Konferencja 2019

W dn. 21-22 maja 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 odbyła się organizowana przez Zakład Współczesnego Języka Polskiego UŁ ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst„. Temat przewodni tegorocznej konferencji koncentrował się wokół szerokiego spojrzenia na SŁOWO jako jednostkę systemu języka, tekstu oraz dyskursu.

W konferencji udział wzięli wybitni językoznawcy i humaniści, przedstawiciele następujących jednostek uniwersyteckich: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz gość z Uniwersytetu Mateja Bela v Bańskiej Bystrzcy. Referaty wygłosiło ponad 40 uczestników.

Zakład Współczesnego Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem
„SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst”,
która odbędzie się w dniach 21–22 maja 2019 r.
w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ.

Już od ponad 20 lat nasza jednostka ma zaszczyt gościć na cyklicznie organizowanych konferencjach naukowych, poświęconych różnym zjawiskom współczesnej polszczyzny, wybitnych językoznawców, humanistów, badaczy komunikacji medialnej. Również i w tym roku zaproszenie na konferencję „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst” kierujemy tak do językoznawców, jak i literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, etyków, medioznawców, komunikologów, socjologów. Przedmiotem refleksji naukowej tegorocznego spotkania chcielibyśmy bowiem uczynić SŁOWO rozumiane nie tylko jako wyraz, leksem, znak językowy przedmiotu myśli, ale także jako mówienie, mowę, wypowiadanie się, ustne lub pisemne.

Proponujemy szerokie spojrzenie na SŁOWO jako jednostkę systemu języka, tekstu oraz dyskursu. Interesują nas  różne ujęcia słów (wyrazów, leksemów): strukturalne i semantyczne, leksykograficzne, normatywne i pragmatyczne, kognitywne, komunikacyjne, tekstologiczne, dyskursowe; synchroniczne, diachroniczne, kontrastywne. Ciekawi jesteśmy wyników badań zarówno nad leksyką najnowszą, jak i dawną, a także nad słowami, które —  zapomniane — odżywają w języku młodych użytkowników polszczyzny.

Zachęcamy do tego, by w polu obserwacji badawczych umieścić  również ważne społecznie zagadnienia z zakresu aksjologii lingwistycznej i etyki słowa. Zapraszamy więc także do podjęcia refleksji nad słowami, które są: dobre lub złe, wielkie, piękne i ważne lub przeciwnie— banalne i puste; uroczyste i wyszukane, płomienne i wieszcze; cierpkie i gorzkie; twarde, trudne, gniewne, zuchwałe…

Wyrażamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie z zainteresowaniem i zechcą włączyć się do dyskusji naukowej nad wartością słowa, jego strukturą, znaczeniem i oddziaływaniem społecznym.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszty wydania recenzowanej publikacji, materiałów konferencyjnych, a także przerw kawowych i uroczystej kolacji w dniu 21 maja. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu i wyżywienia.

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 15 kwietnia 2019 roku (Uniwersytet Łódzki, nr konta: BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767; w tytule wpłaty prosimy podać „Słowo — imię i nazwisko uczestnika”).

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ — kierownik naukowy konferencji
dr Agnieszka Wierzbicka — sekretarz konferencji
dr Elwira Olejniczak — sekretarz konferencji
dr hab. Katarzyna Jachimowska
dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
dr Katarzyna Burska
dr Bartłomiej Cieśla