija” (Litwa, Wilno 2008).
 • Wykłady w ramach programu „Erasmus” (Łotwa, Daugavpils 2008).
 • Konferencja naukowa „Polska mniejszość narodowa w Latgalii: 1863 i dzisiaj” (Łotwa, Daugavpils 2013)

Promotorstwo i recenzje w pracach/przewodach naukowych:

 • Promotor prac doktorskich:
 1. Michał Płusa, Powieści Michała Grabowskiego – obrona 02.2015
 2. Aleksandra Seliga, Twórczość Jana Gnatowskiego – obrona 09.2015
 3. Konrad Kissin, Gombrowicz wobec romantycznych mitów
 4. Tomasz Baudysz, Józef Ignacy Kraszewski jako krytyk literacki
 • Recenzent rozpraw doktorskich:

1.mgr Agnieszki Skoczylas o dramatach A. Asnyka
2.mgr Izabeli Grzelak o powieściach K. Przerwy-Tetmajera
3.mgr Karoliny Strugińskiej o pisarstwie Zdzisława Dębickiego

 

Promotorstwo w pracach licencjackich i magisterskich:

 • Prac licencjackich – 21.
 • Prac magisterskich -40.

INNE PRACE NAUKOWO – BADAWCZE I DYDAKTYCZNE:

 • Współpraca z WODN-em.

 

Doktoranci