Książki i projekty badawcze

W Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski powstały następujące monografie naukowe, tomy wieloautorskie oraz skrypty:

 • Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911), red. K. Badowska, D. Samborska-Kukuć, Łódź 2022. nowość
 • A. E. Mikinka, Aleksander Szczęsny (1885-1929) Poeta – baśniopisarz – patriota, Łódź 2020. 
 • „Obok praw człowieka są jeszcze jego obowiązki”. Wybór publicystyki ks. Jana Gnatowskiego z lat 1879-1909. Wstęp i oprac. A. E. Mikinka, Łódź 2019, ss. 426. 
 • Henryk Sienkiewicz – pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie, Collegium Columbinum: Kraków 2018, ss. 226.  
 • Liryka Młodej Polski. Interpretacje, red. nauk. Bogdan Mazan, Katarzyna Badowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 288.  
 • D. Samborska-Kukuć, Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego, Wyd. UŁ, Łódź 2017, ss. 146. 
 • D. Samborska-Kukuć, Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, IBL PAN Warszawa 2016.
 • M. Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), Neriton, Warszawa 2015, ss. 341.
 • Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych, red. K. Badowska, Łódź 2014.
 • D. Samborska-Kukuć, Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny (1821-1897), Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2014, ss. 148.
 • Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i  początku XX wieku, pod red. K. Badowskiej i A. Janiak-Staszek, Łódź 2013.
 • D. Samborska-Kukuć, Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji). Skrypt akademicki, Łódź 2012.
 • K. Badowska, „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Łódź 2011.
 • D. Samborska-Kukuć, „Lalka” Bolesława Prusa – pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności, Łódź 2011.
 • K. Kołodziej, Obraz Łodzi w piśmiennictwie pozytywistyczno-młodopolskim, Łódź 2009.
 • Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. nauk. B. Mazana, przy współpr. S. Tyneckiej–Makowskiej, Łódź 2008.
 • D. Samborska-Kukuć, Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) – pisarz i wydawca, Kraków 2008.
 • Pozytywizm i  negatywizm. My i wy po stu latach, pod red. nauk. B. Mazana, przy współpr. S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2005.
 • M. Domagalska, Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” 1921-1934 i „Prosto z mostu” 1935 -1939, Warszawa 2004.
 • D. Samborska-Kukuć, Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza. Jan Onoszko – poeta przełomu XVIII i XIX wieku, Kraków 2003.
 • B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002.
 • Świętochowski i  rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. nauk. B. Mazana i Z. Przybyły, Częstochowa-Łódź 2001.
 • B. Mazan, „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza – analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź 1993.
 • B. Mazan, Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego.Niewinni”, „Ojciec Makary”, „Piękna”. Zarys monograficzny, Łódź 1991.

 

Pracownicy Katedry biorą udział w następujących projektach naukowych:

 

Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa. Numer projektu: nr rej. wniosku: 11H 11 024680.Termin zakończenia realizacji projektu: 03.2017. Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Kierownik grantu: dr hab. prof. KUL B. Obsulewicz-Niewińska.
Udział biorą: prof. dr hab. B. Mazan oraz dr hab. prof. UŁ D. Samborska-Kukuć.

 

Edycja krytyczna dzieł Stanisława Przybyszewskiego – serie A i B (utwory literackie).  Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Numer projektu: NPRH K/PMI/000356. Data rozpoczęcia: 01.05.2018. Kierownik grantu: prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec.

Udział bierze: dr Katarzyna Badowska.

 

Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania. Numer grantu nadany przez NCN: 2012/06/A/HS2/00252. Numer nadany przez Uniwersytet Warszawski: 4413. Data rozpoczęcia grantu: 12.04.2013. Data zakończenia grantu10.04.2018;grant pod kierunkiem prof. T. Bujnickiego i prof. Jerzego Axera, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski.
Udział biorą: prof. dr hab. B. Mazan oraz dr hab. prof. UŁ D. Samborska-Kukuć.

 

Kultura literacka Łodzi do 1939 roku. Nr projektu nadany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: 0100/NPRH4/H1a/83/2015. Data rozpoczęcia: jesień 2015, czas trwania: 60 miesięcy.

Celem projektu jest: zintegrowany opis wielojęzycznej i wieloetnicznej kultury literackiej Łodzi od drugiej połowy XIX wieku, kiedy zaczął się dynamiczny rozwój przemysłu, a wraz z nim także kultury, po wybuch II wojny światowej, gdy swobodny rozwój kulturalny miasta został przerwany i nie odrodził się już w tej postaci. Efektem prac będzie monumentalny wieloautorski słownik tematyczny. Kierownik grantu: dr hab. prof. UŁ Krystyna Radziszewska. Wykonawcy z Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski: dr Karolina Kołodziej, dr Katarzyna Badowska.

 

Drugi rzut powieści polskiej 1840–1900; kierownik projektu: prof. dr hab. T. Budrewicz – UP w Krakowie. Udział bierze: dr hab. prof. UŁ D. Samborska-Kukuć.

 

Poezja na marginesie cywilizacji; kierownik projektu: dr hab. prof. UAM R. Okulicz-Kozaryn. Udział bierze: dr hab. prof. UŁ D. Samborska-Kukuć.

 

Romantyzm w świetle nowych źródeł; kierownik projektu: prof. dr hab. M. Zielińska – IBL PAN. Udział bierze: dr hab. prof. UŁ D. Samborska-Kukuć.