Abstrakt

Posted on by

Patronat honorowy


Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko — w znaczeniu wszelkiej zmajoryzowanej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej. Za inspirujące uważamy zwłaszcza Deleuzjańsko-Guattariańskie zdefiniowanie pojęcia, nie rezygnujemy jednak z metodologicznego wielogłosu — z uwzględnienia kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie: post-kolonialna, nowy historyzm, multikulturalizm, krytyka feministyczna i gender studies, inne. Proponujemy refleksję interdyscyplinarną, ujmującą z różnych stanowisk badawczych (literaturoznawczych, kulturoznawczych, socjologicznych, politologicznych, filozoficznych, religioznawczych etc.) następujące kwestie szczegółowe: tożsamość mniejszościowa; zależnościowe, anty-zależnościowe i post-zależnościowe aspekty relacji pomiędzy mniejszością a większością; sfera pogranicza; relacje centrum – peryferie; mobilność przestrzenna a mniejszości; różnica kulturowa; spotkanie ludzi różnych kultur; wielokulturowość a międzykulturowość i transkulturowość; dyskurs mniejszościowy i o mniejszościach. Ważnym punktem odniesienia czynimy dziedzictwo intelektualne oświecenia, zapraszając do dyskusji nad obecnością/nieobecnością osiemnastowiecznych idei równości, wolności, praw jednostki, tolerancji we współczesnym myśleniu o człowieku, przydatnością/nieprzydatnością kategorii esencjalizmu, normatywności, uniwersalizmu w konstruowaniu opisu współczesnego świata, jak również zachęcając do formułowania propozycji uwspółcześnionych odczytań dzieł, tematów, wątków i motywów oświeceniowych, pozostających w łączności z zagadnieniami mniejszościowymi.

 więcej informacji tutaj >>