Działalność Zakładu

Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu wiąże się z zagadnieniami zarówno systemowymi (morfologia rzeczownika, czasownika, semantyka i in.), jak i pragmatycznymi (komunikacja językowa, perswazja, manipulacja, poprawność językowa, teksty reklamowe, medialne itp.). Pani Profesor Barbara Kudra jest koordynatorem dwóch przedmiotów wykładanych na I stopniu filologii polskiej: gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka polskiego.

W Zakładzie powstają prace dotyczące zjawisk językowych występujących w tekstach oficjalnych (w tym urzędowych), potocznych (w tym mówionych), artystycznych (również dla dzieci), medialnych (w prasie, radiu, telewizji, Internecie). Poruszane są w nich zagadnienia z kręgu leksyki, m.in. słownictwo polityczne, neologizmy, zabarwienie emocjonalne wyrazów; onomastyki (antroponimia, zoonimia, toponimia, chrematonimia); dydaktyki języka polskiego; składni i inne. Tak wszechstronne zainteresowania przejmują również studenci, przygotowujący pod opieką pracowników Katedry prace licencjackie i magisterskie.

Pracownicy Zakładu prowadzą liczne badania indywidualne i zespołowe. Ich efektem są publikacje, referaty wygłaszane na konferencjach krajowych i zagranicznych a przede wszystkim stały rozwój naukowy, którego odzwierciedleniem są zdobywane przez pracowników kolejne stopnie naukowe (obecnie w przygotowaniu jest 1 praca habilitacyjna).

Zakład Współczesnego Języka Polskiego na bieżąco śledzi nowe zjawiska lingwistyczne, nie tylko
w języku narodowym. Współpracuje z ośrodkami akademickimi na Słowacji, w Czechach, Niemczech
i Chinach. Wymianie myśli naukowej z europejskimi językoznawcami służą między innymi organizowane co dwa lata konferencje.