dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz

Dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz

Biogram

Alicja Mazan-Mazurkiewicz ur. 15 kwietnia 1972 roku w Łodzi. W 1996 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. 29 czerwca 2001 roku obroniła dysertację Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych o specjalizacji literaturoznawczej. Od tegoż roku zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim jako adiunkt.  19 lutego 2016 uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux.

 

Monografie

  • Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. [Publikacja książkowa, ss. 314]. 
  • Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003. [Publikacja książkowa, ss. 257 ]. 

 

Artykuły naukowe

1998

Z tajników warsztatu artystycznego Jana Twardowskiego, „Prace Polonistyczne”  1998.

2000

Słowo i tekst w kulturze sakralnej. Na materiale „Jezusa z Nazarethu” Romana Brandstaettera, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3.

2001

Wymiary doświadczenia faustycznego w „Fauście Zwyciężonym” Romana Brandstaettera, [w:] Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska, J. Ławski, t. 2, Białystok 2001.

Józef Kotarbiński jako krytyk dramatów Aleksandra Świętochowskiego, [w:] Świętochowski i rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. B. Mazan. Z. Przybyła, Częstochowa-Łódź 2001.

Z inspiracji biblijnych w twórczości Romana Brandstaettera. Kreacja Miriam (Maryi) w „Jezusie z Nazarethu”, [w:] Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, red. A. Ceglińska, Z. Staszewska, t. 2, Łódź 2001.

2002

Rzeczywistość pozaliteracka i tworzywo biblijne jako interteksty. „Krąg biblijny” Romana Brandstaettera, [w:] Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej, red. E. Konończuk, E. Nofikow, K. Sawicka, Białystok 2002.

Biblijne motywy i idee w twórczości Romana Brandstaettera, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2002, nr 5.

2003

Metafizyka ciała. Poetyckie intuicje Adriany Szymańskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2003, nr 6.

2004

Bo skąd ta harmonia?” Piękno dzieł malarskich jako znak transcendencji. O „Skąpej jasnościJoanny Pollakówny, [w:] Piękno materialne. Piękno duchowe, red. A. Tomecka-Mirek, Łódź 2004.

 Symbolika przestrzenna w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, [w:] Przestrzeń w języku i w kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dzieł sztuki, red. J. Adamowski, Lublin 2005.

2005

Anioł stróż diabła, archanioł w pokrzywach. O „trylogii anielskiej” ks. Mieczysława Malińskiego, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska, t. 2, Wrocław 2005.

2006

WobecLamentu świętokrzyskiego”. O motywie compassio we współczesnej poezji polskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, nr 8.

Tajemnica Wcielenia w poezji księdza Jerzego Szymika, [w:] Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku, red. naukowa A. Gleń, I. Jokiel, Opole 2006.

Zwierciadła twarzy. O powieści Clive’a S. LewisaPóki mamy twarze”, [w:] Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Burta, Siedlce 2006.

„Stąpam po ziemi z głowa w mgle galaktyk”. Semantyka poetycka sklepienia niebieskiego w poezji Adriany Szymańskiej, [w:] Poezja i astronomia, red. B. Burdziej, G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2006.

2007

Kategoria serca w poezji Jana Twardowskiego – pogranicze znaczeń i kontekstów, [w:]  Pogranicza, red. D. Kowalska, Łódź 2007.

Artystyczna indywidualizacja legendy hagiograficznej („Szaleńcy BożyZofii Kossak iLegendy monastyczneJadwigi Stabińskiej), [w:] Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, red. M. Jakitowicz, W. Wróblewska, Toruń 2007.

2008 

Synek z Pszowa, czyli kim jest Jerzy Szymik, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10.

Problem wartości poezji religijnej na przykładzie wierszy Andrzeja Madeja, [w:] Pytania o wiarę. Religia i Kościół w literaturze polskiej, red. A. Sulikowski, Szczecin 2008.

O roli ilustracji w książce dla dzieci.Kłopoty Kacperka góreckiego skrzataZofii Kossak, [w:] W pobliżu literatury dziecięcej, red. A. Ungeheuer-Gołąb, Rzeszów 2008.

Wizytówki kulturowe Chin w dawnych polskich kompendiach, [w:] Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, red, B. Mazan, S. Tynecka-Makowska, Łódź 2008.

„W dzień wiekuisty i bardzo poranny…”. Zmartwychwstałki, czyli patent wieczysty Agnieszki Kuciak, [w:] Polski cykl liryczny, red. K. Jakowska, D. Kulesza, Białystok 2008.

 Anioł — byt transcendentny czy figura poetycka? O funkcjach postaci anielskich w poezji Adriany Szymańskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 11.

2009

Owad w pułapce, czyli egzystencja w nieswoim świecie. Interpretacja motywu poetyckiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2009, nr 12.

Jaki jest pożytek ze świętego? Temat średniowiecznego kultu świętych w prozie historycznej Zofii Kossak, [w:] Święci i świętość w literaturze i kulturze, red. M. Kopsztejn, B. Szargot, Bytom 2009.

„Ukorzeniony taniec” Adriany Szymańskiej. Sakralizacja przestrzeni serdecznej, [w:] Święte miejsce w literaturze, red. Z. Chojnowski, A. Rzymska, B. Tarnowska, Olszyn 2009.

2010

Jak wymierzyć wartość życia? Poetycka buchalteria Wisławy Szymborskiej, [w:] Ilość – wielkość – wartość, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 2010.

 „Co z dziwnym urokiem?”. O motywie starych fotografii w poezji współczesnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13.

Mikołajek w krainie teologii, czyli miłość do książki u kresu epoki Gutenberga.  O twórczości Jerzego Szymika, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010.

2011

Prziszol chop do dochtora, czyli o wartości śląskiego słowa, [w:] Naród. Religia. Język, red. A. Ceglińska-Gajda, Łódź 2011.

Wertungsprobleme religiöser Dichtung am Beispiel der Gedichte Andrzej Madejs, [w:] Glaubensfargen. Religion und Kirche in der polnischen Literatur, red. Ulrike Jekutsch,  Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011.

2012

Cykl o Panu Kuleczce Wojciecha Widłaka jako propedeutyka filozofii i duchowości,

[w:]

Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, Rzeszów 2012.

Przyszedłem rozłączyć…” Jana Dobraczyńskiego jako obraz „świętości bezwiednej”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012.

Słabość chrześcijaństwa – przemilczana czy ujawniona? O prozie Jana Dobraczyńskiego, [w:]  Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, ks. W. Felski, Lublin 2012.

2013

„Bo ja tak bardzo nie przepadam za czytaniem”. O czytaniu z dzieckiem w domu pełnym książek, [w:] Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Szkice bibliologiczne, red. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013.

Próba ciemności. OUprzejmości niewidomych” Wisławy Szymborskiej. Od refleksji metapoetyckiej do antropologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013.

2014

Gdy nie można sprostać zmartwychwstaniu. Poetycka interpretacja motywu drogi do Emaus, [w:] Sprostać zmartwychwstaniu… Eksplikacje poezji Bonifacego Miazka, red. E. Białek, K. Olkusz, Wrocław 2014.

2015

„Jędza w procesie przemian”. O poezji siostry Agnieszki Kotei, w: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2015.

„Najstraszliwszy smok na tej ziemi”. O samoświadomości czytelniczej dziecka, podpatrywanej przez pośrednika lektury, [w:] Książki w życiu najmłodszych, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2015. 

2016

„Jak byśmy żyli bez świętych Teresek?” Święta Teresa z Lisieux w poezji księdza Jerzego Szymika, [w:] Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2016.

Świętość – obraz niepochwytny. Refleksja nad twórczością s. Małgorzaty Borkowskiej OSB [w:] Święte i świeci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury, red. E. Kur, B. Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2016.

„Na splatane skróty” – twórcze udziecinnienie w poezji Wisławy Szymborskiej, [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, red. M. Chrobak,. K. Wądolny-Tatar, Kraków 2016.

Tekst poetycki jako partytura.  „Z górki na pazurki” Zofii Beszczyńskiej,

[w:]

Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, red. A. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć, Rzeszów 2016.

„Zbratani przed wielkim światłem i mrokiem”. Świat zwierząt i metafizyczna tajemnica w poezji Joanny Pollakówny, [w:] Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński,  Warszawa 2016.

Cykl „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka i Heleny Willis jako propedeutyka klasycznej powieści kryminalnej, [w:] Literatura kryminalna. Na tropie motywów, red. A. Gemra, Kraków 2016.

2017

Igraszki dla dzieci do lat stu, czyli „Przygody kota Murmurando” Agnieszki Kuciak, „Annales Universitatis Paedegogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2017, nr 5.

Od oceanu do… kropli wody. Symbolika akwatyczna w baśniach Hansa Christiana Andersena, [w]: Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda, red. A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, Kraków 2017.

„Święta dziewczynko z zapałkami”. Andersenowskie inspiracje w poezji ks. Jana Twardowskiego, [w]: Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, red. H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska, Toruń 2017.

„Naiwne, śmieszne, naiwne, niedołężne, śmieszne, śmieszne” – Janusza Korczaka (nie)dosięganie Boga,  „Irydion. Literatura Teatr Kultura”  2017,  t. 3, nr 2.

2018

Jak ocalić błękit? Czyli o tym, jak splata się symboliczne i fizyczne, boskie i ludzkie w wierszu ks. Jerzego Szymika, [w]: Światy poetyckie ks. Jerzego Szymika, red. M. Kisiel, K. Niesporek, T. Sierny, Katowice 2018

„Tu ujęto w ręce mały okruch ludzki…” Miejsce Szekspira w medytacjach Zygmunta Kubiaka nad kulturą śródziemnomorską, [w]: Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze, red. M. Stankiewicz-Kopeć, K. Zabawa, Kraków 2018.

Tajemnica świętych obcowania w „Moim testamencie filozoficznym” Jeana Guittona, [w] Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, red. H. Leleń, T. Żurawlew, Kraków 2018.